ขอความสนับสนุนการจัดโครงการ และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดภาพถ่ายและบทความในโอกาสครบรอบ 15 ปี ปลัด อบต. ด่วนมาก มท 0809.3/ว1532 12 มิ.ย. 2555
ขอความร่วมมือเพื่อแจ้งเวียนความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา ด่วน มท 0804.3/ว1470 12 มิ.ย. 2555
การตรวจรับรองงบการเงินของกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 มท 0808.5/ว23 12 มิ.ย. 2555
เร่งรัดการรายงานผลการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 งวดที่ 3 ด่วนที่สุด มท0891.3/ว1527 11 มิ.ย. 2555
แจ้งรายชื่อบุคลากรของ อปท. ที่เข้าร่วมการประชุมโครงการเสริมสร้างเครือข่ายงานพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุของ อปท. รุ่นที่ 1 ด่วนมาก มท 0891.3/ว5651 11 มิ.ย. 2555
การยกเว้นการปฏิบัติการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 2549 สำหรับหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2555 งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการเยียวยา ฟื้นฟู และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการ ด่วนที่สุด มท 0803/ว1525 11 มิ.ย. 2555
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพท้องถิ่นอำเภอในฐานะผู้ช่วยเหลือนายอำเภอในการกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2555 ด่วนที่สุด มท 0804.1/ว1526 11 มิ.ย. 2555
เปลี่ยน e-mail สำหรับส่งแบบตอบรับเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ที่มีการบริหารงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มท 0891.4/ว1524 11 มิ.ย. 2555
การเริ่มใช้งานระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 2 ในส่วนภูมิภาค ด่วนที่สุด มท 0803/ว1523 11 มิ.ย. 2555
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2556 ด่วนมาก มท 0893.3/ว1522 11 มิ.ย. 2555
ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบข้อมูลจำนวนเด็กนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2555 ด่วนมาก มท 0893.3/ว1495 8 มิ.ย. 2555
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพสำหรับบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาล) ประจำปีงบประมาณ 2555 รุ่นที่ 2 ด่วนที่สุด มท 0891.3/ว1511 8 มิ.ย. 2555
กิจกรรมดำเนินงานโรคไข้เลือดออกและวันไข้เลือดออกอาเซียน ด่วนที่สุด มท 0891.3/ว1510 8 มิ.ย. 2555
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ที่มีการบริหารงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง [รายชื่อเทศบาลและอบต.เป้าหมายเข้าอบรม] [แผนที่] 8 มิ.ย. 2555
การกำหนดเลขที่หนังสือของที่ปรึกษากระทรวงมหาดไทย มท 0801.1/ว44 8 มิ.ย. 2555
การอบรมตามโครงการขยายผลการใช้โปรแกรมอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2535 (จังหวัดลำปาง, จังหวัดอุบลราชธานี, จังหวัดสมุทรสาคร, จังหวัดสุราษฎร์ธานี, จังหวัดน่าน) ด่วนมาก มท 0892.4/ว1509 8 มิ.ย. 2555
การประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่เพื่อเลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ รอบเดือนเมษายน 2555 มท 0809.4/ว1514 8 มิ.ย. 2555
ซักซ้อมแนวทางการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษา (ค่าเงินเดือนครูและค่าจ้างประจำ) ด่วนที่สุด มท 0809.4/ว1490 8 มิ.ย. 2555
การรายงานข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้มีสิทธิจะได้รับบำเหน็จบำนาญ ซึ่งมีอายุจะครบ 60 ปีบริบูรณ์ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2556 มท 0808.5/1408 8 มิ.ย. 2555
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 5 มท 0809.5/ว49 [บัญชีรายชื่อฯ] 8 มิ.ย. 2555
<< หน้าแรก...     454      455      456      457     (458)     459      460      461      462     ....หน้าสุดท้าย >> 799