แจ้งแนวทางในการปฏิบัติงาน ด่วนที่สุด 0803/ว2847 19 ต.ค. 2555
โครงการการพัฒนาระบบจัดเก็บและบันทึกข้อมูลทะเบียนพาณิชย์ผ่านอินเตอร์เน็ต มท 0806/ว2855 [แบบสำรวจ] 19 ต.ค. 2555
กำหนดการสวดพระอภิธรรมศพนายสำรวม วิชัยดิษฐ บิดานายยงยุทธ วิชัยดิษฐ อดีตรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ถึงแก่กรรม ด่วนที่สุด มท 0801.2/ว353 18 ต.ค. 2555
สรุปผลการประชุมสัมมนาวิชาการประจำปี 2555 เรื่อง ปรับระบบราชการไทย...เตรียมพร้อมสู่อาเซี่ยน 2015 มท 0812/ว20, มท 0812/ว2837 [สิ่งที่ส่งมาด้วยฯ] 18 ต.ค. 2555
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด มท 0808.3/ว2836 17 ต.ค. 2555
แนวทางการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ด่วนที่สุด มท 0891.3/ว2824 17 ต.ค. 2555
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการก้าวสู่ยุคประชาคมอาเซี่ยนด้วยความมั่นใจในศักยภาพครูภาษาอังกฤษ ด่วนมาก มท 0893.2/ว2823 [บัญชีรายชื่อฯ] 17 ต.ค. 2555
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เชิงรุก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 งวดที่ 1 (เดือนตุลาคม 2555 - มีนาคม 2556) ด่วนที่สุด มท 0891.3/ว2827 16 ต.ค. 2555
การส่งเงินฝากสมทบทุนเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ประจำปี 2555 มท 0808.4/ว39 16 ต.ค. 2555
มอบหมายท้องถิ่นจังหวัดหรือผู้แทนเข้าร่วมประชุม เรื่อง เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของ อปท. ด่วนที่สุด มท 0809.3/12364 16 ต.ค. 2555
กำหนดการส่งมอบวุฒิบัตร/เกียรติบัตรแก่ผู้ผ่านหลักสูตรเกี่ยวกับวินัย ประจำปีงบประมาณ 2555 มท 0809.6/ว 2825 16 ต.ค. 2555
การรับรองรายงานการประชุม สถ. ครั้งที่ 9/2555 ด่วนที่สุด มท 0801.2/ว344 16 ต.ค. 2555
การปฏิบัติในเรื่องการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ GFMIS ด่วนที่สุด มท 0808.2/ว2819 16 ต.ค. 2555
ขยายระยะเวลาส่งรายชื่อผู้ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มทักษะการจัดทำผลงานทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ด่วนที่สุด มท 0809.4/ว2817 15 ต.ค. 2555
พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555 มท 0803/ว2803 15 ต.ค. 2555
การยุบรวมสิทธิการอนุมัตินำส่ง (P3) มท 0803/ว2804 15 ต.ค. 2555
แจ้งประชาสัมพันธ์การประกวดข้อเขียนความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครู คำขวัญวันครู และบทร้อยกรองเทิดเกียรติคุณครู เนื่องในวันครู พ.ศ. 2556 มท 0893.2/ว2800 15 ต.ค. 2555
แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการประกวดวาดภาพระบายสีระดับประถมศึก ในหัวข้อ ไทย-เยอรมัน ที่ฉันฝัน ในโอกาสฉลองครบรอบ 150 ปี ความสัมพันธ์ ไทย-เยอรมัน มท 0893.2/ว2808 15 ต.ค. 2555
การส่งเสริมและสนับสนุนโครงการ TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มท 0893.3/ว2814 15 ต.ค. 2555
การมอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงมหาดไทย มท 0801.1/ว66 12 ต.ค. 2555
<< หน้าแรก...     446      447      448      449     (450)     451      452      453      454     ....หน้าสุดท้าย >> 816