ทุนรัฐบาลอินเดียหลักสูตร Informal Sector Enterprise, Entrepreneurship and Local Economic Development 21 มิ.ย. 2555
เลื่อนข้าราชการ 21 มิ.ย. 2555
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด มท 0808.3/ว1639 21 มิ.ย. 2555
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษา (เงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ด่วนที่สุด มท 0809.4/ว1592 20 มิ.ย. 2555
แต่งตั้ง (เลื่อน) ข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ จำนวน 5 ราย 20 มิ.ย. 2555
การจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด (26 มิถุนายน) ประจำปี 2555 ด่วนที่สุด มท 0810.3/ว1625 20 มิ.ย. 2555
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด มท 0803/ว1600 20 มิ.ย. 2555
แต่งตั้งข้าราชการการเมือง ตำแหน่ง ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด มท 0201.2/ว2686 20 มิ.ย. 2555
แนวทางการปรับลดค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรให้เป็นไปตามมาตรา 35 แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ด่วนที่สุด มท 0809.3/ว1632 20 มิ.ย. 2555
รายงานผลการจัดประชุมประชาคมคัดเลือกคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีของเทศบาลนคร/เมือง เมืองพัทยาและเทศบาลตำบลที่ไม่มีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ด่วนที่สุด มท 0891.4/ว6037 20 มิ.ย. 2555
ขอประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น มท 0809.5/ว50 19 มิ.ย. 2555
เลื่อนโครงการสัมมนาต่อเนื่องเรื่องวินัย ครั้งที่ 7 มท 0809.6/ว1596 19 มิ.ย. 2555
แจ้งเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ เงื่อนไขการให้สินเชื่อเคหะตามข้อตกลงโครงการบ้านออมสิน-กบข. เพื่อสมาชิก กบข. และขยายระยะเวลาสิ้นสุดโครงการ มท 0802.2/ว65, ว66 19 มิ.ย. 2555
การตรวจรับรองงบการเงินของกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 มท 0808.5/ว24 19 มิ.ย. 2555
ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี สถ. ณ สำนักสงฆ์โพธิเศรษฐี จ.นครปฐม และวัดป่าราชพฤกษ์ จ.กาฬสินธุ์ มท 0801.2/ว1589 19 มิ.ย. 2555
แจ้งสถานที่ฝึกอบรมของศูนย์จังหวัดนครปฐม สำหรับรุ่นที่ 23, รุ่นที่ 24 และรุ่นที่ 25 ตามโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการเลือกตั้งท้องถิ่น มท 0890.4/ว1586 18 มิ.ย. 2555
สถานที่ตั้งของหน่วยงานประจำในพื้นที่ และสถานที่ทำงานส่วนกลาง ของ มท 0801.1/183 18 มิ.ย. 2555
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนการกีฬา มท 0808.2/ว2697 18 มิ.ย. 2555
การประชุมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพหลักสูตรเกี่ยวกับวินัยฯ พ.ศ.2555 ด่วนที่สุด มท 0809.6/ว1573 18 มิ.ย. 2555
การดำเนินงานที่เสนอต่อคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา มท 0801.2/ว184 18 มิ.ย. 2555
<< หน้าแรก...     452      453      454      455     (456)     457      458      459      460     ....หน้าสุดท้าย >> 799