การเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าในระเบียบวาระการประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ครั้งที่ 5/2555 มท 0801.2/ว175 5 มิ.ย. 2555
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ครั้งที่ 5/2555 มท 0801.2/ว5411 5 มิ.ย. 2555
การสร้างและการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขายให้สอดคล้องกับประกาศอธิบดีกรมสรรพากรในระบบ GFMIS ด่วนที่สุด มท0803/ว1455 1 มิ.ย. 2555
แจ้งให้จังหวัดรายงานผลการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจโครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เชิงรุก ประจำปีงบประมาณ 2555 ด่วนที่สุด มท0891.3/ว1432 1 มิ.ย. 2555
การปฏิบัติหน้าที่เวร รปภ.สถ. และเวรติดตามสถานการณ์ เหตุการณ์สำคัญเร่งด่วนและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ด่วนที่สุด มท 0801.2/ว173 1 มิ.ย. 2555
โครงการอบรมสัมมนาผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาลและเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 2555 มท 0892.4/ว1450 1 มิ.ย. 2555
โครงการอบรมพัฒนาการจัดประสบการณ์การจัดการศึกษาปฐมวัยผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2555 รุ่นที่ 5 - 8 มท 0893.4/ว1439,ว1440,ว1441,ว1442 [บัญชีรายชื่อฯ] 1 มิ.ย. 2555
หารือคุณสมบัติตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา มท 0809.9/ว2 31 พ.ค. 2555
การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องที่ยว ด่วนมาก มท 0893.2/ว1437 31 พ.ค. 2555
การเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีเกินวงเงิน 6% สำหรับข้าราชการ/พนักงานครูส่วนท้องถิ่นที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู และใช้ระบบตำแหน่ง/วิทยฐานะ มท 0809.9/ว1423 31 พ.ค. 2555
การอยู่เวร รปภ.สถ. และเวรติดตามสถานการณ์ เหตุการณ์สำคัญเร่งด่วนและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ประจำเดือน มิ.ย.2555 ด่วนที่สุด มท 0801.2/ว171 31 พ.ค. 2555
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพท้องถิ่นอำเถอในฐานะผู้ช่วยเหลือนายอำเภอในการกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2555 ด่วนมาก มท 0804.1/ว1433 31 พ.ค. 2555
รับรองผลการตรวจประเมินโครงการพัฒนางานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ครั้งที่ 3 มท 0809.6/ว48 31 พ.ค. 2555
รับรองผลการตรวจประเมินโครงการพัฒนางานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของพนักงานเทศบาล ครั้งที่ 5 มท 0809.6/ว47 31 พ.ค. 2555
รับรองผลการตรวจประเมินโครงการพัฒนางานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของพนักงานส่วนตำบล ครั้งที่ 5 มท 0809.6/ว46 31 พ.ค. 2555
ขอประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี การบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานจ้างและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มท 0809.5/ว47 31 พ.ค. 2555
โครงการอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น ศพด. ของ อปท. ประจำปี 2555 รุ่นที่ 14 - 16 [บัญชีรายชื่อฯ] 31 พ.ค. 2555
สำรวจข้อมูลจำนวนเด็กนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2555 ด่วนที่สุด มท 0893.3/ว1415 30 พ.ค. 2555
โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาในสังกัด มท 0893.3/ว966 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 30 พ.ค. 2555
วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2555 ด่วนที่สุด มท 0891.4/ว1409 29 พ.ค. 2555
<< หน้าแรก...     444      445      446      447     (448)     449      450      451      452     ....หน้าสุดท้าย >> 788