ซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ในวันสิ้นปีงบประมาณ มท 0803/ว2319 5 ก.ย. 2555
แนวทางการตรวจสอบบัญชีของส่วนราชการในระบบ GFMIS มท 0803/ว2318 [แนวทางการตรวจสอบฯ ส่วนที่ 1] [แนวทางการตรวจสอบฯ ส่วนที่ 2] [แนวทางการตรวจสอบฯ ส่วนที่ 3] 5 ก.ย. 2555
ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนส่งคำขวัญเข้าร่วมประกวดตามโครงการประกวดคำขวัญเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและต่อต้านการทุจริต ประจำปี 2555 มท 0802.5/ว14,10134 4 ก.ย. 2555
การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพบ้าน วัด โรงเรียน ตามโครงการโรงเรียนดี ศรีตำบล มท 0893.2/ว2289 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 3 ก.ย. 2555
แนวทางการใช้งานระบบ Click Quick สำหรับผู้ใช้งาน (User) ในระบบ GFMIS มท 0803/ว2265 3 ก.ย. 2555
หลักเกณฑ์การกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล กรณีวาระการดำรงตำแหน่งของผู้บริหารท้องถิ่น มท 0808.4/ว33 3 ก.ย. 2555
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึกรายการเช็คขัดข้องผ่าน GFMIS Web Online มท 0803/ว2264 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 3 ก.ย. 2555
กฎกระทรวงซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ.2542 มีผลใช้บังคับ มท 0891.3/ว2294 3 ก.ย. 2555
การจัดกิจกรรม "วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก (World Rabies Day) ปี พ.ศ.2555" ด่วนที่สุด มท 0891.3/ว2295 3 ก.ย. 2555
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด มท 0803/ว2257 31 ส.ค. 2555
แจ้งสถานะความก้าวหน้าการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 3.2 "ร้อยละของเทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบลต้นแบบที่นำแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด" ด่วนที่สุด มท 0891.4/ว2266 31 ส.ค. 2555
ประชาสัมพันธ์เชิญร่วมส่งบทความ เสริมสร้างความรู้ สรรค์สร้างสื่อประชาสัมพันธ์ สมศ. มท 0893.2/ว2256 31 ส.ค. 2555
ให้จัดส่งโครงการพัฒนางานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อประกอบหลักสูตรพัฒนาและเพิ่มทักษะคณะกรรมการสอบสวน (รุ่นที่ 1-6) โดยด่วน ด่วนที่สุด มท 0809.6/ว64 31 ส.ค. 2555
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ มท 0803/ว2258 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 31 ส.ค. 2555
ติดตามการสำรวจข้อมูลจำนวนเด็กนักเรียน (โรงเรียน) ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2555 ด่วนที่สุด มท 0893.3/ว2259 31 ส.ค. 2555
การเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ตามประกาศหลักเกณฑ์การให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว พ.ศ.2555 ด่วนที่สุด มท 0808.4/ว2268 31 ส.ค. 2555
รับรองผลการตรวจประเมินโครงการพัฒนางานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของพนักงานส่วนตำบล ครั้งที่ 7 มท 0809.6/ว63 30 ส.ค. 2555
รับรองผลการตรวจประเมินโครงการพัฒนางานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ครั้งที่ 5 มท 0809.6/ว62 30 ส.ค. 2555
การแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอดของลูกจ้างประจำหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น มท 0808.5/ว4061 30 ส.ค. 2555
การจัดเตรียมอุปกรณ์ในการเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นแห่งชาติ ครั้งที่ 2 พ.ศ.2555 ด่วนที่สุด มท 0893.2/ว2254 30 ส.ค. 2555
<< หน้าแรก...     439      440      441      442     (443)     444      445      446      447     ....หน้าสุดท้าย >> 800