แจ้งสถานที่ฝึกอบรมของศูนย์จังหวัดนครปฐม สำหรับรุ่นที่ 23, รุ่นที่ 24 และรุ่นที่ 25 ตามโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการเลือกตั้งท้องถิ่น มท 0890.4/ว1586 18 มิ.ย. 2555
สถานที่ตั้งของหน่วยงานประจำในพื้นที่ และสถานที่ทำงานส่วนกลาง ของ มท 0801.1/183 18 มิ.ย. 2555
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนการกีฬา มท 0808.2/ว2697 18 มิ.ย. 2555
การประชุมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพหลักสูตรเกี่ยวกับวินัยฯ พ.ศ.2555 ด่วนที่สุด มท 0809.6/ว1573 18 มิ.ย. 2555
การดำเนินงานที่เสนอต่อคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา มท 0801.2/ว184 18 มิ.ย. 2555
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุมตามโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนางานด้านสาธารณสุขของเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ด่วนที่สุด มท 0891.3/ว1571 18 มิ.ย. 2555
แจ้งรายชื่อบุคลากรของ อปท. ที่เข้าร่วมการประชุมโครงการเสริมสร้างเครือข่ายงานพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุของ อปท. รุ่นที่ 2 และ รุ่นที่ 3 ด่วนมาก มท 0891.3/ว1569 15 มิ.ย. 2555
การมอบนโยบายเกี่ยวกับเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่นให้แก่จังหวัด ด่วนที่สุด มท 0809.6/ว1548 15 มิ.ย. 2555
การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตย สำหรับครูผู้สอน กลุ่มสังคมของโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มท 0809.4/ว1570 15 มิ.ย. 2555
การดำเนินการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานทะเบียนประวัติและเครื่องราชอิสริยาภรณ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 มท 0809.4/ว1557, ว1556 15 มิ.ย. 2555
การคัดเลือกกรรมการผู้แทนเทศบาลในคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลแทนตำแหน่งที่ว่าง ด่วนที่สุด มท 0809.2/ว2654 14 มิ.ย. 2555
การรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเทศบาลตำบล พ.ศ. ... ด่วนมาก มท 0890.2/ว2532 14 มิ.ย. 2555
ประชาสัมพันธ์ เว็บเพจ สถ.ชวนเที่ยว มท 0806/ว1559 14 มิ.ย. 2555
ทุนกระทรวงศึกษาธิการญี่ปุ่น สำหรับนักเรียน ประจำปี 2556 ด่วน มท 0893.2/ว1549 14 มิ.ย. 2555
ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาทางวิชาการ "ถอดรหัสมหาดไทย : ทศวรรษแห่งการเปลี่ยนแปลง" เนื่องในโอกาสวันสถาปนากระทรวงมหาดไทยครบ 120 ปี ในปี 2555 ด่วนที่สุด มท 0891.4/ว41 14 มิ.ย. 2555
การปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2549 มท 0808.2/ว2526 13 มิ.ย. 2555
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2555) มท 0808.2/ว1546 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 13 มิ.ย. 2555
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตร Public Management (Master in Public Management-MPM) ณ Lee Kuan Yew School of Public Policy, National University of Singapore มท 0810.4/ว44,ว1531 13 มิ.ย. 2555
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนดของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ด่วนที่สุด มท 0809.3/ว12 13 มิ.ย. 2555
ซักซ้อมแนวทางการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษา (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ด่วนที่สุด มท 0809.4/ว1534 13 มิ.ย. 2555
<< หน้าแรก...     440      441      442      443     (444)     445      446      447      448     ....หน้าสุดท้าย >> 786