หารือการแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ (วช) มท 0809.2/ว130 11 ก.ย. 2555
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้าราชการครู พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษ (กรณีผู้ขอรับการประเมินมีผลการประเมินผลงานด้านที่ 3 ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมิน) มท 0809.4/ว2378 11 ก.ย. 2555
การประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ มท 0809.4/ว2377 11 ก.ย. 2555
การปรับปรุงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือน ด่วนที่สุด มท 0802.2/ว2369 11 ก.ย. 2555
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด มท 0808.3/ว2365 11 ก.ย. 2555
ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ณ ประเทศญี่ปุ่น ตามโครงการ Young Leader's Program ประจำปี พ.ศ. 2556 มท 0810.4/ว78 10 ก.ย. 2555
การรับรองรายงานการประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ครั้งที่ 7/2555 มท 0801.2/ว295 10 ก.ย. 2555
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ครั้งที่ 8/2555 มท 0801.2/ว293 10 ก.ย. 2555
การบริการส่งข้อความให้ผู้มีสิทธิรับเบี้ยหวัด บำเหน็จบำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน ด่วนมาก มท 0803/ว2360 10 ก.ย. 2555
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ตามโครงการกู้เงินกับสถาบันการเงินโดยนำสิทธิในบำเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงิน (ระบบบำเหน็จค้ำประกัน) มท 0803/ว2362 10 ก.ย. 2555
ระเบียบว่าด้วยการจ่ายค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2555 มท 0803/ว2361 10 ก.ย. 2555
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 เพิ่มเติม ด่วนที่สุด มท 0891.3/ว2359 10 ก.ย. 2555
การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ด่วนที่สุด มท 0808.2/ว2354 10 ก.ย. 2555
การมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเร่งด่วน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 เพิ่มเติม ด่วนที่สุด มท 0891.2/ว2357 10 ก.ย. 2555
การผลิตของที่ระลึกเพื่อหารายได้เข้ากองทุนสวัสดิการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มท 0802.2/ว2182 7 ก.ย. 2555
การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ณ วันสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ด่วนที่สุด มท 0803/ว2343 7 ก.ย. 2555
แนวปฏิบัติทางบัญชีสิ้นปีงบประมาณ ด่วนมาก มท 0803/ว2344 7 ก.ย. 2555
การปรับปรุงรายการบัญชีระหว่างกันในระบบ GFMIS มท 0803/ว2345 7 ก.ย. 2555
รับรองผลการตรวจประเมินโครงการพัฒนางานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของพนักงานเทศบาล ครั้งที่ 7 สน.บถ. 0809.6/ว65 7 ก.ย. 2555
การสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวให้แก่โรงเรียนในสังกัด อปท. ด่วนที่สุด มท0893.2/ว2347 7 ก.ย. 2555
<< หน้าแรก...     454      455      456      457     (458)     459      460      461      462     ....หน้าสุดท้าย >> 816