การอบรมเชิงปฏิบัติการ การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพสำหรับบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาล) ประจำปีงบประมาณ 2555 รุ่นที่ 1 ด่วนที่สุด มท 0891.3/ว1300 17 พ.ค. 2555
ขอให้จัดส่งข้อมูลการกู้เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากสถาบันการเงิน ด่วนที่สุด มท 0808.3/ว1303 17 พ.ค. 2555
การขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 3 พ.ศ.2553 มติ 5 นโยบายสนับสนุนพื้นที่จัดการตนเองเพื่อสังคมสุขภาวะ ด่วนที่สุด มท 0891.3/ว1266 15 พ.ค. 2555
การทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2555 มท 0810.4/ว1272 15 พ.ค. 2555
ขอข้อมูลโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนดของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด มท 0809.3/ว9 15 พ.ค. 2555
แจ้งกำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีปรับปรุง รอบเดือนตุลาคม 2553 ด่วนที่สุด มท 0809.4/ว1282 15 พ.ค. 2555
ทุนรัฐบาลญี่ปุ่นหลักสูตร Domestic Wastewater Treatment Techniques 15 พ.ค. 2555
โครงการ ทรูปลูกปัญญา ประจำปี 2555 มท 0893.2/ว1279 15 พ.ค. 2555
การพิจารณาคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง กระทรวงมหาดไทย มท 0802.3/ว1260 15 พ.ค. 2555
ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น นอกระดับควบขั้นสูง ในสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสายงานนิติกร (ฉบับที่ 3) มท 0809.2/ว66 15 พ.ค. 2555
บัญชีประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุมโครงการเสริมสร้างเครือข่ายงานพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด มท 0891.3/ว1279 15 พ.ค. 2555
แบบสรุปความคิดเห็นเวทีประชาเสวนา ด่วนที่สุด มท 0810.3/ว277 [สิ่งที่ส่งมาด้วยฯ] 15 พ.ค. 2555
การปรับเงินเดือนให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ ด่วนที่สุด มท 0802.3/ว39 [บัญชีรายละเอียดฯ] 14 พ.ค. 2555
ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการโภชนวิทยา ครั้งที่ 12 เรื่อง อาหารและโภชนาการก้าวไกลสู่ประชาคมอาเซียน (Food&Nutrition:Moving towards the ASEAN Community) ด่วนที่สุด มท 0891.3/ว1243 14 พ.ค. 2555
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ มท 0803/ว1253 14 พ.ค. 2555
ประกาศ ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ด่วนที่สุด มท 0809.3/ว1259 14 พ.ค. 2555
การสรรหา และการเลือกกรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแทนตำแหน่งที่ว่าง ด่วนที่สุด มท 0893.2/ว1265 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] 14 พ.ค. 2555
แบบสรุปความคิดเห็นเวทีประชาเสวนา 14 พ.ค. 2555
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการแนวทางการตรวจสอบการคลัง อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 มท 0805/ว255 11 พ.ค. 2555
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาและเพิ่มทักษะคณะกรรมการสอบสวน ประจำปี 2555 รุ่นที่ 8 ด่วนที่สุด มท 0809.6/ว1251 [บัญชีรายชื่อฯ] 11 พ.ค. 2555
<< หน้าแรก...     447      448      449      450     (451)     452      453      454      455     ....หน้าสุดท้าย >> 787