โครงการพัฒนาเครือข่ายการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาและแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ด่วนมาก มท 0893.3/ว2225 [บัญชีรายชื่อรุ่นที่ 2-4] [บัญชีรายชื่อรุ่นที่ 5-7] 27 ส.ค. 2555
ข้อมูลจำนวนเรื่องที่ส่วนราชการยื่นเรื่องขอรับบำเหน็จบำนาญ มท 0803/ว2222 27 ส.ค. 2555
แนวทางการเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ ด่วนที่สุด มท 0803/ว2224 27 ส.ค. 2555
แนวทางปฏิบัติในการผ่อนชำระหนี้ กรณีผู้รับเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญเกินสิทธิ เนื่องจากการมีสถานะเป็นข้าราชการหรือลูกจ้างประจำของส่วนราชการ ด่วนที่สุด มท 0803/ว2223 27 ส.ค. 2555
การประชุมวิชาการเรื่อง วิกฤตสาธารณภัย: ความท้าทายของพยาบาล ทีมสาธารณสุข ด่วนที่สุด มท 0891.3/1497 27 ส.ค. 2555
การประกวดคำขวัญเนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปี การจัดตั้งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มท 0802.2/ว92 27 ส.ค. 2555
การซักซ้อมแนาวทางการจัดทำแผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี ด่วนที่สุด มท 0809.5/ว65 27 ส.ค. 2555
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการในสังกัด สถ. สำหรับรอบการประเมินที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 (สำหรับสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด) ด่วนที่สุด มท 0802.4/ว2210 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 24 ส.ค. 2555
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการในสังกัด สถ. สำหรับรอบการประเมินที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 (สำหรับหัวหน้าหน่วยงาน (ผอ.สำนัก/กอง หรือเทียบเท่า และ หน.สนง.ผต.)) ด่วนที่สุด มท 0802.4/ว180 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 24 ส.ค. 2555
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการในสังกัด สถ. สำหรับรอบการประเมินที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 (สำหรับผู้เชี่ยวชาญ) ด่วนที่สุด มท 0802.4/ว181 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 24 ส.ค. 2555
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการในสังกัด สถ. สำหรับรอบการประเมินที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 (สำหรับผู้ตรวจราชการ สถ.) ด่วนที่สุด มท 0802.4/ว234 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 24 ส.ค. 2555
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534(ภาษีมูลค่าเพิ่ม1ใน9)ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนสิงหาคม 2555 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด มท 0808.3/ว2208 [บัญชีจัดสรรเงินภาษีฯ] 24 ส.ค. 2555
การโอนเงินภาษีท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มท 0808.3/ว2207 24 ส.ค. 2555
ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ) 23 ส.ค. 2555
สำรวจข้อมูลนิติกรที่ประสงค์เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด มท 0802.2/ว2200 23 ส.ค. 2555
การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ด่วนที่สุด มท 0808.2/ว2168 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 23 ส.ค. 2555
กำหนดภาพเครื่องหมายราชการตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายราชการ พุทธศักราช 2482 (ฉบับที่ 267) มท 0801.1/ว52 23 ส.ค. 2555
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2556 (หลักสูตร 5 วัน) ด่วนมาก มท0809.6/ว2184 [เอกสารแนบ] [รายชื่อผู้สมัคร] 23 ส.ค. 2555
รายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ที่มีโรงเรียนในสังกัด) ที่ยังไม่ได้ส่งแบบ สบศ.1-3 ด่วนที่สุด มท 0809.4/ว2191 22 ส.ค. 2555
การกำหนดหลักเกณฑ์การลาของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (เพิ่มเติม) ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555 ด่วนที่สุด มท 0809.3/9166 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 22 ส.ค. 2555
<< หน้าแรก...     441      442      443      444     (445)     446      447      448      449     ....หน้าสุดท้าย >> 800