รายงานการประชุม สถ. ครั้งที่ 4/2555 29 พ.ค. 2555
ซักซ้อมแนวทางการทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก มท 0808.2/ว2342 29 พ.ค. 2555
การจัดสรรเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่าวัสดุการศึกษาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2555 มท 0808.2/ว1392 29 พ.ค. 2555
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด มท 0803/ว1406 29 พ.ค. 2555
ข้อมูลแจ้งหลักเกณฑ์มาตรการการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย มท 0808.2/ว1388 29 พ.ค. 2555
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด มท 0803/ว1394 28 พ.ค. 2555
การเปลี่ยนแปลงเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ด่วนที่สุด มท 0803/ว1395 28 พ.ค. 2555
แจ้งสถานที่ฝึกอบรมของศูนย์จังหวัดขอนแก่น สำหรับรุ่นที่ 19 และ รุ่นที่ 20 ตามโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการเลือกตั้งท้องถิ่น มท 0890.4/ว1386 28 พ.ค. 2555
การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยใช้โปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000 และ LTAX GIS) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มท 0808.3/ว1317 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย3] 28 พ.ค. 2555
การจัดกิจกรรมคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นด้านการดำเนินงานวัฒนธรรมและด้านการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม มท 0892.1/ว1390 28 พ.ค. 2555
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนพฤษภาคม 2555 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด มท 0808.3/ว1387 [บัญชีจัดสรรเงินภาษีฯ] 28 พ.ค. 2555
โอนจัดสรรงบประมาณเบิกจ่ายเงินงบประมาณแทนกัน ด่วนที่สุด มท 0810.3/ว1315 28 พ.ค. 2555
ขอให้ตรวจสอบข้อมูลการกู้เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากสถาบันการเงิน ด่วนที่สุด มท 0808.3/ว1383 28 พ.ค. 2555
การจัดประชุมสัมมนาโครงการฝึกอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2555 ด่วนที่สุด มท 0893.3/ว1363 25 พ.ค. 2555
การแอบอ้างเพื่อหลอกลวงเอาผลประโยชน์จากผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือมีผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด มท 0891.2/ว1374 25 พ.ค. 2555
โครงการสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพท้องถิ่นจังหวัดให้มีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมาย ระเบียบ และเรื่องร้องทุกข์ ประจำปี พ.ศ.2555 ด่วนมาก มท 0804.1/ว1369 25 พ.ค. 2555
ทุนรัฐบาลสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ 25 พ.ค. 2555
ขอความร่วมมือเสนอชื่อคนมหาดไทย/บุคคลต้นแบบตามโครงการมหาดไทย ดำรงธรรม ดำรงราชานุภาพ ด่วนที่สุด มท 0801.3/ว31 25 พ.ค. 2555
การสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ด่วนที่สุด มท 0891.4/ว1370 25 พ.ค. 2555
แต่งตั้ง (เลื่อน) ข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ 25 พ.ค. 2555
<< หน้าแรก...     457      458      459      460     (461)     462      463      464      465     ....หน้าสุดท้าย >> 800