การอบรมตามโครงการขยายผลการใช้โปรแกรมอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2535 (จังหวัดลำปาง, จังหวัดอุบลราชธานี, จังหวัดสมุทรสาคร, จังหวัดสุราษฎร์ธานี, จังหวัดน่าน) ด่วนมาก มท 0892.4/ว1509 8 มิ.ย. 2555
การประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่เพื่อเลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ รอบเดือนเมษายน 2555 มท 0809.4/ว1514 8 มิ.ย. 2555
ซักซ้อมแนวทางการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษา (ค่าเงินเดือนครูและค่าจ้างประจำ) ด่วนที่สุด มท 0809.4/ว1490 8 มิ.ย. 2555
การรายงานข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้มีสิทธิจะได้รับบำเหน็จบำนาญ ซึ่งมีอายุจะครบ 60 ปีบริบูรณ์ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2556 มท 0808.5/1408 8 มิ.ย. 2555
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 5 มท 0809.5/ว49 [บัญชีรายชื่อฯ] 8 มิ.ย. 2555
ซักซ้อมแนวทางการส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น กรณีมีการตราข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม มท 0808.5/ว1451, ว1452 7 มิ.ย. 2555
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการแนวทางการตรวจสอบการคลังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มท 0805/ว1491 7 มิ.ย. 2555
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำผลงานทางวิชาการ (ระดับวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ) มท 0809.4/ว1487 7 มิ.ย. 2555
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนางานด้านสาธารณสุขของเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ด่วนที่สุด มท 0891.3/ว1193 [เอกสารชี้แจง และแบบนำเสนอผลงาน] [ใบสำรองห้องพัก และแบบตอบรับเข้าร่วมการฝึกอบรม] 6 มิ.ย. 2555
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด มท 0808.3/ว1471 6 มิ.ย. 2555
แบบจัดเก็บข้อมูลฐานะการเงินของ อปท. ปีงบประมาณ 2553-2554 ด่วนที่สุด มท 0808.3/ว1481 6 มิ.ย. 2555
โครงการอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2555 รุ่นที่ 19-20 ด่วนที่สุด มท 0893.4/ว1478 [บัญชีรายชื่อฯ] 6 มิ.ย. 2555
ขอแจ้งยกเลิกใบเสร็จรับเงิน มท 0803/ว1480 6 มิ.ย. 2555
ทุนรัฐบาลญี่ปุ่นหลักสูตร Solid Waste Management with Community Partcipation ด่วนมาก มท 0810.4/ว1466 6 มิ.ย. 2555
ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2554 และรางวัลชมเชยในการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวับพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2554 มท 0893.2/ว1456 5 มิ.ย. 2555
การเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าในระเบียบวาระการประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ครั้งที่ 5/2555 มท 0801.2/ว175 5 มิ.ย. 2555
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ครั้งที่ 5/2555 มท 0801.2/ว5411 5 มิ.ย. 2555
การสร้างและการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขายให้สอดคล้องกับประกาศอธิบดีกรมสรรพากรในระบบ GFMIS ด่วนที่สุด มท0803/ว1455 1 มิ.ย. 2555
แจ้งให้จังหวัดรายงานผลการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจโครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เชิงรุก ประจำปีงบประมาณ 2555 ด่วนที่สุด มท0891.3/ว1432 1 มิ.ย. 2555
การปฏิบัติหน้าที่เวร รปภ.สถ. และเวรติดตามสถานการณ์ เหตุการณ์สำคัญเร่งด่วนและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ด่วนที่สุด มท 0801.2/ว173 1 มิ.ย. 2555
<< หน้าแรก...     442      443      444      445     (446)     447      448      449      450     ....หน้าสุดท้าย >> 786