การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพสำหรับบุคลากร อปท.(เทศบาล) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555" รุ่นที่ 3 ด่วนที่สุด มท 0891.3/ว1695 29 มิ.ย. 2555
สำนักงาน ก.พ. แจ้งย้ายสถานที่ทำการ 29 มิ.ย. 2555
หลักสูตรที่ผู้ดำรงตำแหน่งนิติกรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถใช้เป็นคุณสมบัติเพื่อขอรับการคัดเลือกให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) มท 0809.6/ว53 29 มิ.ย. 2555
เร่งรัดการรายงานผลการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 งวดที่ 3 ด่วนที่สุด มท 0891.3/ว1720 29 มิ.ย. 2555
รายชื่อข้าราชการ/พนักงานลูกจ้างประจำ ผู้บริหารและสมาชิกสภาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี 2554 29 มิ.ย. 2555
ประกาศ กจ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนดของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 (ฉบับลงนาม) ด่วนที่สุด มท 0809.3/ว13 28 มิ.ย. 2555
ตัวอย่างการกรอกแบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ (แบบ ปผ.2) ของท้องถิ่นจังหวัด ด่วนที่สุด มท 0802.4/ว126 28 มิ.ย. 2555
การอยู่เวร รปภ.สถ. และเวรติดตามสถานการณ์ เหตุการณ์สำคัญเร่งด่วนและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ประจำเดือน ก.ค. 2555 ด่วนที่สุด มท 0801.2/ว197 28 มิ.ย. 2555
การรายงานผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน สำหรับรอบการประเมินที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 (วันที่ 1 เมษายน - 30 กันยายน 2555) มท 0802.4/ว125 28 มิ.ย. 2555
การประกวดตราสัญลักษณ์ (โลโก้) วันเด็กแห่งชาติ มท 0893.4/ว1690 28 มิ.ย. 2555
การรายงานผลการดำเนินการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ด่วนมาก มท 0893.4/ว1689 28 มิ.ย. 2555
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุน สำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษา (เงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) มท 0809.4/ว1697 28 มิ.ย. 2555
การโอนเงินภาษีท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มท 0808.3/ว1696 28 มิ.ย. 2555
การโอนเงินภาษีท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มท 0808.3/ว1446 28 มิ.ย. 2555
โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 มท 0809.4/ว1709 28 มิ.ย. 2555
รับรองผลการตรวจประเมินโครงการพัฒนางานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ครั้งที่ 4 มท 0809.6/ว51 28 มิ.ย. 2555
รับรองผลการตรวจประเมินโครงการพัฒนางานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของพนักงานส่วนตำบล ครั้งที่ 6 มท 0809.6/ว52 28 มิ.ย. 2555
รายงานผลการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ด่วนที่สุด มท 0810.3/ว1686 27 มิ.ย. 2555
การพัฒนาความรู้ในส่วนราชการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มท 0812/ว16, ว1682 [Management by CEO] [เข้าใจตัวเองใน 1 นาที] 27 มิ.ย. 2555
การลงทะเบียนผู้ค้ากับภาครัฐในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) มท 0803/ว1692 27 มิ.ย. 2555
<< หน้าแรก...     450      451      452      453     (454)     455      456      457      458     ....หน้าสุดท้าย >> 799