การประชาสัมพันธ์ติดตามรับชมสารคดีสั้นในรายการโทรทัศน์ มท 0801.3/ว1535 12 มิ.ย. 2555
ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาทางวิชาการ "ถอดรหัสมหาดไทย : ทศวรรษแห่งการเปลี่ยนแปลง" เนื่องในโอกาสวันสถาปนากระทรวงมหาดไทย ครบ 120 ปี ในปี 2555 ด่วนที่สุด มท 0891.4/ว2596 12 มิ.ย. 2555
แจ้งสถานที่ฝึกอบรมของศูนย์จังหวัดอุบลราชธานี สำหรับรุ่นที่ 21 และ รุ่นที่ 22 ตามโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการเลือกตั้งท้องถิ่น มท 0890.4/ว1528 12 มิ.ย. 2555
การประชุมตามโครงการศึกษาวิจัยการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น กรณีแนวทางการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและเงินรางวัลประโยชน์ตอบแทนอื่น เป็นกรณีพิเศษ (โบนัส) ประจำปี 2554 ด่วนที่สุด มท 0809.2/ว1530 12 มิ.ย. 2555
การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษาเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติฯ ประจำปี พ.ศ.2555 ด่วนที่สุด มท 0893.2/ว1494 12 มิ.ย. 2555
ขอความสนับสนุนการจัดโครงการ และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดภาพถ่ายและบทความในโอกาสครบรอบ 15 ปี ปลัด อบต. ด่วนมาก มท 0809.3/ว1532 12 มิ.ย. 2555
ขอความร่วมมือเพื่อแจ้งเวียนความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา ด่วน มท 0804.3/ว1470 12 มิ.ย. 2555
การตรวจรับรองงบการเงินของกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 มท 0808.5/ว23 12 มิ.ย. 2555
เร่งรัดการรายงานผลการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 งวดที่ 3 ด่วนที่สุด มท0891.3/ว1527 11 มิ.ย. 2555
แจ้งรายชื่อบุคลากรของ อปท. ที่เข้าร่วมการประชุมโครงการเสริมสร้างเครือข่ายงานพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุของ อปท. รุ่นที่ 1 ด่วนมาก มท 0891.3/ว5651 11 มิ.ย. 2555
การยกเว้นการปฏิบัติการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 2549 สำหรับหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2555 งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการเยียวยา ฟื้นฟู และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการ ด่วนที่สุด มท 0803/ว1525 11 มิ.ย. 2555
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพท้องถิ่นอำเภอในฐานะผู้ช่วยเหลือนายอำเภอในการกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2555 ด่วนที่สุด มท 0804.1/ว1526 11 มิ.ย. 2555
เปลี่ยน e-mail สำหรับส่งแบบตอบรับเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ที่มีการบริหารงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มท 0891.4/ว1524 11 มิ.ย. 2555
การเริ่มใช้งานระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 2 ในส่วนภูมิภาค ด่วนที่สุด มท 0803/ว1523 11 มิ.ย. 2555
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2556 ด่วนมาก มท 0893.3/ว1522 11 มิ.ย. 2555
ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบข้อมูลจำนวนเด็กนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2555 ด่วนมาก มท 0893.3/ว1495 8 มิ.ย. 2555
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพสำหรับบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาล) ประจำปีงบประมาณ 2555 รุ่นที่ 2 ด่วนที่สุด มท 0891.3/ว1511 8 มิ.ย. 2555
กิจกรรมดำเนินงานโรคไข้เลือดออกและวันไข้เลือดออกอาเซียน ด่วนที่สุด มท 0891.3/ว1510 8 มิ.ย. 2555
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ที่มีการบริหารงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง [รายชื่อเทศบาลและอบต.เป้าหมายเข้าอบรม] [แผนที่] 8 มิ.ย. 2555
การกำหนดเลขที่หนังสือของที่ปรึกษากระทรวงมหาดไทย มท 0801.1/ว44 8 มิ.ย. 2555
<< หน้าแรก...     441      442      443      444     (445)     446      447      448      449     ....หน้าสุดท้าย >> 786