ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรม มท 0629/ว9369 5 พ.ย. 2555
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งวดที่1 ด่วนที่สุด มท 0808.2/13030-13105 [บัญชีรายละเอียดประกอบการจัดสรรงบประมาณฯ] 2 พ.ย. 2555
การปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดแนบท้ายประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) ลงวันที่ 17 กันยายน 2553 ด่วนมาก มท 0809.6/ว82 [รายละเอียด (อบจ.)] [รายละเอียด (เทศบาล)] [รายละเอียด (อบต.)] 2 พ.ย. 2555
โครงการรับจำนำข้าวเปลือก ปีการผลิต 2555/56 ด่วนที่สุด มท 0891.1/ว2979 2 พ.ย. 2555
หารือปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบล มท 0809.2/ว847 2 พ.ย. 2555
การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งรองปลัดเทศบาล ระดับ 8 เป็นระดับ 9 มท 0809.2/ว161 2 พ.ย. 2555
การคัดเลือกคณะกรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดในคณะกรรมการกลาง ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด มท 0809.2/ว5116 2 พ.ย. 2555
เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) ด่วนที่สุด มท 0893.3/ว2926 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] 2 พ.ย. 2555
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด มท 0893.3/ว2925 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 2 พ.ย. 2555
สำรวจข้อมูลด้าน ICT เพื่อการศึกษา ด่วนที่สุด มท 0893.3/ว2947 [เอกสารแนบฯ] 2 พ.ย. 2555
ส่งมอบวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่านการทดสอบความรู้หลักสูตรการดำเนินการทางวินัยฯ พ.ศ. 2555 มท 0809.6/ว2649 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 2 พ.ย. 2555
ส่งมอบวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่านการทดสอบความรู้หลักสูตรพัฒนาและเพิ่มทักษะคณะกรรมการสอบสวน รุ่นที่ 8 มท 0809.6/ว2651 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 2 พ.ย. 2555
ส่งมอบวุฒิบัตรแก่ผู้ได้รับการอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2555 มท 0809.6/ว2652 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 2 พ.ย. 2555
การส่งมอบวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรเทคนิคการเป็นวิทยากรมืออาชีพ พ.ศ. 2555 มท 0809.6/ว2653 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 2 พ.ย. 2555
ส่งมอบวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่านการทดสอบความรู้หลักสูตรคณะกรรมการสอบสวน ประจำปี 2555 มท 0809.6/ว2650 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 2 พ.ย. 2555
แต่งตั้งคณะกรรมการกาชาดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2556 มท 0801.1/ว78 1 พ.ย. 2555
การผลักดันยุทธศาตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ด่วนที่สุด มท 0810.2/ว4990 1 พ.ย. 2555
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2555) ด่วนมาก มท 0808.2/ว2961 [สิ่งที่ส่งมาด้วยฯ] 1 พ.ย. 2555
ขอส่งคำสั่งศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ ด่วนที่สุด มท 0810.3/ว2940 1 พ.ย. 2555
โครงการประชุมสัมมนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดทำบัญชีถือจ่ายเงินเดือนของข้าราชการ/พนักงานครูขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มท 0809.4/ว2974 1 พ.ย. 2555
<< หน้าแรก...     442      443      444      445     (446)     447      448      449      450     ....หน้าสุดท้าย >> 816