การจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 มท 0803/ว134 19 ก.ย. 2555
แต่งตั้ง (เลื่อน) ข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ 19 ก.ย. 2555
แต่งตั้ง (เลื่อน) ข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน 19 ก.ย. 2555
แจ้งประกาศรายชื่อผู้ประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) กระทรวงศึกษาธิการ (รอบที่ 5) มท 0893.2/ว2470 18 ก.ย. 2555
ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ด่วนที่สุด มท0893.2/ว2469 18 ก.ย. 2555
การสำรวจข้อมูลผู้ดูแลเด็กที่มีปัญหาเรื่องคุณวุฒิการศึกษา และไม่สามารถเข้ารับการคัดเลือกและบรรจุแต่งตั้งเป็นครูผู้ดูแลเด็กได้ ด่วนที่สุด มท 0893.4/ว2448 18 ก.ย. 2555
การเร่งรัดดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รายการทุนการศึกษาสำหรับผู้ดูแลเด็ก ด่วนที่สุด มท 0893.4/ว2442 18 ก.ย. 2555
รับรองผลการตรวจประเมินโครงการพัฒนางานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของพนักงานส่วนตำบล ครั้งที่ 8 มท 0809.6/ว75 17 ก.ย. 2555
รับรองผลการตรวจประเมินโครงการพัฒนางานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของพนักงานเทศบาล ครั้งที่ 8 มท 0809.6/ว74 17 ก.ย. 2555
รับรองผลการตรวจประเมินโครงการพัฒนางานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ครั้งที่ 6 มท 0809.6/ว73 17 ก.ย. 2555
ไม่ต้องกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ.2555 งบเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษา รายการค่าเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ที่จังหวัด ด่วนที่สุด มท 0809.4/ว2449 17 ก.ย. 2555
โครงการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศการจัดการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้กับบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบล ปี พ.ศ.2556 มท 0810.5/ว2407 17 ก.ย. 2555
การดำเนินการมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ (โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด) ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 (ออกจากราชการวันที่ 1 ตุลาคม 2555) ด่วนที่สุด มท 0802.2/10731,ว 112 14 ก.ย. 2555
การสำรวจครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์ ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก และผู้ดูแลเด็กที่ยังไม่ผ่านการอบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. และโครงการอบรมพัฒนาการจัดประสบการณ์การจัดการศึกษาปฐมวัยผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของอปท. มท 0893.4/ว2389 14 ก.ย. 2555
ผลการประเมินการดำเนินงานของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 ด่วนที่สุด มท 0803/ว2424 14 ก.ย. 2555
การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMIS ด่วนที่สุด มท 0808.2/ว2412 14 ก.ย. 2555
การคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานด้านการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดดีเด่น ประจำปี 2555 มท 0893.4/ว2409 14 ก.ย. 2555
การจัดสรรเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2555 (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด มท 0808.2/ว2390 13 ก.ย. 2555
ตัวอย่างแนวทางการตรวจสอบบัญชีของส่วนราชการในระบบ GFMIS สำหรับโปรแกรม Microsoft Office Excel 2003 มท 0803/ว2404 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 13 ก.ย. 2555
แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินสำหรับโครงการเพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศ มท 0803/ว2403 13 ก.ย. 2555
<< หน้าแรก...     452      453      454      455     (456)     457      458      459      460     ....หน้าสุดท้าย >> 816