การจัดสรรเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ งวดที่ ๓ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๘๗๑) 29 มี.ค. 2555
การประชุมเพื่อปฐมนิเทศผู้แทนเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๕ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๙.๖/ว๘๘๕) [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 29 มี.ค. 2555
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๓.๓/ว๘๗๓) [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 28 มี.ค. 2555
การพัฒนาความรู้ในส่วนราชการตามพระราชกฤษฏีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ (มท ๐๘๑๒/๑๐๑, ว๘๓๓) [เอกสารแนบ ๑] [เอกสารแนบ ๒] [เอกสารแนบ ๓] 28 มี.ค. 2555
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การจัดงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ในปี พ.ศ.๒๕๕๕ (มท ๐๘๐๑.๓/ว๗๗๗) 28 มี.ค. 2555
การอยู่เวร รปภ.สถ. และเวรติดตามสถานการณ์ เหตุการณ์สำคัญเร่งด่วนและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ประจำเดือน เม.ย.๒๕๕๕ (ด่วนที่สุด มท ๐๘๐๑.๒/ว๑๑๓) [บัญชีรายชื่อผู้อยู่เวร ฯ] 28 มี.ค. 2555
ขอเชิญร่วมงานวันหนังสือเด็กแห่งชาติ ปี ๒๕๕๕ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๓.๒/ว๘๗๔) 28 มี.ค. 2555
การดำเนินการโครงการประชุมสัมมนาและชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานของครูผู้ช่วย สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มท ๐๘๐๙.๔/ว๘๖๘) 28 มี.ค. 2555
ขอเชิญส่งรายละเอียดแผนงาน/โครงการ ที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินงานด้านสาธารณสุข (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว๘๖๖) [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 28 มี.ค. 2555
สำรวจข้อมูลข้าราชการ เพื่อใช้ประกอบในการจัดทำคำสั่งปรับอัตราเงินเดือนสำหรับผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญก่อนวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๕ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๒.๓/ว๘๖๓) 27 มี.ค. 2555
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๓/ว๘๖๑) 27 มี.ค. 2555
ขยายระยะเวลาส่งโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV และก่อสร้างลานกีฬา (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว๘๕๘) 27 มี.ค. 2555
เปลี่ยนแปลงสถานที่จัดอบรมโครงการพัฒนาโปรแกรมระบบงานทะเบียนวัดผลและประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการชี้แจงการจัดทำเอกสารหลักฐานการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๓.๒/ว๘๕๑) 27 มี.ค. 2555
การชำระค่าสลากบำรุงกาชาดไทย สถ. ประจำปี ๒๕๕๕ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๑.๑/ว๒๙) 27 มี.ค. 2555
การจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ (มท ๐๘๐๓/ว๘๔๘) 26 มี.ค. 2555
การบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการช่วยเหลือฟื้นฟูความเสียหายจากภัยพิบัติธรรมชาติ และสาธารณภัย ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๒/ว๘๔๗) 26 มี.ค. 2555
เว็บไซต์ สถ.ภาคภาษาอังกฤษ (มท ๐๘๐๖/ว๑๔) 26 มี.ค. 2555
การบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเร่งด่วน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๒/ว๘๔๖) 26 มี.ค. 2555
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๓๔ (ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๑ ใน ๙) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๕ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๓/ว๘๔๑) 26 มี.ค. 2555
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ) 23 มี.ค. 2555
<< หน้าแรก...     456      457      458      459     (460)     461      462      463      464     ....หน้าสุดท้าย >> 787