การจัดสรรงบประมาณในการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๕ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๓.๔/ว๒๕๒๗) 11 ม.ค. 2555
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ ๑ (มท ๐๘๐๙.๕/ว๘) [บัญชีรายชื่อฯ] 11 ม.ค. 2555
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน (มท ๐๘๐๓/ว๕๗) 11 ม.ค. 2555
หลักเกณฑ์และวิธีการขอพระราชทานนามอาคาร สิ่งปลูกสร้างหรือสถานที่ของทางราชการ (มท ๐๘๐๑.๒/ว๗) 11 ม.ค. 2555
การแต่งตั้งข้าราชการ (มท ๐๘๐๒.๓/ว๖, ว๔๗) 10 ม.ค. 2555
การเร่งรัดและรวบรวมแบบสำรวจข้อมูลเด็กในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อายุครบ ๓ ปี ฯ (ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๙๓.๔/ว๒๔) 10 ม.ค. 2555
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการเลือกตั้งท้องถิ่น (มท ๐๘๙๐.๔/ว๒๙) 10 ม.ค. 2555
กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนตุลาคม ๒๕๕๒ (ส่งผลงานหลังอบรม ๓ เดือน) (มท ๐๘๐๙.๔/ว๔๑) 10 ม.ค. 2555
แจ้งกำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีปรับปรุง รอบเดือนเมษายน ๒๕๕๓ (มท ๐๘๐๙.๔/ว๔๐) 10 ม.ค. 2555
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง ๔ ปี การบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานจ้างและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ ๑-๔ (มท ๐๘๐๙.๕/ว๖) [บัญชีรายชื่อฯ] [ตารางอบรมฯ] 10 ม.ค. 2555
แบบและวิธีการในการขอรับบำเหน็จตกทอดลูกจ้าง (มท ๐๘๐๓/ว๔๖) 10 ม.ค. 2555
โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ (ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๙๓.๒/ว๓๔) 10 ม.ค. 2555
แจ้งย้ายสถานที่ทำการสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) (มท ๐๘๐๑.๑/ว๓) 10 ม.ค. 2555
ซักซ้อมการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มท ๐๘๐๘.๓/ว๖๗) 9 ม.ค. 2555
การรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย (มท ๐๘๑๐.๕/ว๓๐) 9 ม.ค. 2555
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลาเนื่องในวโรกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปี ๒๕๕๕ สำหรับผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานตามกฎหมายเกี่ยวกับการปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๙.๓/ว๓๑) 9 ม.ค. 2555
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ งวดที่ ๒ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว๒๒) [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 9 ม.ค. 2555
แจ้งแนวทางการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ในงวดที่ ๒ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว๒๘) 9 ม.ค. 2555
การกำหนดลักษณะ ชนิด เครื่องแบบและระเบียบในการแต่งกายของเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และบันทึกรายการในบัตรประวัติข้าราชการ พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มท ๐๘๙๓.๔/ว๐๑) 9 ม.ค. 2555
การสัมมนาต่อเนื่องเรื่องวินัย ครั้งที่ ๖ (มท ๐๘๐๙.๖/ว๒๓) [บัญชีรายชื่อฯ] 9 ม.ค. 2555
<< หน้าแรก...     458      459      460      461     (462)     463      464      465      466     ....หน้าสุดท้าย >> 772