หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าพาหนะส่งต่อผู้ป่วย (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๓/ว๙๓๖) 4 เม.ย. 2555
สำรวจผู้ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้าราชการครู พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษ (กรณีผู้ขอรับการประเมินมีผลการประเมินมีผลการประเมินผลงานด้านที่ ๓ ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมิน) (มท ๐๘๐๙.๔/ว๙๓๔) 4 เม.ย. 2555
การเลื่อนระดับให้แก่ข้าราชการตำแหน่งบริหารที่เกษียณอายุราชการเป็น ระดับ ๑๐ กรณีพิเศษ (มท ๐๘๐๙.๒/ว๔๘) 3 เม.ย. 2555
การประชุมตามโครงการศึกษาวิจัยการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น กรณีแนวทางการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและเงินรางวัลประโยชน์ตอบแทนอื่น เป็นกรณีพิเศษ (โบนัส) ประจำปี ๒๕๕๔ (มท ๐๘๐๙.๒/ว๗๖๘) 3 เม.ย. 2555
โครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ (ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๙๓.๒/ว๙๒๒) 3 เม.ย. 2555
การดำเนินการโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ (มท ๐๘๐๙.๔/ว๙๒๗) 3 เม.ย. 2555
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูบรรณารักษ์ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๙๓.๒/ว๙๑๑) [บัญชีรายชื่อฯ] 3 เม.ย. 2555
จดหมายข่าว @ POST (มท ๐๘๐๖/ว๑๗, ว๑๖) 2 เม.ย. 2555
การสำรวจข้อมูลและคัดเลือก อปท. ที่มีการนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๔/ว๙๑๕) 2 เม.ย. 2555
การสนับสนุนการดำเนินงานโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบ ABC (ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๙๑.๔/ว๘๙๓) 2 เม.ย. 2555
การดำเนินงานจัดทำข้อมูลชุมชนของเทศบาลนคร เทศบาลเมือง และเมืองพัทยา เพื่อรองรับการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๔/ว๙๑๒) 2 เม.ย. 2555
เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๓.๓/ว๘๙๑) [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 30 มี.ค. 2555
โครงการอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๕ (มท ๐๘๙๓.๔/ว๘๒๙, ว๘๓๐, ว๘๓๑, ว๘๓๑) [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 30 มี.ค. 2555
การกำหนดระยะเวลาในการติดตามข้อมูลผลการปฏิบัติราชการของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๒.๔/ว๘๙๒) 30 มี.ค. 2555
การทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของ สถ. ประจำปี ๒๕๕๕ (มท ๐๘๑๐.๔/ว๒๑) 30 มี.ค. 2555
วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและทหารกองประจำการ (มท ๐๘๐๓/ว๘๘๘) 30 มี.ค. 2555
การปรับปรุงแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ในระบบ GFMIS (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๓/ว๘๘๙) 30 มี.ค. 2555
การเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี ๒๕๕๔ 30 มี.ค. 2555
ขอความร่วมมือในการเร่งรัดจัดทำประมวลจริยธรรมผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองท้องถิ่น (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๔.๕/ว๘๙๐) 30 มี.ค. 2555
ขอความร่วมมือดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว๑๔๓๙) 29 มี.ค. 2555
<< หน้าแรก...     455      456      457      458     (459)     460      461      462      463     ....หน้าสุดท้าย >> 787