ร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ... (มท ๐๘๐๓/ว๑๘๓) 24 ม.ค. 2555
เชิญชวนลูกเสือ - เนตรนารีสมัครสอบคัดเลือกไปร่วมงานชุมนุมลูกเสือ ณ ประเทศศรีลังกา และเกาหลี (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๓.๒/ว๖๑๙) 24 ม.ค. 2555
ขอความร่วมมือแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บันทึกและปรับปรุงข้อมูลระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๖/ว๑๘๒) 24 ม.ค. 2555
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ โครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เชิงรุก เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) งวดที่ ๒ (เดือนมกราคม ๒๕๕๕) (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๑๕๓) [บัญชีรายละเอียดประกอบการจัดสรรงบประมาณฯ] 24 ม.ค. 2555
การสำรวจข้อมูลปลัดเทศบาล ระดับ ๙ (มท ๐๘๐๙.๒/ว๑๗) 20 ม.ค. 2555
การแก้ปัญหาความเดือดร้อน ของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม อันเนื่องมาจากเหตุการณ์อุทกภัย (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๓.๓/ว๑๓๙) 20 ม.ค. 2555
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประชุม โครงการเสริมสร้างเครือข่ายงานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (นำร่อง) รุ่นที่ ๑ ภาคใต้ 19 ม.ค. 2555
การแต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี (มท ๐๘๐๑.๑/ว๑๘) 18 ม.ค. 2555
ขอประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง ๔ ปี การบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานจ้างและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มท ๐๘๐๙.๕/ว๙) 18 ม.ค. 2555
การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองอธิบดี (นักบริหารต้น) กระทรวงมหาดไทย (มท ๐๘๐๒.๓/ว๖, ๗) 18 ม.ค. 2555
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำผลงานทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ (กลุ่มสาระวิชาบริหารการศึกษา) (มท ๐๘๐๙.๔/ว๑๐๕) 18 ม.ค. 2555
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำผลงานทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ (กลุ่มสาระวิชาภาษาต่างประเทศ) (มท ๐๘๐๙.๔/ว๑๐๔) 18 ม.ค. 2555
การประชาสัมพันธ์ กำหนดวันเลือกตั้ง วันสมัครรับเลือกตั้ง สถานที่สมัครรับเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรเป็นกรรมการในคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว๑๒๗) 18 ม.ค. 2555
การดำเนินงานโครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เชิงรุก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ งวดที่ ๒ (เดือนมกราคม ๒๕๕๕) (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว๑๒๓) 17 ม.ค. 2555
มอบอำนาจเปรียบเทียบปรับตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๐ (มท ๐๘๙๐.๓/ว๒๕๐๓) 17 ม.ค. 2555
การจัดตั้งทุนหมุนเวียนของหน่วยงานของรัฐ (มท ๐๘๐๑.๑/ว๕) 17 ม.ค. 2555
การฝึกอบรมโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ๓๐๐๐ และ LTAX GIS) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มท ๐๘๐๘.๓/ว๑๑๖) 16 ม.ค. 2555
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากรณีเงินช่วยเหลือตามโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด (มท ๐๘๐๓/ว๑๑๕) 16 ม.ค. 2555
โครงการประเมินความเสี่ยงอัคคีภัยในชุมชน (มท ๐๘๑๐.๕/ว๙๕) 16 ม.ค. 2555
มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (สำเนาคำสั่ง สถ. ที่ ๑๑/๒๕๕๕) 13 ม.ค. 2555
<< หน้าแรก...     456      457      458      459     (460)     461      462      463      464     ....หน้าสุดท้าย >> 773