การตรวจสอบข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๕๔ งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษา (ค่าเงินเดือนครูและค่าจ้างประจำ) ที่กันไว้เบิกเหลื่อมปี (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๙.๔/ว๘๐๑) [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 21 มี.ค. 2555
การสำรวจข้อมูลผู้บริหารท้องถิ่นที่ลาออกก่อนครบวาระแล้วสมัครรับเลือกตั้งใหม่ (มท ๐๘๙๐.๔/ว๗๘๘) 20 มี.ค. 2555
การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๗๘๔) [แบบ กง.1,2 ขย 1,4] 20 มี.ค. 2555
ขอเชิญชวนจัดกิจกรรมรณรงค์ ล้างส้วมพร้อมกัน...รับวันสงกรานต์ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว๗๙๑) 20 มี.ค. 2555
สำรวจข้อมูลผลการเบิกจ่ายงบประมาณค่าน้ำมันเชื้อเพลิง (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว๗๙๙) 20 มี.ค. 2555
ประกาศผลการคัดเลือกครูดีเด่น สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๔ เพิ่มเติม (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๓.๒/ว๗๘๕) 20 มี.ค. 2555
การสรรหาครูภาษาไทยดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๕ (มท ๐๘๙๓.๒/ว๗๘๓) 20 มี.ค. 2555
การสำรวจสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๐.๓/ว๗๙๔) 20 มี.ค. 2555
การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศการสงกรานต์ ปี ๒๕๕๕ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๕/ว๗๙๐) 20 มี.ค. 2555
รับรองรายงานประชุมผู้แทนนายกเทศมนตรีระดับจังหวัด ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ (มท ๐๘๐๑.๒/ว๑๐๐, ว๑๐๑) 19 มี.ค. 2555
ขอประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง ๔ ปี การบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานจ้างและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มท ๐๘๐๙.๕/ว๒๘) 19 มี.ค. 2555
หลักเกณฑ์และวิธีการขอกู้เงินทุนสะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (มท ๐๘๐๘.๒/๑๓๗) 19 มี.ค. 2555
การประชุมตามโครงการศึกษาวิจัยการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น กรณีแนวทางการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและเงินรางวัลประโยชน์ตอบแทนอื่น เป็นกรณีพิเศษ (โบนัส) ประจำปี ๒๕๕๔ (มท ๐๘๐๙.๒/ว๗๖๘) 16 มี.ค. 2555
การจัดสรรงบประมาณค่าตอบแทนคณะกรรมการตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๙.๒/๒๕๖๔) 16 มี.ค. 2555
การคัดเลือกผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดในคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด แทนตำแหน่งที่ว่าง (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๙.๒/ว๑๒๑๘) 16 มี.ค. 2555
การฝึกอบรมโครงการพัฒนาสมรรถนะข้าราชการผู้มีศักยภาพสูง (Talent Management) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๒.๔/ว๗๗๑,ว๗๖๙) 16 มี.ค. 2555
หลักเกณฑ์และวิธีการขอกู้เงินทุนสะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (มท ๐๘๐๘.๒/๑๓๗) 16 มี.ค. 2555
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มท ๐๘๐๘.๓/ว๗๖๒) 16 มี.ค. 2555
ผลการคัดเลือกผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นด้านการศึกษา และผู้อำนวยการสำนัก/กอง การศึกษาดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๔ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๓.๓/ว๗๖๓) 16 มี.ค. 2555
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการเข้าร่วมโครงการ PISA ของประเทศไทย (ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๙๓.๒/ว๗๓๘) [บัญชีรายชื่อฯ และรายละเอียด] [โครงการ PISA ของประเทศไทย] [แบบตอบรับเข้าร่วมประชุม] 16 มี.ค. 2555
<< หน้าแรก...     442      443      444      445     (446)     447      448      449      450     ....หน้าสุดท้าย >> 772