การพัฒนาความรู้ในส่วนราชการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มท 0812/ว8, ว1136 [เอกสารแนบ] 1 พ.ค. 2555
จดหมายข่าว @POST ฉบับที่ 2/2555 ประจำเดือนพฤษภาคม 2555 มท 0806/ว18,ว19 30 เม.ย. 2555
รับรองผลการตรวจประเมินโครงการพัฒนางานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของพนักงานส่วนตำบล ครั้งที่ 4 มท 0809.6/ว38 30 เม.ย. 2555
รับรองผลการตรวจประเมินโครงการพัมนางานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของพนักงานเทศบาล ครั้งที่ 4 มท 0809.6/ว37 30 เม.ย. 2555
การฝึกอบรมโครงการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศการจัดการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแก่บุคลากรกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในส่วนภูมิภาค ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 มท 0810.5/ว1146 (ด่วนมาก) 30 เม.ย. 2555
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพการบริหารจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน มท 0893.2/ว1124,ว1110 (ด่วนมาก) [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 30 เม.ย. 2555
โครงการอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2555 มท 0893.4/ว1089 (ด่วนมาก) 30 เม.ย. 2555
โครงการ 120 ปี มหาดไทย ท้องถิ่นรวมใจบริการประชาชน มท 0891.4/ว1130 30 เม.ย. 2555
โครงการอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2555 มท 0893.4/ว1090 (ด่วนมาก) [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 30 เม.ย. 2555
รับสมัครข้าราชการเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 8 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 มท 0802.4/ว1127 30 เม.ย. 2555
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน มท 0803/ว1135 (ด่วนที่สุด) 30 เม.ย. 2555
โครงการเสริมสร้างเครือข่ายงานพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มท 0891.3/ว1129 27/04/2555 (ด่วนที่สุด) 27 เม.ย. 2555
ทุนรัฐบาลอิสราเอล มท 0810.4/224 27 เม.ย. 2555
การอยู่เวร รปภ.สถ. และเวรติดตามสถานการณ์ เหตุการณ์สำคัญเร่งด่วนและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ประจำเดือน พ.ค.2555 มท 0801.2/ว141 (ด่วนที่สุด) 27 เม.ย. 2555
คู่มือการปฏิบัติงานในการบันทึกรายการล้างลูกหนี้เงินยืมผ่าน GFMIS Web Online กค. มท 0803/ว1118 [คู่มือการปฏิบัติงานฯ] 27 เม.ย. 2555
โครงการการพัฒนาศักยภาพสตรีเพื่อการมีส่วนร่วมในทางการเมือง มท 0890.4/ว1108 27 เม.ย. 2555
การบริหารโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 มท 0810.3/ว1122 (ด่วนที่สุด) 27 เม.ย. 2555
การประชุมวิชาการนานาชาติ Asian Conference on Remote Sensing ครั้งที่ 33 ประจำปี 2555 มท 0893.2/ว1038 27 เม.ย. 2555
กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนเมษายน 2553 (ส่งผลงานหลังอบรม 3 เดือน) มท 0809.4/ว1114 (ด่วนมาก) 27 เม.ย. 2555
กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนเมษายน 2552 (ส่งผลงานหลังอบรม 1 ปี) และรอบเดือนตุลาคม 2552 (ส่งผลงานหลังอบรม 6 เดือน) มท 0809.4/ว1113 (ด่วนมาก) 27 เม.ย. 2555
<< หน้าแรก...     450      451      452      453     (454)     455      456      457      458     ....หน้าสุดท้าย >> 787