โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อรองรับการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (School Based Management for Local Development) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 มท 0893.3/ว994 27 เม.ย. 2555
การสัมมนาชี้แจงคณะทำงานโครงการตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2555 มท 0892.3/ว1107 26 เม.ย. 2555
รายชื่อผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับกลางของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รุ่นที่ 2 (เพิ่มเติม) 26 เม.ย. 2555
จัดส่งรายละเอียดรายการครุภัณฑ์ทางการศึกษาโรงเรียนท้องถิ่น (เพิ่มเติม) มท 0893.3/ว1013 (ด่วนที่สุด) [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3] 26 เม.ย. 2555
แจ้งกำหนดการทำหนังสือเดินทางราชการของผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับกลางของ สถ. รุ่นที่ 2 (ด่วนที่สุด) 26 เม.ย. 2555
เปลี่ยนแปลงสถานที่ฝึกอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูบรรณารักษ์ฯ มท 0893.2/ว1095 (ด่วนมาก) 26 เม.ย. 2555
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิตและเงินที่จัดเก็บได้ตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติให้ อปท. มท 0809.3/ว1098 (ด่วนที่สุด) [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 26 เม.ย. 2555
การประชาสัมพันธ์โครงการนักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ ๖ มท 0802.4/ว1101, ว1103 26 เม.ย. 2555
การดำเนินการโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำผลงานทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2555 (กลุ่มสาระวิชาภาษาไทย) มท 0809.4/ว1082 25 เม.ย. 2555
แจ้งเรื่องแนวทางในการกำหนดรหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่าน มท 0803/ว1096 (ด่วนที่สุด) 25 เม.ย. 2555
อัตราราคางานต่อหน่วย มท 0808.2/ว1080 25 เม.ย. 2555
ประกาศผลการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2555 (รอบระดับประเทศ) มท0893.2/191 24 เม.ย. 2555
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2555) มท0808.2/ว1071 [รายชื่อบุคลากรถ่ายโอน ไตรมาสที่ 3] 24 เม.ย. 2555
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน กค. มท 0803/ว42 (ด่วนที่สุด) 24 เม.ย. 2555
การประชุมเครือข่ายการแพทย์ฉุกเฉินระดับภาค ประจำปี ๒๕๕๕ มท 0891.3/ว1068 (ด่วนที่สุด) 23 เม.ย. 2555
การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตรและเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2555 มท 0809.4/ว1026 23 เม.ย. 2555
สารรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องในโอกาส วันเทศบาล วันที่ 24 เมษายน 2555 23 เม.ย. 2555
การฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า มท 0801.2/ว1062 (ด่วนที่สุด) 23 เม.ย. 2555
ทุนฝึกอบรมข้าราชการ ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2555 ของสำนักงาน มท 0810.4/ว24, ว1043 (ด่วนที่สุด) 23 เม.ย. 2555
เร่งรัดให้จัดส่งโครงการพัฒนางานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และข้อสังเกตเพิ่มเติม 0809.6/ว30 23 เม.ย. 2555
<< หน้าแรก...     451      452      453      454     (455)     456      457      458      459     ....หน้าสุดท้าย >> 787