ขอประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง ๔ ปี การบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานจ้างและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มท ๐๘๐๙.๕/ว๒๐) 20 ก.พ. 2555
การเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓ และปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๓/ว๒๓) 20 ก.พ. 2555
การรายงานข้อมูลเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๔๕๐) 20 ก.พ. 2555
การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ สำนักงานปลัดกระทรวง (อ่านรายละเอียด) 20 ก.พ. 2555
แนวทางการกรอกข้อมูลในแบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ (สถจ.) (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๒.๔/ว๓๐) 17 ก.พ. 2555
แนวทางการกรอกข้อมูลในแบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ (ส่วนกลาง) (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๒.๔/ว๒๙) 17 ก.พ. 2555
การประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๑.๒/ว๖๑) 17 ก.พ. 2555
การประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๑.๒/ว๖๐) 17 ก.พ. 2555
ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๒.๓/ว๔๓๖) [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] 16 ก.พ. 2555
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดหาพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๔๓๗) 16 ก.พ. 2555
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๕๕ (มท ๐๘๙๑.๓/ว๔๓๐) 16 ก.พ. 2555
ประชาสัมพันธ์ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาระเบียบกฎหมายและเทคนิคการบริหารจัดการการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๔๑๗) 16 ก.พ. 2555
ข้าราชการการเมืองขอลาออกจากตำแหน่ง (มท ๐๘๐๑.๑/ว๒๑) 16 ก.พ. 2555
เลื่อนการฝึกอบรมโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ๓๐๐๐) และโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (LTAX GIS) ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ ๑ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๓/๕๖) 15 ก.พ. 2555
การมอบอำนาจในการให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และเมืองพัทยา กู้เงิน (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๓/ว๖๒๙) 15 ก.พ. 2555
หลักเกณฑ์ในการพิจารณาการขอกู้เงินของเทศบาลและเมืองพัทยาจากสถาบันการเงินเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนของสถานธนานุบาล (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๓/ว๖๒๘) 15 ก.พ. 2555
โครงการ Workshop on Public-sector Productivity (มท ๐๘๑๐.๔/ว๑๐, ว๔๐๘) 15 ก.พ. 2555
ขอความอนุเคราะห์ให้เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการกระบวนการคุ้มครองพิทักษ์สิทธิผู้ด้อยโอกาส โดยเบิกจ่ายค่าพาหนะเดินทางจากต้นสังกัด (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว๔๑๒) 15 ก.พ. 2555
การรายงานผลดำเนินงานโครงการบ้านท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชัน ๘๔ พรรษา เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ (มท ๐๘๙๑.๔/ว๔๑๐) 15 ก.พ. 2555
แนวทางการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพิ่มเติม (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว๔๒๐) [แบบฟอร์มแผนปฏิบัติงาน] [แบบฟอร์มโครงการยาเสพติด] 14 ก.พ. 2555
<< หน้าแรก...     449      450      451      452     (453)     454      455      456      457     ....หน้าสุดท้าย >> 771