หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๓/ว๙๗๗) [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 11 เม.ย. 2555
โครงการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานดีเด่น ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต ประจำปี ๒๕๕๔ (มท ๐๘๑๐.๕/ว๙๘๐) 11 เม.ย. 2555
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ ๔ (มท ๐๘๐๙.๕/ว๓๗) 11 เม.ย. 2555
โครงการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๔ (ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๙๓.๒/ว๙๒๓) 11 เม.ย. 2555
โครงการอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๕ รุ่นที่ ๙-๑๐ (มท ๐๘๙๓.๔/ว๙๓๒,ว๙๓๓) [บัญชีรายชื่อฯ] 11 เม.ย. 2555
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๕ รุ่นที่ ๘-๑๐ (มท ๐๘๙๓๔/ว๙๕๓,ว๙๕๔,ว๙๕๕) [บัญชีรายชื่อฯ] 11 เม.ย. 2555
ขอความอนุเคราะห์เชิญประธานกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกเทศมนตรี) เข้าร่วมงานมหกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบล/เทศบาล) (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว ๙๗๒) 11 เม.ย. 2555
การฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๕/ว๙๖๑) [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3] 10 เม.ย. 2555
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๓/ว๙๖๓) 10 เม.ย. 2555
การปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๕๔ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๓/ว๙๖๒) [สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑] 10 เม.ย. 2555
การจัดสรรเงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (มท ๐๘๐๘.๒/ว๙๔๔) 10 เม.ย. 2555
การคัดเลือกครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กดีเด่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ (มท ๐๘๙๓.๔/ว๙๕๒) 10 เม.ย. 2555
ผลการออกสลากบำรุงกาชาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2555 7 เม.ย. 2555
การฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับกลางของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รุ่นที่ ๒ (มท ๐๘๐๒.๓/ว๙๔๑) 5 เม.ย. 2555
พิธีสวดพระอภิธรรมศพนางกิตติมา นพชาติสถิตย์ ภรรยา ทถจ.ราชบุรี (นายเจริญชัย นพชาติสถิตย์) ถึงแก่กรรม (ด่วนที่สุด มท ๐๘๐๑.๒/ว๑๒๕) 5 เม.ย. 2555
แจ้งหลักเกณฑ์การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน (ด่วนที่สุด มท ๐๘๐๘.๒/ว๙๔๓) [เอกสารแนบฯ] 5 เม.ย. 2555
การบริหารเงินอุดหนุนเฉพาะกิจโครงการช่วยเหลือฟื้นฟูความเสียหายจากภัยพิบัติธรรมชาติ และสาธารณภัย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ และการบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเร่งด่วน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ (ด่วนที่สุด มท ๐๘๙๑.๒/ว๙๔๒) 5 เม.ย. 2555
ขอความอนุเคราะห์ในการเชิญชวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความสมานฉันท์ในชุมชน (ด่วนที่สุด มท ๐๘๙๑.๔/ว๙๓๕) 5 เม.ย. 2555
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการอนามัยการเจริญพันธุ์แห่งชาติ ครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๕ (มท ๐๘๙๑.๓/ว๙๓๘) 5 เม.ย. 2555
การกำหนดเป็นสถานพยาบาลของทางราชการ (มท ๐๘๐๓/ว๙๓๗) 4 เม.ย. 2555
<< หน้าแรก...     454      455      456      457     (458)     459      460      461      462     ....หน้าสุดท้าย >> 787