การพัฒนาความรู้ในส่วนราชการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มท 0812/ว2236,ว283 [65 วิธีพูดดีดี] [เทคนิคการแก้ไขความขัดแย้ง] 29 ส.ค. 2555
การดูแลกำจัดผักตบชวาในแม่น้ำลำคลอง มท 0891.4/ว2234 29 ส.ค. 2555
ประชาสัมพันธ์การขจัดโรคขาดสารไอโอดีนในระดับท้องถิ่น มท 0891.3/ว2235 29 ส.ค. 2555
ขอเชิญร่วมพิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นแห่งชาติ ครั้งที่ 2 พ.ศ.2555 และพิธีเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ด่วนที่สุด มท 0893.2/ว2156 29 ส.ค. 2555
การปฏิบัติหน้าที่ รปภ.สถ. และเวรติดตามเหตุการณ์สถานการณ์ หรือข่าวสารสำคัญเร่งด่วนและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ประจำเดือน 2555 ด่วนที่สุด มท 0801.2/ว281 28 ส.ค. 2555
การพิจารณาคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง กระทรวงมหาดไทย มท 0802.3/ว2226, ว63 28 ส.ค. 2555
โครงการพัฒนาเครือข่ายการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาและแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ด่วนมาก มท 0893.3/ว2225 [บัญชีรายชื่อรุ่นที่ 2-4] [บัญชีรายชื่อรุ่นที่ 5-7] 27 ส.ค. 2555
ข้อมูลจำนวนเรื่องที่ส่วนราชการยื่นเรื่องขอรับบำเหน็จบำนาญ มท 0803/ว2222 27 ส.ค. 2555
แนวทางการเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ ด่วนที่สุด มท 0803/ว2224 27 ส.ค. 2555
แนวทางปฏิบัติในการผ่อนชำระหนี้ กรณีผู้รับเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญเกินสิทธิ เนื่องจากการมีสถานะเป็นข้าราชการหรือลูกจ้างประจำของส่วนราชการ ด่วนที่สุด มท 0803/ว2223 27 ส.ค. 2555
การประชุมวิชาการเรื่อง วิกฤตสาธารณภัย: ความท้าทายของพยาบาล ทีมสาธารณสุข ด่วนที่สุด มท 0891.3/1497 27 ส.ค. 2555
การประกวดคำขวัญเนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปี การจัดตั้งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มท 0802.2/ว92 27 ส.ค. 2555
การซักซ้อมแนาวทางการจัดทำแผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี ด่วนที่สุด มท 0809.5/ว65 27 ส.ค. 2555
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการในสังกัด สถ. สำหรับรอบการประเมินที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 (สำหรับสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด) ด่วนที่สุด มท 0802.4/ว2210 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 24 ส.ค. 2555
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการในสังกัด สถ. สำหรับรอบการประเมินที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 (สำหรับหัวหน้าหน่วยงาน (ผอ.สำนัก/กอง หรือเทียบเท่า และ หน.สนง.ผต.)) ด่วนที่สุด มท 0802.4/ว180 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 24 ส.ค. 2555
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการในสังกัด สถ. สำหรับรอบการประเมินที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 (สำหรับผู้เชี่ยวชาญ) ด่วนที่สุด มท 0802.4/ว181 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 24 ส.ค. 2555
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการในสังกัด สถ. สำหรับรอบการประเมินที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 (สำหรับผู้ตรวจราชการ สถ.) ด่วนที่สุด มท 0802.4/ว234 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 24 ส.ค. 2555
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534(ภาษีมูลค่าเพิ่ม1ใน9)ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนสิงหาคม 2555 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด มท 0808.3/ว2208 [บัญชีจัดสรรเงินภาษีฯ] 24 ส.ค. 2555
การโอนเงินภาษีท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มท 0808.3/ว2207 24 ส.ค. 2555
ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ) 23 ส.ค. 2555
<< หน้าแรก...     456      457      458      459     (460)     461      462      463      464     ....หน้าสุดท้าย >> 816