ประชาสัมพันธ์เชิญร่วมส่งบทความ เสริมสร้างความรู้ สรรค์สร้างสื่อประชาสัมพันธ์ สมศ. มท 0893.2/ว2256 31 ส.ค. 2555
ให้จัดส่งโครงการพัฒนางานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อประกอบหลักสูตรพัฒนาและเพิ่มทักษะคณะกรรมการสอบสวน (รุ่นที่ 1-6) โดยด่วน ด่วนที่สุด มท 0809.6/ว64 31 ส.ค. 2555
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ มท 0803/ว2258 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 31 ส.ค. 2555
ติดตามการสำรวจข้อมูลจำนวนเด็กนักเรียน (โรงเรียน) ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2555 ด่วนที่สุด มท 0893.3/ว2259 31 ส.ค. 2555
การเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ตามประกาศหลักเกณฑ์การให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว พ.ศ.2555 ด่วนที่สุด มท 0808.4/ว2268 31 ส.ค. 2555
รับรองผลการตรวจประเมินโครงการพัฒนางานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของพนักงานส่วนตำบล ครั้งที่ 7 มท 0809.6/ว63 30 ส.ค. 2555
รับรองผลการตรวจประเมินโครงการพัฒนางานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ครั้งที่ 5 มท 0809.6/ว62 30 ส.ค. 2555
การแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอดของลูกจ้างประจำหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น มท 0808.5/ว4061 30 ส.ค. 2555
การจัดเตรียมอุปกรณ์ในการเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นแห่งชาติ ครั้งที่ 2 พ.ศ.2555 ด่วนที่สุด มท 0893.2/ว2254 30 ส.ค. 2555
การสำรวจข้อมูลโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด มท 0893.3/ว2241 30 ส.ค. 2555
จดหมายข่าว @POST ฉบับที่ 6/2555 ประจำเดือนกันยายน 2555 มท 0806/ว38, ว37 30/08/2555 29 ส.ค. 2555
แก้ไขการเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด มท 0803/ว2245 29 ส.ค. 2555
โครงการพัฒนากระบวนทัศน์เพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ด่วนที่สุด มท 0810.2/ว2242 29 ส.ค. 2555
เอกสารวิชาการ : ฐานข้อมูลความปลอดภัยในการใช้สารเคมี เล่มที่ 15-18 มท 0891.3/ว2240 29 ส.ค. 2555
การพัฒนาความรู้ในส่วนราชการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มท 0812/ว2236,ว283 [65 วิธีพูดดีดี] [เทคนิคการแก้ไขความขัดแย้ง] 29 ส.ค. 2555
การดูแลกำจัดผักตบชวาในแม่น้ำลำคลอง มท 0891.4/ว2234 29 ส.ค. 2555
ประชาสัมพันธ์การขจัดโรคขาดสารไอโอดีนในระดับท้องถิ่น มท 0891.3/ว2235 29 ส.ค. 2555
ขอเชิญร่วมพิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นแห่งชาติ ครั้งที่ 2 พ.ศ.2555 และพิธีเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ด่วนที่สุด มท 0893.2/ว2156 29 ส.ค. 2555
การปฏิบัติหน้าที่ รปภ.สถ. และเวรติดตามเหตุการณ์สถานการณ์ หรือข่าวสารสำคัญเร่งด่วนและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ประจำเดือน 2555 ด่วนที่สุด มท 0801.2/ว281 28 ส.ค. 2555
การพิจารณาคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง กระทรวงมหาดไทย มท 0802.3/ว2226, ว63 28 ส.ค. 2555
<< หน้าแรก...     438      439      440      441     (442)     443      444      445      446     ....หน้าสุดท้าย >> 798