ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการประกวดสื่อการอ่านสร้างสุขสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ (Learning Disabilities:LD) ด่วนมาก มท 0893.2/ว2876 26 ต.ค. 2555
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 โครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เชิงรุก เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) งวดที่ 1 (เดือนตุลาคม 2555-มีนาคม 2556) ด่วนที่สุด มท 0808.2/ว2896 [บัญชีรายละเอียด] 26 ต.ค. 2555
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรคณะกรรมการสอบสวน ประจำปี 2556 (หลักสูตร 7 วัน) รุ่นที่ 31-33 มท 0809.6/ว2877 [สิ่งที่ส่งมาด้วยฯ] 26 ต.ค. 2555
ย้ายข้าราชการและให้ข้าราชการรักษาราชการแทน คำสั่ง สถ. ที่ 724-726 26 ต.ค. 2555
แจ้งความต้องการขอเพิ่มรหัสผู้ใช้งานในระบบ GFMIS Web Online มท 0803/ว2911 26 ต.ค. 2555
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติภายใต้โครงการ 120 ปี การฝึกหัดครูไทย ถวายองค์ราชัน ธ ผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน มท 0893.2/ว2891 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 25 ต.ค. 2555
จดหมายข่าว @POST ฉบับที่ 8/2555 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2555 มท 0806/ว48 25 ต.ค. 2555
การประชุมผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ ด่วนที่สุด มท 0809.2/ว156 25 ต.ค. 2555
แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มท 0801.1/310 25 ต.ค. 2555
แจ้งย้ายสถานที่ทำการ สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มท 0801.1/318 25 ต.ค. 2555
ให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีคงอยู่ปฎิบัติหน้าที่ต่ออีกหนึ่งวาระ มท 0801.1/311 25 ต.ค. 2555
ให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีคงอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่ออีกหนึ่งวาระ มท 0801.1/316 25 ต.ค. 2555
เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 มท 0803/ว2893 25 ต.ค. 2555
การจัดตั้ง การรวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และการขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มท 0893.3/ว2874 24 ต.ค. 2555
เลื่อนข้าราชการ คำสั่ง สถ. ที่ 722/2555 24 ต.ค. 2555
การจัดตั้ง การรวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และการขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มท 0893.3/ว2874 24 ต.ค. 2555
แต่งตั้งข้าราชการ คำสั่ง มท. ที่ 602/2555 24 ต.ค. 2555
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม หลักสูตรการพัฒนาการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นเชิงกลยุทธ์ (มืออาชีพด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นระดับกลาง) มท 0809.5/ว76 24 ต.ค. 2555
เลื่อนข้าราชการ คำสั่ง สถ. ที่ 718/2555 24 ต.ค. 2555
การย้ายข้าราชการ คำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 615/2555 22 ต.ค. 2555
<< หน้าแรก...     444      445      446      447     (448)     449      450      451      452     ....หน้าสุดท้าย >> 816