ไม่ต้องกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ.2555 งบเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษา รายการค่าเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ที่จังหวัด ด่วนที่สุด มท 0809.4/ว2449 17 ก.ย. 2555
โครงการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศการจัดการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้กับบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบล ปี พ.ศ.2556 มท 0810.5/ว2407 17 ก.ย. 2555
การดำเนินการมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ (โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด) ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 (ออกจากราชการวันที่ 1 ตุลาคม 2555) ด่วนที่สุด มท 0802.2/10731,ว 112 14 ก.ย. 2555
การสำรวจครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์ ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก และผู้ดูแลเด็กที่ยังไม่ผ่านการอบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. และโครงการอบรมพัฒนาการจัดประสบการณ์การจัดการศึกษาปฐมวัยผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของอปท. มท 0893.4/ว2389 14 ก.ย. 2555
ผลการประเมินการดำเนินงานของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 ด่วนที่สุด มท 0803/ว2424 14 ก.ย. 2555
การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMIS ด่วนที่สุด มท 0808.2/ว2412 14 ก.ย. 2555
การคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานด้านการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดดีเด่น ประจำปี 2555 มท 0893.4/ว2409 14 ก.ย. 2555
การจัดสรรเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2555 (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด มท 0808.2/ว2390 13 ก.ย. 2555
ตัวอย่างแนวทางการตรวจสอบบัญชีของส่วนราชการในระบบ GFMIS สำหรับโปรแกรม Microsoft Office Excel 2003 มท 0803/ว2404 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 13 ก.ย. 2555
แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินสำหรับโครงการเพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศ มท 0803/ว2403 13 ก.ย. 2555
การทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเรื่องการให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการจัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโดยเฉพาะราคากลางและการคำนวณราคากลางไว้ในระบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้และการกำหนดมาตรการที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม มท 0803/ว2411 13 ก.ย. 2555
การปิดงวดบัญชีในระบบ GFMIS ด่วนมาก มท 0803/ว2402 13 ก.ย. 2555
ประชุมชี้แจงผลการวิเคราะห์การประเมินตามโครงการตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก มท 0892.3/ว2392 13 ก.ย. 2555
การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการกำหนดเงื่อนไขต่าง ๆ ไว้ในเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ด่วนที่สุด มท 0803/ว2401 13 ก.ย. 2555
การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการกำหนดราคาขายเอกสารประกวดราคา ด่วนที่สุด มท 0803/ว2400 13 ก.ย. 2555
แจ้งให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีรายการเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ มท 0809.4/ว2388 12 ก.ย. 2555
รายงานข้อมูลเงินเหลือจ่ายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ด่วนที่สุด มท 0810.3/ว2387 12 ก.ย. 2555
ขอเปลี่ยนแปลงการประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ครั้งที่ 8/2555 มท 0801.2/ว296 12 ก.ย. 2555
การจัดส่งรายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ สถจ. ด่วนที่สุด มท 0802.4/ว2391 12 ก.ย. 2555
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การกำหนดระดับตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล กรณีพิเศษ มท 0809.2/ว126 11 ก.ย. 2555
<< หน้าแรก...     453      454      455      456     (457)     458      459      460      461     ....หน้าสุดท้าย >> 816