ซักซ้อมแนวทางการจัดเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากการค้าน้ำมันและยาสูบ ด่วนที่สุด มท 0808.3/ว2574 25 ก.ย. 2555
การรับข้อสังเกตของคณะกรรมการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ) มท 0809.4/ว2581 25 ก.ย. 2555
แจ้งเลื่อนการอบรมหลักสูตรนักปกครองท้องถิ่นรอบรู้สู่เสรีประชาคมอาเซียน ด่วนที่สุด มท 0807.3/ว2524 25 ก.ย. 2555
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษ (กรณีผู้ขอรับการประเมินมีผลการประเมินผลงานด้านที่ 3 ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมิน) มท 0809.4/ว2578 25 ก.ย. 2555
การสนับสนุนงบประมาณดำเนินการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว ด่วนที่สุด มท 0893.2/ว2567 25 ก.ย. 2555
การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ด่วนที่สุด มท 0808.2/ว2556 24 ก.ย. 2555
ผลการประเมินการดำเนินงานของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 มท 0808.2/ว2551 24 ก.ย. 2555
การกำหนดหลักเกณฑ์การซื้อหรือการจ้างโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด มท 0808.2/ว2518 24 ก.ย. 2555
ขอแจ้งข้อมูลการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ด่วนที่สุด มท 0808.2/ว2563 24 ก.ย. 2555
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเตรียมการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ประกาศใช้ มท 0803/ว2536 21 ก.ย. 2555
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี สำหรับใบสั่งซื้อสั่งจ้าง รอบ 30 กันยายน ผ่าน GFMIS Web Online ด่วนที่สุด มท 0803/ว2516 21 ก.ย. 2555
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ) 21 ก.ย. 2555
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับเงินประจำตำแหน่งสำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มท 0802.4/ว2550, ว198 21 ก.ย. 2555
หลักเกณฑ์การประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ มท 0802.4/ว2511 21 ก.ย. 2555
การสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการกรณีเป็นบุคคลล้มละลาย มท 0802.5/ว11092 21 ก.ย. 2555
สำรวจความต้องการเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มทักษะการจัดทำผลงานทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 มท 0809.4/ว2517 21 ก.ย. 2555
การรับรองรายงานการประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ครั้งที่ 7/2555 มท 0801.2/ว295 [รายงานการประชุมฯ] 20 ก.ย. 2555
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) ภาษีสุราและภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนกันยายน 2555 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด มท 0808.3/ว2513 [บัญชีจัดสรรเงินภาษีฯ] 20 ก.ย. 2555
การกำหนดสายงานที่เทียบเท่าสายงานนักบริหารงานทั่วไป กรณีผู้ดำรงตำแหน่งนักบริหารงานเคยดำรงตำแหน่งต่างสายงานมาก่อน มท 0809.2/ว137 20 ก.ย. 2555
โครงการอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2556 รุ่นที่ 1-3 ด่วนมาก มท 0893.4/ว2497, ว2498, ว2499 [บัญชีรายชื่อฯ] 19 ก.ย. 2555
<< หน้าแรก...     451      452      453      454     (455)     456      457      458      459     ....หน้าสุดท้าย >> 816