รับรองผลการตรวจประเมินโครงการพัฒนางานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของพนักงานเทศบาล ครั้งที่ ๒ (มท ๐๘๐๙.๖/ว๑๙) 14 มี.ค. 2555
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การใช้งาน PowerPoint Template (มท ๐๘๐๖/ว๑๒) 13 มี.ค. 2555
แจ้งแนวทางปฏิบัติงาน (มท ๐๘๐๓/ว๗๓๓) 13 มี.ค. 2555
จัดสรรงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๔/ว๗๓๖) 13 มี.ค. 2555
แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การจัดสรรและแนวทางการดำเนินงาน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๔/ว๗๒๕) 13 มี.ค. 2555
แจ้งแนวทางปฏิบัติงาน และแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๓/ว๗๓๒) 13 มี.ค. 2555
ขอเชิญประชุมโครงการความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับองค์การยูนิเซฟแห่งประเทศไทย (UNICEF) (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว๗๒๘) 13 มี.ค. 2555
แจ้งประชาสัมพันธ์กำหนดการจัดพิธีมอบรางวัลมูลนิธิช่วยการศึกษาท้องถิ่น โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔, โครงการคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น/ครูดีเด่น สังกัด อปท. ประจำปี ๒๕๕๔ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๓.๒/ว๗๒๖) 13 มี.ค. 2555
การอบรมโครงการฝึกอบรมการจัดเก็บภาษีและการบังคับภาษีค้างชำระขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๓/ว๗๑๓) 13 มี.ค. 2555
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๕ รุ่นที่ ๗ (มท ๐๘๙๓.๔/ว๗๐๖) 12 มี.ค. 2555
ซ้อมความเข้าใจกรณีการเบิกจ่ายค่ายาปรเภทวิตามิน และการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังด้วยวิธีไตเทียม กรณีการส่งต่อผู้ป่วย (มท ๐๘๐๓/ว๗๑๘) 12 มี.ค. 2555
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนา เรื่อง สร้างแนวร่วม หนุนเครือข่ายอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน ประจำปี ๒๕๕๕ (ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว๖๙๙) 12 มี.ค. 2555
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้าง สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด และขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ ทั่วประเทศ รุ่นที่ ๓๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๓/๖๖๘) [รายชื่ออบรมรุ่น 32 (เพิ่มเติม)] 12 มี.ค. 2555
การจัดทำข้อมูลการก่อหนี้ผูกพันลงในแบบ ขย.๑ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๗๑๔) 12 มี.ค. 2555
การสำรวจข้อมูลความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ของโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๓.๓/ว๗๒๐) [วิธีค้นหาพิกัดโรงเรียนทางภูมิศาสตร์ ฯ] [แบบสำรวจข้อมูลแท็บเล็ต] 12 มี.ค. 2555
การพัฒนาตลาดประเภทที่ ๒ (ตลาดที่ไม่มีโครงสร้างอาคาร) (มท ๐๘๙๑.๓/ว๖๘๙) 12 มี.ค. 2555
บัญชีรายละเอียดประกอบการโอนจัดสรรงบประมาณ (ด้านการศึกษา) งวดที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ 12 มี.ค. 2555
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ รายการแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๖๙๘) [บัญชีรายละเอียดประกอบการจัดสรรงบประมาณ] 9 มี.ค. 2555
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งวดที่ ๓ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๖๗๑) [บัญชีรายละเอียดประกอบการจัดสรรงบประมาณ] 9 มี.ค. 2555
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) งวดที่ ๓ (เดือนกุมภาพันธ์-มิถุนายน ๒๕๕๕) (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๖๙๐) [บัญชีรายละเอียดประกอบการจัดสรรงบประมาณ] 9 มี.ค. 2555
<< หน้าแรก...     457      458      459      460     (461)     462      463      464      465     ....หน้าสุดท้าย >> 785