หลักสูตรการฝึกอบรมบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีพุทธศักราช 2561 กศ. มท 0816.3/ว31 10 ม.ค. 2561
สารของอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ เนื่องในโอกาสวันครู 16 มกราคม 2561 กศ. 10 ม.ค. 2561
การเร่งรัดการรายงานข้อมูลการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว55 9 ม.ค. 2561
รายงานความคืบหน้าการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมที่มีส่วนผสมของยางพาราตามนโยบายรัฐบาล กพส. มท 0810.4/ว39 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 9 ม.ค. 2561
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงตามแนวทางประชารัฐ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว24 8 ม.ค. 2561
ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) ครั้งที่ 37 ประจำปี พ.ศ.2560 สน.คท. มท 0808.3/ว29 5 ม.ค. 2561
ขอความอนุเคราะห์ส่งหนังสือเชิญองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ารับการอบรม ครั้งที่ 3 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว2984 5 ม.ค. 2561
การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ สน.บถ. มท 0809.3/ว1 5 ม.ค. 2561
การดำเนินการอนุรักษ์และพัฒนาสมุนไพรในท้องถิ่นตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อพ.สธ.-สถ.) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว25 5 ม.ค. 2561
การปรับปรุงและพัฒนาตลาดในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว27 5 ม.ค. 2561
แจ้งรายชื่อผู้โอนเงินค่าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สน.บถ. มท 0809.4/ว18 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 5 ม.ค. 2561
แจ้งรายชื่อผู้โอนเงินค่าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สน.บถ. มท 0809.4/ว17 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 5 ม.ค. 2561
การประชุมสรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2560 และแถลงแผนการปฏิบัติงาน ประจำปี 2561 ของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร สล. มท 0801.4/ว2982 5 ม.ค. 2561
การนำเด็กและเยาวชนดีเด่น เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว16 4 ม.ค. 2561
ประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว14 4 ม.ค. 2561
การติดตามการขับเคลื่อนโครงการตลาดประชารัฐ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว2978 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 4] 4 ม.ค. 2561
สำรวจการเปลี่ยนชื่อโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กศ. มท 0816.2/ว2973 4 ม.ค. 2561
แจ้งเปลี่ยนแปลงผู้ประกอบการนมโรงเรียนรายใหม่เข้าดำเนินการแทนผู้ประกอบการที่ถูกลงโทษ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว02 3 ม.ค. 2561
การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning สู่คุณภาพ Thailand 4.0 โดยยึดหลัก (ศาสตร์พระราชา) กศ. มท 0816.1/ว2983 3 ม.ค. 2561
สารอวยพรปีใหม่ พุทธศักราช 2561 ของ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สล. 3 ม.ค. 2561
<< หน้าแรก...     41      42      43      44     (45)     46      47      48      49     ....หน้าสุดท้าย >> 773