แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด มท 0803/ว1788 9 ก.ค. 2555
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง ทิศทางการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปี พ.ศ.2555 มท 0809.3/ว1802 9 ก.ค. 2555
การเตรียมการสัมมนาทางวิชาการภูมิภาค "ถอดรหัสมหาดไทย : ทศวรรษแห่งการเปลี่ยนแปลง" เนื่องในโอกาสวันสถาปนากระทรวงมหาดไทยครบ 120 ปี ในปี 2555 มท 0891.4/ว1767 9 ก.ค. 2555
ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาทางวิชาการภูมิภาค "ถอดรหัสมหาดไทย : ทศวรรษแห่งการเปลี่ยนแปลง" เนื่องในโอกาสวันสถาปนากระทรวงมหาดไทยครบ 120 ปี ในปี 2555 มท 0891.4/ว3061 9 ก.ค. 2555
ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาทางวิชาการภูมิภาค "ถอดรหัสมหาดไทย : ทศวรรษแห่งการเปลี่ยนแปลง" เนื่องในโอกาสวันสถาปนากระทรวงมหาดไทยครบ 120 ปี ในปี 2555 มท 0891.4/ว3060 9 ก.ค. 2555
ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาทางวิชาการภูมิภาค "ถอดรหัสมหาดไทย : ทศวรรษแห่งการเปลี่ยนแปลง" เนื่องในโอกาสวันสถาปนากระทรวงมหาดไทยครบ 120 ปี ในปี 2555 ด่วนที่สุด มท 0891.4/ว3059 9 ก.ค. 2555
โครงการอบรมพัฒนาการจัดประสบการณ์การจัดการศึกษาปฐมวัยผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2555 รุ่นที่ 9-12 มท 0893.4/ว1782 [บัญชีรายชื่อฯ] 6 ก.ค. 2555
สรุปผลการประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้าในการจ่ายเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ อุทกภัย ความคืบหน้าการดำเนินการป้องกันแะบรรเทาอุทกภัย และการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ผ่านระบบการประชุมทางไกล (video conference) ด่วนที่สุด มท 0810.5/ว1779 6 ก.ค. 2555
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานวิจัยเพื่อการขอประเมินวิทยฐานะและพัฒนาการปฏิบัติงาน (สำหรับงานวิจัยปกติ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 มท 0809.4/ว1774 6 ก.ค. 2555
การประกวดคำขวัญเนื่องในโอกาส ครบรอบ 10 ปี การจัดตั้ง มท 0802.2/ว72-73 6 ก.ค. 2555
ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ ฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการเลือกตั้งท้องถิ่น รุ่นที่ 26-28 มท 0890.4/ว1780 6 ก.ค. 2555
การเตรียมการสัมมนาทางวิชาการภูมิภาค "ถอดรหัสมหาดไทย : ทศวรรษแห่งการเปลี่ยนแปลง" เนื่องในโอกาสวันสถาปนากระทรวงมหาดไทย ครบ 120 ปี ในปี 2555 ด่วนที่สุด มท 0891.4/ว1767 5 ก.ค. 2555
ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาทางวิชาการภูมิภาค "ถอดรหัสมหาดไทย : ทศวรรษแห่งการเปลี่ยนแปลง" เนื่องในโอกาสวันสถาปนากระทรวงมหาดไทยครบ 120 ปี ในปี 2555 ด่วนที่สุด มท 0891.4/ว3059 5 ก.ค. 2555
แจ้งข้อหารือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณรายจ่าย มท 0809.4/ว1771 5 ก.ค. 2555
การคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานด้านการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดดีเด่น ประจำปี 2555 มท 0893.4/ว1748 5 ก.ค. 2555
รับรองผลการตรวจประเมินโครงการพัฒนางานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของพนักงานเทศบาล ครั้งที่ 6 มท 0809.6/ว55 5 ก.ค. 2555
การเตรียมการสัมมนาทางวิชาการภูมิภาค "ถอดรหัสมหาดไทย : ทศวรรษแห่งการเปลี่ยนแปลง" เนื่องในโอกาสวันสถาปนากระทรวงมหาดไทย ครบ 120 ปี ในปี 2555 ด่วนที่สุด มท 0891.4/ว1767 5 ก.ค. 2555
ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาทางวิชาการภูมิภาค "ถอดรหัสมหาดไทย : ทศวรรษแห่งการเปลี่ยนแปลง" เนื่องในโอกาสวันสถาปนากระทรวงมหาดไทยครบ 120 ปี ในปี 2555 ด่วนที่สุด มท 0891.4/ว3059 5 ก.ค. 2555
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น มท 0809.2/ว92 4 ก.ค. 2555
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 รายการเงินอุดหนุน สำหรับการจัดการศึกษา (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 4 ด่วนที่สุด มท 0809.4/ว1757 4 ก.ค. 2555
<< หน้าแรก...     448      449      450      451     (452)     453      454      455      456     ....หน้าสุดท้าย >> 799