การจัดสรรเงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบประมาณ พ.ศ. 2556 ด่วนที่สุด มท 0808.2/ว3024 8 พ.ย. 2555
แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับสัญญาเช่าในระบบ GFMIS มท 0803/ว3033 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 8 พ.ย. 2555
โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัด ตามนโยบายการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบปรมะมาณ พ.ศ. 2556 มท 0893.3/ว3030 8 พ.ย. 2555
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด มท 0803/ว3028 8 พ.ย. 2555
การฝึกอบรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ประจำปี 2556 มท 0808.4/ว3022 [บัญชีรายชื่อฯ] 8 พ.ย. 2555
แจ้งกำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีปรับปรุง รอบเดือนเมษายน 2555 มท 0809.4/ว3021 7 พ.ย. 2555
การจัดสรรเงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) มท 0808.2/ว3015 7 พ.ย. 2555
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย 7 พ.ย. 2555
การบันทึกข้อมูลการทำประกันการรับเงินและการอายัดเบี้ยหวัดบำเหน็จบำนาญในระบบบำเหน็จบำนาญ (e-pension) มท 0803/ว3006 6 พ.ย. 2555
การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการส่งประกาศและเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเพื่อการตรวจสอบ ด่วนที่สุด มท 0803/ว3007 6 พ.ย. 2555
การรณรงค์ปกป้องสถาบันสำคัญหลักของชาติ ด่วนที่สุด มท 0891.1/ว3008 6 พ.ย. 2555
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ที่เนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2555 และรายชื่อข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ขาดคุณสมบัติ 6 พ.ย. 2555
หนังสือที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิด้านเอดส์ มท 0891.3/ว3000 6 พ.ย. 2555
การพัฒนาความรู้ในส่วนราชการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 (100 วิธีทำให้คนยอมทำงานให้เราด้วยความเต็มใจ และมีแรงจูงใจที่ดี) มท 0812/ว23 6 พ.ย. 2555
ประกาศ ก.ท. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วยก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู (ฉบันที่ 2) พ.ศ. 2555 มท 0809.9/ว6 6 พ.ย. 2555
ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน ด่วนที่สุด มท 0810.3/ว2956 5 พ.ย. 2555
รายงานผลการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ประจำปีงบประมาณ 2556 มมท 0808.5/ว2983 5 พ.ย. 2555
การบันทึกข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพฯ ในระบบสารสนเทศการจัดการฐานเบี้ยยังชีพฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มท 0891.3/ว2992 5 พ.ย. 2555
การประกาศกำหนดสำนักงานในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ด่วนที่สุด มท 0803/ว2987 5 พ.ย. 2555
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มทักษะการจัดทำผลงานทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ช่วงที่ 1 และ ช่วงที่ 2) มท 0809.4/ว2988 [บัญชีรายชื่อฯ รุ่น 1] [บัญชีรายชื่อฯ รุ่น 2] [บัญชีรายชื่อฯ รุ่น 3] 5 พ.ย. 2555
<< หน้าแรก...     441      442      443      444     (445)     446      447      448      449     ....หน้าสุดท้าย >> 816