โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูบรรณารักษ์ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๙๓.๒/ว๙๑๑) [บัญชีรายชื่อฯ] 3 เม.ย. 2555
จดหมายข่าว @ POST (มท ๐๘๐๖/ว๑๗, ว๑๖) 2 เม.ย. 2555
การสำรวจข้อมูลและคัดเลือก อปท. ที่มีการนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๔/ว๙๑๕) 2 เม.ย. 2555
การสนับสนุนการดำเนินงานโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบ ABC (ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๙๑.๔/ว๘๙๓) 2 เม.ย. 2555
การดำเนินงานจัดทำข้อมูลชุมชนของเทศบาลนคร เทศบาลเมือง และเมืองพัทยา เพื่อรองรับการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๔/ว๙๑๒) 2 เม.ย. 2555
เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๓.๓/ว๘๙๑) [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 30 มี.ค. 2555
โครงการอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๕ (มท ๐๘๙๓.๔/ว๘๒๙, ว๘๓๐, ว๘๓๑, ว๘๓๑) [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 30 มี.ค. 2555
การกำหนดระยะเวลาในการติดตามข้อมูลผลการปฏิบัติราชการของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๒.๔/ว๘๙๒) 30 มี.ค. 2555
การทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของ สถ. ประจำปี ๒๕๕๕ (มท ๐๘๑๐.๔/ว๒๑) 30 มี.ค. 2555
วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและทหารกองประจำการ (มท ๐๘๐๓/ว๘๘๘) 30 มี.ค. 2555
การปรับปรุงแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ในระบบ GFMIS (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๓/ว๘๘๙) 30 มี.ค. 2555
การเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี ๒๕๕๔ 30 มี.ค. 2555
ขอความร่วมมือในการเร่งรัดจัดทำประมวลจริยธรรมผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองท้องถิ่น (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๔.๕/ว๘๙๐) 30 มี.ค. 2555
ขอความร่วมมือดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว๑๔๓๙) 29 มี.ค. 2555
การจัดสรรเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ งวดที่ ๓ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๘๗๑) 29 มี.ค. 2555
การประชุมเพื่อปฐมนิเทศผู้แทนเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๕ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๙.๖/ว๘๘๕) [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 29 มี.ค. 2555
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๓.๓/ว๘๗๓) [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 28 มี.ค. 2555
การพัฒนาความรู้ในส่วนราชการตามพระราชกฤษฏีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ (มท ๐๘๑๒/๑๐๑, ว๘๓๓) [เอกสารแนบ ๑] [เอกสารแนบ ๒] [เอกสารแนบ ๓] 28 มี.ค. 2555
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การจัดงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ในปี พ.ศ.๒๕๕๕ (มท ๐๘๐๑.๓/ว๗๗๗) 28 มี.ค. 2555
การอยู่เวร รปภ.สถ. และเวรติดตามสถานการณ์ เหตุการณ์สำคัญเร่งด่วนและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ประจำเดือน เม.ย.๒๕๕๕ (ด่วนที่สุด มท ๐๘๐๑.๒/ว๑๑๓) [บัญชีรายชื่อผู้อยู่เวร ฯ] 28 มี.ค. 2555
<< หน้าแรก...     440      441      442      443     (444)     445      446      447      448     ....หน้าสุดท้าย >> 772