การโอนเงินภาษีท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มท0808.3/ว1955 27 ก.ค. 2555
กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนเมษายน 2553 (ส่งผลงานหลังอบรม 6 เดือน) มท0809.4/ว1960 27 ก.ค. 2555
การคัดเลือกกรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดในคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด มท0809.2/ว3450 26 ก.ค. 2555
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1ใน9) ด่วนที่สุด มท0808.3/ว1954 [บัญชีจัดสรรเงินภาษี] 26 ก.ค. 2555
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 โครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) 26 ก.ค. 2555
การจัดสรรเงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น(ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) มท0808.2/ว1944 26 ก.ค. 2555
เลื่อนข้าราชการ 26 ก.ค. 2555
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด มท 0803/ว1939 25 ก.ค. 2555
แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการใช้บัตรเครดิตราชการในระบบ GFMIS มท 0803/ว1940 25 ก.ค. 2555
การปฏิบัติหน้าที่ รปภ.สถ. และเวรติดตามเหตุการณ์สถานการณ์ หรือข่าวสารสำคัญเร่งด่วนและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ประจำเดือน สิงหาคม 2555 ด่วนที่สุด มท 0801.2/ว226 25 ก.ค. 2555
การดำเนินการโครงการประชุมสัมมนาผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้บริหารการศึกษาด้านการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 (ผู้อำนวยการสำนัก/กองการศึกษา/หัวหน้ากองการศึกษา หรือผู้ทำหน้าที่ดังกล่าว) มท 0809.4/ว1930 25 ก.ค. 2555
การพัฒนาความรู้ในส่วนราชการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มท 0812/247, ว1923 [เอกสารแนบ] 24 ก.ค. 2555
ขอหารือการขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของกระทรวง ทบวง กรม ในตำแหน่งเดียวกับตำแหน่งที่จะบรรจุเข้ารับราชการมาบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบล มท 0809.2/ว102 24 ก.ค. 2555
การกำหนดตำแหน่งหัวหน้างาน ระดับ 6 (ก.จ.จ. ทุกจังหวัด) มท 0809.2/ว99, ว100, ว101 [ก.ท.จ. ทุกจังหวัด และ ก.เมืองพัทยา] [ก.อบต.จังหวัด ทุกจังหวัด] 24 ก.ค. 2555
แก้ไขหลักเกณฑ์การเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นในตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (เลื่อนไหล) มท 0809.2/ว65 24 ก.ค. 2555
ขอเลื่อนกำหนดการฝึกอบรมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี การบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานจ้างและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 15 ด่วนที่สุด มท 0809.5/ว60 [บัญชีรายชื่อฯ] 24 ก.ค. 2555
ขอเลื่อนกำหนดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน ด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น รุ่น 5 ด่วนที่สุด มท 0809.5/ว61 24 ก.ค. 2555
การดำเนินงานโครงการระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) มท 0810.5/ว1915 24 ก.ค. 2555
จดหมายข่าว @ POST ฉบับที่ 5/2555 ประจำเดือน สิงหาคม 2555 มท 0806/ว31, ว32 24 ก.ค. 2555
ทุนรัฐบาลไทยหลักสูตร Utilizing Indigenous Food Resources for Food Security มท 0810.4/ว1913 23 ก.ค. 2555
<< หน้าแรก...     444      445      446      447     (448)     449      450      451      452     ....หน้าสุดท้าย >> 798