การแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนการจัดการศึกษาตลอดชีวิตด้านอาชีพท้องถิ่น มท 0893.3/ว2632 4 ต.ค. 2555
คู่มือการเรียกรายงานระบบงบประมาณในระบบปฏิบัติการ (SAP R3) ด่วนที่สุด มท 0803/ว 2724 [คู่มือ] 4 ต.ค. 2555
ทุนรัฐบาลอินเดีย หลักสูตร 29th International Diploma in Educational Planning and Administration ด่วนที่สุด มท 0810.4/ว2712 3 ต.ค. 2555
รายละเอียดประกอบยอดคงค้างในรายงานการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 รวม 9 บัญชี มท 0803/11986 [แบบรายงาน] 3 ต.ค. 2555
หนังสือยืนยันยอดเงินฝากธนาคารและส่งให้ธนาคารรับรองยอดทุกบัญชีที่เปิดไว้กับธนาคารในนามสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด มท 0803/11985 3 ต.ค. 2555
แนวทางการปฏิบัติงานในระบบ e-GP ระยะที่ 2 สำหรับหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ ด่วนที่สุด มท 0803/ว2711 3 ต.ค. 2555
แผนการฝีกอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับวินัย ประจำปีงบประมาณ 2556 มท 0809.6/ว2713 3 ต.ค. 2555
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี 2556 รุ่นที่ 1 มท0893.4/ว2693 [รายชื่ออบรมโครงการอบรมการจัดประสบการณ์ รุ่นที่1] 2 ต.ค. 2555
โครงการอบรมครูผู้ดูแลเด็กบรรจุแต่งตั้งใหม่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี 2556 รุ่นที่ 5-10 มท0893.4/ว2542 [รายชื่ออบรมโครงการครูผู้ดูแลเด็กบรรจุใหม่รุ่นที่ 5-10] 2 ต.ค. 2555
โครงการอบรมการจัดประสบการณ์การศึกษาปฐมวัยครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี 2556 รุ่นที่ 1 มท0893.4/574 [รายชื่อโครงการเชิงปฎิบัติการผู้ดูแลเด็กรุ่นที่1] 2 ต.ค. 2555
สำรวจรายชื่อผู้ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 0809.4/ว2700,ว2702,ว2703 2 ต.ค. 2555
ทุนฝึกอบรมของศูนย์ เรคแซม ประจำปี 2555-2556 ด่วนมาก 0893.2/ว2671 1 ต.ค. 2555
ซักซ้อมวิธีการจ่ายเงินผ่านธนาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 0808.4/ว2630 1 ต.ค. 2555
สำรวจจำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ครบวาระปี พ.ศ. 2556 0890.4/ว2691 1 ต.ค. 2555
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารงบประมาณทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัด ประจำปีงบประมาณ 2556 0893.3/ว2454 [บัญชีรายชื่อ] 1 ต.ค. 2555
การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนเพื่อรับทุนรัฐบาลญี่ปุ่นไปศึกษาในหลักสูตร Master in Public Administration หรือ Master in Public Policy มท 0810.4/ว84 1 ต.ค. 2555
ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น หลักสูตร Gender Mainstreaming in Fishing Community Development มท 0810.4/ว2682 1 ต.ค. 2555
สำรวจข้อมูลการปรับโครงสร้างอัตราเงินเดือนของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด มท 0809.3/ว2673 1 ต.ค. 2555
การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน มท 0803/ว2678 1 ต.ค. 2555
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ) 1 ต.ค. 2555
<< หน้าแรก...     449      450      451      452     (453)     454      455      456      457     ....หน้าสุดท้าย >> 816