การเพิ่มเติมคุณวุฒิการศึกษาในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักบริหารงานช่าง (ก.จ.) (มท ๐๘๐๙.๕/ว๑๓) 23 ก.พ. 2555
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ รายการเงินอุดหนุน สำหรับการจัดการศึกษา (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ครั้งที่ ๓ (เดือนมีนาคม-มิถุนายน ๒๕๕๕) (มท ๐๘๐๙.๔/ว๕๐๖) 23 ก.พ. 2555
การฝึกอบรมโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ๓๐๐๐ และ LTAX GIS) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มท ๐๘๐๘.๓/ว๑๑๖) 16 ก.พ. 2555
ซ้อมความเข้าใจแนวทางการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๕๕ (มท ๐๘๐๓/ว๔๙๘) 22 ก.พ. 2555
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (มท ๐๘๐๓/ว๔๙๙) 22 ก.พ. 2555
ขอความร่วมมือในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเกี่ยวกับด้านการบริหาร และด้านเทคนิคที่เกี่ยวกับระบบผลิตน้ำประปา จำนวน ๕ หลักสูตร (มท ๐๘๙๑.๒/๑๖๙๕) 22 ก.พ. 2555
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ งวดที่ ๓ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว๔๗๘) 22 ก.พ. 2555
การสนับสนุนการจัดสมัชชาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อการปฏิรูประดับพื้นที่ ปี ๒๕๕๕ : ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๔/ว๔๗๙) [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 22 ก.พ. 2555
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มท ๐๘๐๘.๓/ว๔๖๙) 22 ก.พ. 2555
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๕๕ พร้อมแบบรายงานการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) แบบ๑-แบบ๓ (มท ๐๘๐๘.๕/ว๔๗๖) 22 ก.พ. 2555
การดำเนินงานโครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เชิงรุก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ งวดสุดท้าย (เดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๕๕) (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว๔๘๐) 22 ก.พ. 2555
ขอประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (มท ๐๘๐๙.๕/ว๒๒) 22 ก.พ. 2555
แจ้งแนวทางการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ในงวดที่ ๓ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว๔๖๖) [สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑] [สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒] 22 ก.พ. 2555
โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (UPGRADE) ปีที่ ๒ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๓.๒/ว๔๔๕) 21 ก.พ. 2555
การสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๔/ว๔๕๒) 21 ก.พ. 2555
การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพื่อเสนอชื่อให้คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง กระทรวงมหาดไทย พิจารณา (เพิ่มเติม) (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๒.๓/ว๑๖๑๘, ว๒๕) 21 ก.พ. 2555
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (คำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๑๐๕/๒๕๕๕) 21 ก.พ. 2555
แนวทางการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด พ.ศ.๒๕๕๕ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว๔๕๘) 20 ก.พ. 2555
แจ้งสถานที่ฝึกอบรมสำหรับรุ่นที่ ๓-๖ ตามโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการเลือกตั้งท้องถิ่น (มท ๐๘๙๐.๔/ว๔๕๖) 20 ก.พ. 2555
เชิญประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษาท้องถิ่น และการจัดทำหลักสูตรท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ (มท ๐๘๙๓.๓/ว๔๕๑) 20 ก.พ. 2555
<< หน้าแรก...     448      449      450      451     (452)     453      454      455      456     ....หน้าสุดท้าย >> 771