ส่งครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กดีเด่นเข้าร่วมพิธีมอบโล่พร้อมเกียรติบัตร งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี 2555 มท 0893.4/ว1852 20 ก.ค. 2555
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของ อปท. ปีงบประมาณ 2555 20 ก.ค. 2555
ขอเปลี่ยนแปลงการประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ครั้งที่ 6/2555 ด่วนที่สุด มท 0801.2/ว224 20 ก.ค. 2555
โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเขียนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาสำหรับสถานศึกษาที่ไม่ได้รับการรับรองผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามจาก สมศ. มท 0893.2/ว1907 20 ก.ค. 2555
การย้ายตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการให้ตรงตามตำแหน่งโดยไม่มีการเดินทาง กจ. มท 0802.3/ว54 20 ก.ค. 2555
งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี 2555 มท 0893.3/ว1906 20 ก.ค. 2555
เลื่อนข้าราชการ 19 ก.ค. 2555
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด มท0803/ว83 19 ก.ค. 2555
การฝึกอบรมหลักสูตรเทคนิคการเป็นวิทยากรมืออาชีพ พ.ศ. 2555 ด่วนมาก มท0809.6/ว1893 [บัญชีรายชื่อ] 19 ก.ค. 2555
อัตราค่าเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการ มท0803/ว1899,0803.5/ว3211 19 ก.ค. 2555
ซักซ้อมแนวทางการขอรับการสนับสนุนงบประมาณด้านสิ่งแวดล้อม มท0891.4/ว1834 19 ก.ค. 2555
การบริหารงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ด่วนที่สุด มท0810.3/ว1807 19 ก.ค. 2555
โครงการประชุมเชิงสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษาด้านการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น (รองผู้อำนวยการสถานศึกษา) ฝ่ายบริหารและฝ่ายวิชาการ มท 0809.4/ว1882, ว1878 18 ก.ค. 2555
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ครั้งที่ 6/2555 ด่วนที่สุด มท 0801.2/ว220 18 ก.ค. 2555
ประชาสัมพันธ์การสัมมนาวิชาการและประชุมใหญ่ สามัญประจำปี 2555 มท 0893.3/1890 18 ก.ค. 2555
โครงการประชุมเชิงสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษาด้านการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น (รองผู้อำนวยการสถานศึกษา) ฝ่ายบริหารและฝ่ายวิชาการ มท 0809.4/ว1882, ว1878 18 ก.ค. 2555
ขอความร่วมมือในการป้องกันควบคุมโรค มือ เท้า ปาก ด่วนที่สุด มท 0891.3/ว1879 18 ก.ค. 2555
ขอความร่วมมือในการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์การระบาดของโรคไข้เลือดออก ด่วนที่สุด มท 0891.3/ว1875 18 ก.ค. 2555
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด มท 0803/ว1881 17 ก.ค. 2555
ขยายระยะเวลาการจัดส่งโครงการพัฒนางานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มท 0809.6/ว56 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 17 ก.ค. 2555
<< หน้าแรก...     446      447      448      449     (450)     451      452      453      454     ....หน้าสุดท้าย >> 799