การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1ใน9) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนมิถุนายน 2555 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด มท 0808.3/ว1679 [บัญชีจัดสรรเงินภาษีให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำ 27 มิ.ย. 2555
ผลการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของ สถ. ประจำปี 2555 26 มิ.ย. 2555
แนวทางปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการปรับปรุงบัญชีสินทรัพย์ในระบบ GFMIS มท 0803/ว1673 25 มิ.ย. 2555
โครงการอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2555 มท 0893.4/ว1582,ว1583,ว1584,ว1585,ว1654 [บัญชีรายชื่ออบรมสารสนเทศฯ รุ่นที่17-21] 25 มิ.ย. 2555
เร่งรัดการสำรวจข้อมูลผู้มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554-2555 ด่วนที่สุด มท 0809.3/ว1669 25 มิ.ย. 2555
การดำเนินการมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ (โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด) ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 (ออกจากราชการวันที่ 1 ตุลาคม 2555) ด่วนที่สุด มท 0802.2/ว1666, ว69 25 มิ.ย. 2555
ขอความสนับสนุนการจัดโครงการ และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดภาพถ่ายและบทความในโอกาสครบรอบ 15 ปี ปลัด อบต. ด่วนมาก มท 0809.3/ว1532 22 มิ.ย. 2555
แจ้งแนวทางปฏิบัติงาน ด่วนที่สุด มท 0803/ว1645 22 มิ.ย. 2555
การตรวจสอบข้อมูลครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กดีเด่น ประจำปี 2555 มท 0893.4/ว1593 [บัญชีรายชื่อฯ] 21 มิ.ย. 2555
เร่งรัดการดำเนินงานโครงการช่วยเหลือฟื้นฟูความเสียหายจากภัยพิบัติธรรมชาติและสาธารณภัยเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับช่วยเหลือและฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยหลังน้ำลด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ด่วนที่สุด มท 0808.2/ว1648 21 มิ.ย. 2555
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัด สถ. สำหรับรอบการประเมินที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 (วันที่ 1 เมษายน - 30 กันยายน 2555) มท 0802.4/ว114, 6029 [ประกาศ เรื่องแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ] [แนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ] [ข้อมูลเพิ่มเติม] 21 มิ.ย. 2555
ทุนรัฐบาลอินเดียหลักสูตร Informal Sector Enterprise, Entrepreneurship and Local Economic Development 21 มิ.ย. 2555
เลื่อนข้าราชการ 21 มิ.ย. 2555
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด มท 0808.3/ว1639 21 มิ.ย. 2555
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษา (เงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ด่วนที่สุด มท 0809.4/ว1592 20 มิ.ย. 2555
แต่งตั้ง (เลื่อน) ข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ จำนวน 5 ราย 20 มิ.ย. 2555
การจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด (26 มิถุนายน) ประจำปี 2555 ด่วนที่สุด มท 0810.3/ว1625 20 มิ.ย. 2555
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด มท 0803/ว1600 20 มิ.ย. 2555
แต่งตั้งข้าราชการการเมือง ตำแหน่ง ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด มท 0201.2/ว2686 20 มิ.ย. 2555
แนวทางการปรับลดค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรให้เป็นไปตามมาตรา 35 แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ด่วนที่สุด มท 0809.3/ว1632 20 มิ.ย. 2555
<< หน้าแรก...     439      440      441      442     (443)     444      445      446      447     ....หน้าสุดท้าย >> 787