การประกวดตราสัญลักษณ์ (โลโก้) วันเด็กแห่งชาติ มท 0893.4/ว1690 28 มิ.ย. 2555
การรายงานผลการดำเนินการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ด่วนมาก มท 0893.4/ว1689 28 มิ.ย. 2555
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุน สำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษา (เงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) มท 0809.4/ว1697 28 มิ.ย. 2555
การโอนเงินภาษีท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มท 0808.3/ว1696 28 มิ.ย. 2555
การโอนเงินภาษีท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มท 0808.3/ว1446 28 มิ.ย. 2555
โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 มท 0809.4/ว1709 28 มิ.ย. 2555
รับรองผลการตรวจประเมินโครงการพัฒนางานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ครั้งที่ 4 มท 0809.6/ว51 28 มิ.ย. 2555
รับรองผลการตรวจประเมินโครงการพัฒนางานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของพนักงานส่วนตำบล ครั้งที่ 6 มท 0809.6/ว52 28 มิ.ย. 2555
รายงานผลการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ด่วนที่สุด มท 0810.3/ว1686 27 มิ.ย. 2555
การพัฒนาความรู้ในส่วนราชการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มท 0812/ว16, ว1682 [Management by CEO] [เข้าใจตัวเองใน 1 นาที] 27 มิ.ย. 2555
การลงทะเบียนผู้ค้ากับภาครัฐในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) มท 0803/ว1692 27 มิ.ย. 2555
ทุนฝึกอบรมรัฐบาลไทยหลักสูตร Waste Management for Sustainability 27 มิ.ย. 2555
แจ้งรายชื่อบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เข้าร่วมการประชุมโครงการเสริมสร้างเครือข่ายงานพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 4 ด่วนมาก มท 0891.3/ว1691 27 มิ.ย. 2555
โครงการอบรมการใช้ระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2555 มท 0893.4/ว1681, ว1680 [บัญชีรายชื่ออบรมสารสนเทศฯ รุ่นที่22-23] 27 มิ.ย. 2555
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1ใน9) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนมิถุนายน 2555 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด มท 0808.3/ว1679 [บัญชีจัดสรรเงินภาษีให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำ 27 มิ.ย. 2555
ผลการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของ สถ. ประจำปี 2555 26 มิ.ย. 2555
แนวทางปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการปรับปรุงบัญชีสินทรัพย์ในระบบ GFMIS มท 0803/ว1673 25 มิ.ย. 2555
โครงการอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2555 มท 0893.4/ว1582,ว1583,ว1584,ว1585,ว1654 [บัญชีรายชื่ออบรมสารสนเทศฯ รุ่นที่17-21] 25 มิ.ย. 2555
เร่งรัดการสำรวจข้อมูลผู้มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554-2555 ด่วนที่สุด มท 0809.3/ว1669 25 มิ.ย. 2555
การดำเนินการมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ (โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด) ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 (ออกจากราชการวันที่ 1 ตุลาคม 2555) ด่วนที่สุด มท 0802.2/ว1666, ว69 25 มิ.ย. 2555
<< หน้าแรก...     438      439      440      441     (442)     443      444      445      446     ....หน้าสุดท้าย >> 786