หลักเกณฑ์การกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล กรณีวาระการดำรงตำแหน่งของผู้บริหารท้องถิ่น มท 0808.4/ว33 3 ก.ย. 2555
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึกรายการเช็คขัดข้องผ่าน GFMIS Web Online มท 0803/ว2264 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 3 ก.ย. 2555
กฎกระทรวงซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ.2542 มีผลใช้บังคับ มท 0891.3/ว2294 3 ก.ย. 2555
การจัดกิจกรรม "วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก (World Rabies Day) ปี พ.ศ.2555" ด่วนที่สุด มท 0891.3/ว2295 3 ก.ย. 2555
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด มท 0803/ว2257 31 ส.ค. 2555
แจ้งสถานะความก้าวหน้าการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 3.2 "ร้อยละของเทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบลต้นแบบที่นำแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด" ด่วนที่สุด มท 0891.4/ว2266 31 ส.ค. 2555
ประชาสัมพันธ์เชิญร่วมส่งบทความ เสริมสร้างความรู้ สรรค์สร้างสื่อประชาสัมพันธ์ สมศ. มท 0893.2/ว2256 31 ส.ค. 2555
ให้จัดส่งโครงการพัฒนางานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อประกอบหลักสูตรพัฒนาและเพิ่มทักษะคณะกรรมการสอบสวน (รุ่นที่ 1-6) โดยด่วน ด่วนที่สุด มท 0809.6/ว64 31 ส.ค. 2555
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ มท 0803/ว2258 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 31 ส.ค. 2555
ติดตามการสำรวจข้อมูลจำนวนเด็กนักเรียน (โรงเรียน) ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2555 ด่วนที่สุด มท 0893.3/ว2259 31 ส.ค. 2555
การเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ตามประกาศหลักเกณฑ์การให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว พ.ศ.2555 ด่วนที่สุด มท 0808.4/ว2268 31 ส.ค. 2555
รับรองผลการตรวจประเมินโครงการพัฒนางานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของพนักงานส่วนตำบล ครั้งที่ 7 มท 0809.6/ว63 30 ส.ค. 2555
รับรองผลการตรวจประเมินโครงการพัฒนางานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ครั้งที่ 5 มท 0809.6/ว62 30 ส.ค. 2555
การแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอดของลูกจ้างประจำหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น มท 0808.5/ว4061 30 ส.ค. 2555
การจัดเตรียมอุปกรณ์ในการเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นแห่งชาติ ครั้งที่ 2 พ.ศ.2555 ด่วนที่สุด มท 0893.2/ว2254 30 ส.ค. 2555
การสำรวจข้อมูลโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด มท 0893.3/ว2241 30 ส.ค. 2555
จดหมายข่าว @POST ฉบับที่ 6/2555 ประจำเดือนกันยายน 2555 มท 0806/ว38, ว37 30/08/2555 29 ส.ค. 2555
แก้ไขการเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด มท 0803/ว2245 29 ส.ค. 2555
โครงการพัฒนากระบวนทัศน์เพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ด่วนที่สุด มท 0810.2/ว2242 29 ส.ค. 2555
เอกสารวิชาการ : ฐานข้อมูลความปลอดภัยในการใช้สารเคมี เล่มที่ 15-18 มท 0891.3/ว2240 29 ส.ค. 2555
<< หน้าแรก...     455      456      457      458     (459)     460      461      462      463     ....หน้าสุดท้าย >> 816