การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด มท 0808.3/ว1856 16 ก.ค. 2555
การจัดงานชุมนุมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ (INDABA) ครั้งที่ 4 พ.ศ.2555 ด่วนที่สุด มท 0893.2/ว1845 13 ก.ค. 2555
การจัดงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นแห่งชาติ ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2555 ด่วน มท 0893.2/ว1760 13 ก.ค. 2555
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด มท 0803/ว1857 13 ก.ค. 2555
ขอแจ้งยกเลิกใบเสร็จรับเงิน มท 0803/ว1858 13 ก.ค. 2555
ขอให้สำนักงานเทศบาลนคร เทศบาลเมือง เมืองพัทยา และเทศบาลตำบลที่มีประกาศกระทรวงมหาดไทย ยกเลิกตำแหน่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จัดส่งรายงานผลรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับเทศบาล/เมืองพัทยา ด่วนที่สุด มท 0891.4/ว1853 [แบบรายงานฯ] 13 ก.ค. 2555
การคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ด่วนที่สุด มท 0809.9/ว3 13 ก.ค. 2555
การเลือกผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดและผู้บริหารเทศบาลนครเป็นกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแทนตำแหน่งที่ว่าง มท 0890.3/ว1839 12 ก.ค. 2555
การรายงานโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนดของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 มท 0809.3/ว16 12 ก.ค. 2555
งาน "มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี 2555" มท 0893.3/ว1842 12 ก.ค. 2555
เร่งรัดการดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ และเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนครุภัณฑ์ทางการศึกษาโรงเรียนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ด่วนที่สุด มท 0893.3/ว1830 11 ก.ค. 2555
การจัดสรรเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2555 (เพิ่มเติม) มท 0808.2/ว1811 10 ก.ค. 2555
เกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 มท 0803/ว1828 10 ก.ค. 2555
การเลือกผู้แทนผู้บริหารเทศบาลเมืองและผู้แทนผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แทนตำแหน่งที่ว่าง มท 0890.3/ว1820 10 ก.ค. 2555
การถอนคืนเงินได้แผ่นดินประเภทภาษีมูลค่าเพิ่ม เพื่อจัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งวดที่ 5/2555 มท 0808.3/ว1810 [รายละเอียดการจัดสรรเงินภาษีฯ] 10 ก.ค. 2555
การพิจารณาคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง กระทรวงมหาดไทย มท 0802.3/ว1799,ว1798 9 ก.ค. 2555
การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 10 ปี และแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ.2557-2560) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น" ด่วนที่สุด มท 0810.3/ว1804 9 ก.ค. 2555
ตอบข้อหารือเรื่อง การจ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่นและเงินค่าจ้างของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น และลูกจ้างที่จ่ายจากเงินรายได้ที่ไม่รวมเงินอุดหนุนหรือเงินกู้อื่นใด มท 0809.4/ว1778 9 ก.ค. 2555
การนำบำเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันการกู้เงินจากสถาบันการเงิน มท 0808.5/ว1789 9 ก.ค. 2555
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด มท 0803/ว1787 9 ก.ค. 2555
<< หน้าแรก...     447      448      449      450     (451)     452      453      454      455     ....หน้าสุดท้าย >> 799