โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 มท 0893.3/ว2675 1 ต.ค. 2555
จดหมายข่าว @POST ฉบับที่ 7/2555 ประจำเดือนตุลาคม 2555 มท 0806/ว41, ว42 28 ก.ย. 2555
รายงานผลการดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่องรายงานการเงินรวมภาครัฐ 0808.4/ว2664 28 ก.ย. 2555
แบบสำรวจความพร้อมในการดำเนินงานบนระบบบัญชี e-LAAS 0808.4/ว2579 28 ก.ย. 2555
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 0893.3/ว2675 28 ก.ย. 2555
ผลการตัดสินประกวดคำขวัญ เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและต่อต้านการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2555 0802.5/ว15 28 ก.ย. 2555
โครงการเงินกู้เพื่อเป็นสวัสดิการแก่ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับสถาบันการเงินที่มีเงื่อนไขการดำรงเงินฝาก 0808.3/ว4551 28 ก.ย. 2555
ประชาสัมพันธ์โครงการ "การสัมมนาเครือข่ายมืออาชีพด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 0809.5/ว71 [ประกาศรายชื่อ] [ตารางอบรมโครงการ] [ใบฝากเงิน] 28 ก.ย. 2555
ข้อมูลการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ด่วนที่สุด 0808.2/ว2655 28 ก.ย. 2555
กำหนดการรับมอบนโยบายจาก อสถ. (นายแก่นเพชร ช่วงรังษี) ด่วนที่สุด 0801.1/ว63 28 ก.ย. 2555
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึกรายการเบิกหักพลักส่งเงินงบประมาณเป็นเงินฝากคลังทุนหมุนเวียนผ่าน GFMIS Web Online 0803/ว2645 [แนวปฏิบัติการบันทึก] 28 ก.ย. 2555
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 8 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 มท 0808.3/ว2609 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 27 ก.ย. 2555
รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่ได้ส่งแบบ สบศ.1-3 ด่วนที่สุด มท 0809.4/ว2612 27 ก.ย. 2555
การรับสมัครและประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการจัดส่งผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น ด่วนที่สุด มท 0810.2/ว2634 27 ก.ย. 2555
โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนดของพนักงานส่วนตำบล ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ด่วนที่สุด มท 0809.3/ว2629 27 ก.ย. 2555
โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนดของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ด่วนที่สุด มท 0809.3/ว2628 27 ก.ย. 2555
โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนดของพนักงานเทศบาล ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ด่วนที่สุด มท 0809.3/ว2627 27 ก.ย. 2555
คำสั่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแต่งตั้ง (เลื่อน) ข้าราชการ 27 ก.ย. 2555
คู่มือการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMIS ผ่าน GFMIS Web Online ด่วนที่สุด มท 0803/ว2602 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 26 ก.ย. 2555
การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและ/หรือการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ GFMIS ด่วนที่สุด มท 0803/ว2601 26 ก.ย. 2555
<< หน้าแรก...     450      451      452      453     (454)     455      456      457      458     ....หน้าสุดท้าย >> 816