โครงการอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๕ รุ่นที่ ๑-๔ (มท ๐๘๙๓.๔/ว๓๙๕,ว๓๙๖,ว๓๙๗,ว๓๙๘) [บัญชีรายชื่อฯ] 14 ก.พ. 2555
ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (มท ๐๘๐๑.๑/ว๑๗) 14 ก.พ. 2555
นางชั้น แช่มช้อย มารดานายบุญสืบ แช่มช้อย หน.ผต.สถ.ถึงแก่กรรม (มท ๐๘๑๑/ว๔) 14 ก.พ. 2555
การประชุมผู้แทนนายกเทศมนตรีระดับจังหวัด ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ (ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๑.๒/ว๓๘๙) 14 ก.พ. 2555
รหัสงบประมาณ และรหัสกิจกรรมหลักในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว๓๙๙) 13 ก.พ. 2555
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๕ (หลักสูตร ๕ วัน) รุ่นที่ ๒/๒๕๕๕ และรุ่นที่ ๓/๒๕๕๕ (ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๙.๖/ว๓๘๘) [บัญชีรายชื่อฯ] 13 ก.พ. 2555
โครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือระดับผู้นำขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.) สำหรับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๙๓.๒/ว๓๕๕, ว๓๕๖) 13 ก.พ. 2555
สำรวจความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มทักษะการจัดทำผลงานทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๙.๔/ว๓๘๖) 10 ก.พ. 2555
การประชุมซักซ้อมการเตรียมการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ครบวาระ พ.ศ.๒๕๕๕ (มท ๐๘๙๐.๔/ว๓๘๕) 10 ก.พ. 2555
ขอความร่วมมือการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี ๒๕๕๔/๕๕ รอบที่ ๒ (มท ๐๘๙๑.๔/ว๓๗๗) 10 ก.พ. 2555
ขอซักซ้อมแนวทางการดำเนินโครงการและการเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว๕๒๓) 10 ก.พ. 2555
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงาน เพื่อประเมินเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น (ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ) 9 ก.พ. 2555
การสมัครรับการฝึกอบรมในโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศของเมืองฮิโรชิมา ประจำปี ๒๕๕๕ (มท ๐๘๑๐.๔/ว๓๓๙) 9 ก.พ. 2555
แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๘) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว๓๖๖) 9 ก.พ. 2555
การกำหนดผลผลิตย่อย กิจกรรมย่อย ปริมาณและหน่วยนับสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ (มท ๐๘๐๓/ว๒๐) [ตารางกำหนดผลผลิตหลัก กิจกรรมหลัก ผลผลิตย่อย กิจกรรมย่อย 9 ก.พ. 2555
การสนับสนุนการจัดสมัชชาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อการปฏิรูประดับพื้นที่ ปี ๒๕๕๕ : ในพื้นที่ภาคกลางและภาคใต้ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๔/ว๓๖๗) [ภาคกลางและภาคใต้] [มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม] 9 ก.พ. 2555
การแจ้งเปลี่ยนชื่อโดเมนและที่อยู่สำหรับการรับ-ส่งจดหมายระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (มท ๐๘๐๖/ว๓๗๐) 9 ก.พ. 2555
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้าง สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด และขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ ทั่วประเทศ รุ่นที่ ๒๓-๓๒ (ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๓/๓๖๓) [บัญชีรายชื่อฯ] 8 ก.พ. 2555
การรับชมรายการ จัตุรัสข่าว (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๑.๓/ว๓๕๘) 8 ก.พ. 2555
การคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน (หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.) (มท ๐๘๐๙.๒/ว๒๑) 8 ก.พ. 2555
<< หน้าแรก...     450      451      452      453     (454)     455      456      457      458     ....หน้าสุดท้าย >> 771