สำรวจข้อมูลค่าใช้จ่ายด้านเงินเดือน ค่าจ้าง และประโยชน์ตอบแทนอื่น เฉพาะส่วนที่เกินกว่าร้อยละ 40 (เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของ อปท.) ด่วนที่สุด มท 0809.3/ว1765 4 ก.ค. 2555
การบริหารโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ด่วนที่สุด มท 0810.3/ว1744 4 ก.ค. 2555
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด มท 0803/ว1756 4 ก.ค. 2555
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับค่าบำรุงสมาคม พ.ศ.2555 ด่วนที่สุด มท 0808.2/ว2999 4 ก.ค. 2555
ขอความร่วมมือรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาปี 2555 ด่วนที่สุด มท 0891.3/ว1743 4 ก.ค. 2555
ขอความร่วมมือประกาศนโยบายกีฬาต้านยาเสพติดปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ด่วนที่สุด มท 0891.3/ว1742 4 ก.ค. 2555
รายงานการประชุม สถ. ครั้งที่ 5/2555 3 ก.ค. 2555
การเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าในระเบียบวาระประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ครั้งที่ 6/2555 มท 0801.2/ว1740 3 ก.ค. 2555
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุม สถ. ครั้งที่ 6/2555 มท 0801.2/ว202 3 ก.ค. 2555
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ) 3 ก.ค. 2555
การเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุที่มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่เสียชีวิตในระหว่างที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมิได้เบิกจ่ายเบี้ยยังชีพ มท 0891.3/ว1737 3 ก.ค. 2555
ประชาสัมพันธ์โครงการ 15 ปี ปลัด อบต. กับการพัฒนาท้องถิ่นไทย มท 0891.1/ว1735 3 ก.ค. 2555
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตย สำหรับครูผู้สอนกลุ่มสังคมของโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 1 (เพิ่มเติม) มท 0809.4/ว228 3 ก.ค. 2555
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดโครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการเรื่อง 15 ปี ปลัด อบต. กับการพัฒนาท้องถิ่น สขพท. 51/2555 3 ก.ค. 2555
แจ้งเร่งรัดการขอคืนเงินค่าปรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ วันที่ 6 มีนาคม 2555 เรื่อง มาตรการการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย มท 0808.2/ว1731 2 ก.ค. 2555
โครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกเชิงรุกแบบบูรณาการของประเทศไทย ครั้งที่ 2/2555 ด่วนที่สุด มท 0891.3/ว1730 2 ก.ค. 2555
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงผู้อำนวยการการเลือกตั้งผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อเป็นกรรมการคุรุสภา ในวันอังคารที่ 3 กรกฎาคม 2555 2 ก.ค. 2555
สำรวจข้อมูลผู้มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554-2555 ด่วนที่สุด มท 0809.3/ว100 29 มิ.ย. 2555
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตย สำหรับครูผู้สอนกลุ่มสังคมของโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มท 0809.4/ว1571 29 มิ.ย. 2555
ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" ประจำปี 2555 ด่วนที่สุด มท 0893.2/ว1700 29 มิ.ย. 2555
<< หน้าแรก...     449      450      451      452     (453)     454      455      456      457     ....หน้าสุดท้าย >> 799