การกำหนดตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในเป็นระดับ 8ว มท 0809.2/ว169 13 พ.ย. 2555
การเบิกจ่ายค่ายากลูโคซามีนซัลเฟต ด่วนที่สุด มท 0803/ว3072 13 พ.ย. 2555
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง มท 0808.2/ว3031 13 พ.ย. 2555
ขอเชิญร่วมสัมมนา เรียนรู้เชิงปฎิบัติการ เครือข่ายการจัดการน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ ด่วนที่สุด มท 0891.4/ว3064 13 พ.ย. 2555
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2542 ด่วนที่สุด มท 0891.3/ว3042 12 พ.ย. 2555
การจัดทำแผนความต้องการงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ด่วนที่สุด มท 0810.3/ว3060 12 พ.ย. 2555
การสำรวจปรับปรุงแบบตรวจประเมินการปฏิบัติราชการของ อปท. ประจำปี 2556 ด่วนมาก มท 0892.3/ว3058 12 พ.ย. 2555
รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย พ.ศ. 2556 รุ่นที่ 1 ด่วนที่สุด มท 0809.6/ว3057 [บัญชีรายชื่อฯ] 12 พ.ย. 2555
เลื่อนกำหนดการประชุมโครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่และสถานศึกษาในสังกัด ตามนโยบายการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มท 0893.3/ว3054 12 พ.ย. 2555
การลงทะเบียนในระบบเบิกจ่ายตรงผู้ป่วยนอกกับสถานพยาบาลของทางราชการกรณีผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ด่วนที่สุด มท 0803/ว3049 12 พ.ย. 2555
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง มท 0803/ว3048 12 พ.ย. 2555
รับรองผลการตรวจประเมินโครงการพัฒนางานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของพนักงานเทศบาล ครั้งที่ 9 มท 0809.6/ว87 12 พ.ย. 2555
รับรองผลการตรวจประเมินโครงการพัฒนางานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ครั้งที่ 7 มท 0809.6/ว86 12 พ.ย. 2555
รับรองผลการตรวจประเมินโครงการพัฒนางานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของพนักงานส่วนตำบล ครั้งที่ 9 มท 0809.6/ว88 12 พ.ย. 2555
แต่งตั้งข้าราชการการเมือง มท 0801.1/ว3 12 พ.ย. 2555
แจ้งเริ่มการใช้งาน การยื่นเรื่องขอรับเงิน กบข. พร้อมการยื่นเรื่องขอรับเงินเบี้ยหวัด บำเหน็จบำนาญ ผ่านระบบ e-pension มท 0803/ว3040 [สิ่งที่ส่งมาด้วยฯ] 9 พ.ย. 2555
การยกเลิกและกำหนดพื้นที่ที่มีความชุกชุมของโรคภัยไข้เจ็บ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ด่วนที่สุด มท 0803/ว3041 9 พ.ย. 2555
การประชุมเรื่อง การกำหนดระดับตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลในองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดเล็กและขนาดกลาง กรณ๊พิเศษ มท 0809.2/ว168 9 พ.ย. 2555
แต่งตั้งคณะโฆษกกระทรวงมหาดไทยฝ่ายการเมือง มท 0801.1/334 9 พ.ย. 2555
ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง รายชื่อสถานสงเคราะห์ของรัฐ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 มท 0891.3/ว3032 9 พ.ย. 2555
<< หน้าแรก...     440      441      442      443     (444)     445      446      447      448     ....หน้าสุดท้าย >> 816