แต่งตั้งข้าราชการระดับชำนาญงาน 13 ม.ค. 2555
การประชุมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานให้กับผู้บริหารงานท้องถิ่นและผู้บริหารงานที่ดินเพื่อบริการประชาชน (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) (ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๗.๓/ว๒๖๑๘) [บัญชีรายชื่อจังหวัดที่เข้ารับการประชุม] 13 ม.ค. 2555
ประชาสัมพันธ์แผนการฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๑) (มท ๐๘๐๗.๓/ว๙๗) [แผนการฝึกอบรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕] 13 ม.ค. 2555
การประชุมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานให้กับผู้บริหารงานท้องถิ่นและผู้บริหารงานที่ดินเพื่อบริการประชาชน (ภาคกลาง) (ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๗.๓/ว๒๖๑๗) [บัญชีรายชื่อจังหวัดที่เข้ารับการประชุม] 13 ม.ค. 2555
การประชุมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานให้กับผู้บริหารงานท้องถิ่นและผู้บริหารงานที่ดินเพื่อบริการประชาชน (ภาคใต้) (ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๗.๓/ว๒๖๑๖) [บัญชีรายชื่อจังหวัดที่เข้ารับการประชุม] 13 ม.ค. 2555
การเพิ่มเติมคุณวุฒิการศึกษาในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักบริหารงานการคลัง ๖ นักวิชาการคลัง ๓ นักวิชาการเงินและบัญชี ๓ นักวิชาการพัสดุ ๓ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ๓ (มท ๐๘๐๙.๕/ว๗) 13 ม.ค. 2555
สารของอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เนื่องในโอกาสวันครู ๑๖ มกราคม ๒๕๕๕ 13 ม.ค. 2555
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มทักษะการจัดทำผลงานทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ (ช่วงที่ ๒) (มท ๐๘๐๙.๔/ว๙๖) 13 ม.ค. 2555
ทุนฝึกอบรมหลักสูตร Early Childhood Health Care Management (มท ๐๘๑๐.๔/ว๗๖) 13 ม.ค. 2555
แนวทางปฏิบัติในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (มท ๐๘๙๐.๔/ว๘๙, ว๘๘) 13 ม.ค. 2555
การจัดทำโครงการพัฒนางานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๙.๖/ว๕) 13 ม.ค. 2555
ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ (มท ๐๘๐๘.๓/๓๑๙) 13 ม.ค. 2555
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ งวดที่ ๒ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๗๕) [บัญชีรายละเอียดประกอบการจัดสรรงบประมาณฯ] 13 ม.ค. 2555
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ งวดที่ ๒ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๗๔) [บัญชีรายละเอียดประกอบการจัดสรรงบประมาณฯ] 13 ม.ค. 2555
การปฏิบัติงานบนระบบ GFMIS ในการขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ.๒๕๕๔ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๖๓) 13 ม.ค. 2555
รายชื่อผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี ๒๕๕๔ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๓.๒/ว๘๔) 13 ม.ค. 2555
หารือแนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการนำส่งเงินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในระบบ GFMIS (มท ๐๘๐๓/ว๖๘) 12 ม.ค. 2555
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๓.๓/ว๖๒) [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 12 ม.ค. 2555
การบริหารโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว๖๐) 11 ม.ค. 2555
ขอรับการสนับสนุนรถบรรทุกขนาดใหญ่และรถบรรทุกขยะ (มท ๐๘๙๑.๒/ว๕๓๑๘) 11 ม.ค. 2555
<< หน้าแรก...     457      458      459      460     (461)     462      463      464      465     ....หน้าสุดท้าย >> 772