ซ้อมความเข้าใจและผ่อนผันการรายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ไตรมาสที่ ๑ (มท ๐๘๐๓/ว๒๒๑) 26 ม.ค. 2555
โครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือระดับผู้นำ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.) สำหรับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๙๓.๒/ว๒๑๘) 26 ม.ค. 2555
การพัฒนาความรู้ในส่วนราชการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ (มท ๐๘๑๒/ว๑, ว๒๑๕) [เอกสารแนบ] 26 ม.ค. 2555
โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๔ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว๒๑๐) 26 ม.ค. 2555
โครงการเสริมสร้างเครือข่ายงานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (นำร่อง) รุ่นที่ 2 ภาคกลางและภาคตะวันออก 26 ม.ค. 2555
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ ๑๓ เรื่อง สัญญาเช่า (มท ๐๘๐๓/ว๒๑๖) 26 ม.ค. 2555
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๓๔ (ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๑ ใน ๙) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนมกราคม ๒๕๕๕ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๓/ว๒๐๘) [บัญชีจัดสรรเงินภาษีฯ] 25 ม.ค. 2555
การสนับสนุนการจัดสมัชชาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อการปฏิรูประดับพื้นที่ ปี ๒๕๕๕ : ในพื้นที่ภาคเหนือ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๔/ว๒๐๙) [ผู้เข้าร่วมประชุม ม.นเรศวร จ.พิษณุโลก] [ผู้เข้าร่วมประชุม ร.ร.สุโขทัยวิทยาคม จ.สุโขทัย] 25 ม.ค. 2555
การรับสมัครคัดเลือก อปท.ดีเด่นด้านสตรีและครอบครัว ประจำปี ๒๕๕๕ (มท ๐๘๙๒.๑/ว๖๑๕) 25 ม.ค. 2555
การสำรวจภาระค่ากระแสไฟฟ้าของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๐.๓/ว๑๙๗) 25 ม.ค. 2555
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (มท ๐๘๐๓/ว๒๐๔) 25 ม.ค. 2555
การเบิกจ่ายงบประมาณผิดรายการ (ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๙.๔/ว๑๙๕) 25 ม.ค. 2555
ตรวจสอบข้อมูลจำนวนนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๒๕๕๔ (เฉพาะโรงเรียนที่ไม่ปรากฏข้อมูลจำนวนนักเรียน) (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๓.๓/ว๑๙๙) [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 25 ม.ค. 2555
แจ้งการปรับปรุงอุปกรณ์แปลงสัญญาณอินเทอร์เน็ต (Router Modem) ให้แก่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดและอำเภอ (มท ๐๘๐๖/ว๑๙๖) 24 ม.ค. 2555
การสำรวจรายชื่อผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ได้รับการเสนอชื่อให้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี ๒๕๕๔ (ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๙๓.๒/ว๑๙๓) 24 ม.ค. 2555
ประกาศผลการสรรหาและคัดเลือก ยอดครูผู้มีอุดมการณ์ (ทุกจังหวัด) (ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๙๓.๒/ว๑๘๐) [ประกาศผลการสรรหาและคัดเลือก ยอดครูผู้มีอุดมการณ์ (พิจิต [บัญชีรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล] 24 ม.ค. 2555
การจัดส่งแบบสำรวจข้อมูลประกอบการขอปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งท้องถิ่นจังหวัด (มท ๐๘๐๒.๔/ว๑๙๔) 24 ม.ค. 2555
แจ้งย้ายสถานที่ทำการของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (มท ๐๘๐๑.๑/ว๖) 24 ม.ค. 2555
แจ้งการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนพัฒนาการศึกษาของสำนัก/กอง/ส่วนการศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ (มท ๐๘๙๓.๓/ว๒๔๙๗) [บัญชีรายชื่อโครงการจัดทำแผนฯ] 24 ม.ค. 2555
การเปลี่ยนชื่อโดเมนเว็บไซต์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (มท ๐๘๐๖/ว๑๗๙) 24 ม.ค. 2555
<< หน้าแรก...     455      456      457      458     (459)     460      461      462      463     ....หน้าสุดท้าย >> 773