ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง รัฐมนตรีลาออกจากตำแหน่ง มท 0801.1/ว65 12 ต.ค. 2555
แต่งตั้งที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย มท 0801.1/ว67 12 ต.ค. 2555
กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนตุลาคม 2552 (ส่งผลงานหลังอบรม 1 ปี) มท0809.4/ว2799 12 ต.ค. 2555
การแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำคู่มือการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษา เพื่อรองรับการบริหารโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่นและคณะทำงานจัดทำคู่มือและเครื่องมือการบริหารโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น มท0893.3/ว2742 12 ต.ค. 2555
รายงานสินทรัพย์ในระบบ GFMIS มท 0803/ว149 [สิ่งที่แนบมาด้วย 1] [สิ่งที่แนบมาด้วย 2] 11 ต.ค. 2555
การแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็กก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู มท 0809.9/ว2789 11 ต.ค. 2555
คู่มือสวัสดิการและสิทธิประโยชน์เกื้อกูลของลูกจ้าง มท 0803/ว2791 [คู่มือฯ] 11 ต.ค. 2555
การประชาสัมพันธ์กิจกรรม 9 ทศวรรษ ยุวกาชาดไทย มท 0893.2/ว2782 11 ต.ค. 2555
การประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2556 มท 0893.3/ว2781 11 ต.ค. 2555
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การกำหนดระดับตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล กรณีพิเศษ มท 0809.2/ว151 11 ต.ค. 2555
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารงบประมาณทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 รุ่นที่ 3 - รุ่นที่ 7 มท 0893.3/ว2689 [บัญชีรายชื่อ] 10 ต.ค. 2555
ตรวจสอบการเข้าสู่ตำแหน่งบริหารของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด มท 0809.2/ว150 10 ต.ค. 2555
การคัดเลือกผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น มท 0809.2/ว2769 09/10/2555 10 ต.ค. 2555
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย พ.ศ.2556 ด่วนมาก มท 0809.6/ว2768 09/10/2555 [บัญชีรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการอบรม] 10 ต.ค. 2555
โครงการประชุมสัมมนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดทำบัญชีถือจ่ายเงินเดือนของข้าราชการ/พนักงานครูขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 มท 0809.4/ว2775 09/10/2555 10 ต.ค. 2555
โครงการเสริมสร้างเครือข่ายงานพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มท 0891.3/ว2774 09/10/2555 10 ต.ค. 2555
การปรับปรุงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบคัดเลือกสำหรับข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น มท 0809.2/ว138 9 ต.ค. 2555
การกำหนดสายงานที่เทียบเท่าสายงานนักบริหารงานทั่วไปกรณีผู้ดำรงตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป เคยดำรงตำแหน่งบริหารต่างสายงานมาก่อน มท 0809.2/ว2766 9 ต.ค. 2555
แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขอคืนเงินค่าลงทะเบียนหลักสูตรเกี่ยวกับวินัยฯ ในปีงบประมาณ 2555 ด่วนที่สุด มท 0809.6/ว2752 9 ต.ค. 2555
มอบหมายการกำกับดูแลและติดตามการดำเนินกิจกรรมเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก มท 0809.6/ว2767 9 ต.ค. 2555
<< หน้าแรก...     447      448      449      450     (451)     452      453      454      455     ....หน้าสุดท้าย >> 816