ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมซักซ้อมความเข้าใจและระดมความคิดเห็นเพื่อพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานการคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดและท้องถิ่น (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว๖๘๖) 9 มี.ค. 2555
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๓/ว๖๙๔) 9 มี.ค. 2555
จัดสรรงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๔/ว๖๙๖) 9 มี.ค. 2555
โอนเงินงบประมาณเพื่อเป็นค่าจ้างจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเป็นเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ (มท ๐๘๑๐.๕/ว๖๒๙) 8 มี.ค. 2555
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง ๔ ปี การบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานจ้างและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ ๙-๑๑ (มท ๐๘๐๙.๕/ว๒๗) [บัญชีรายชื่อฯ] 8 มี.ค. 2555
=การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเป็นค่าใช้จ่ายส่งเสริมการบำบัด ฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด และค่าใช้จ่ายสำหรับฝึกอบรมอาชีพ การป้องกัน และเฝ้าระวัง งวดที่ ๑ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๖๗๒) [บัญชีรายละเอียดประกอบการจัดสรรงบประมาณ] 8 มี.ค. 2555
การฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับต้นของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รุ่นที่ ๒ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๒.๓/ว๖๘๒) 8 มี.ค. 2555
แบบสำรวจข้อมูลรายได้ค่าขายแบบแปลน โครงการส่งเสริมเพิ่มศักยภาพการบริการขั้นพื้นฐานของ อปท. (โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕) (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๕/ว๖๗๐) 8 มี.ค. 2555
กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการของข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น เพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญ รอบเดือนตุลาคม ๒๕๕๔ (มท ๐๘๐๙.๔/ว๖๖๔) 6 มี.ค. 2555
การแอบอ้างเพื่อหลอกลวงเอาผลประโยชน์จากผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือมีผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๒/ว๖๖๖) 6 มี.ค. 2555
การยกเลิกตำแห่งหัวหน้าส่วนราชการระดับ ๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบล (มท ๐๘๐๙.๒/ว๓๔) 6 มี.ค. 2555
โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศในการส่งผู้เชี่ยวชาญให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มท ๐๘๑๐.๔/ว๖๖๙) 6 มี.ค. 2555
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ ๒ (เดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม ๒๕๕๕) (มท ๐๘๐๘.๒/ว๖๕๕) [บัญชีรายละเอียดประกอบการโอนจัดสรรงบประมาณ] 6 มี.ค. 2555
การส่งเรื่องขอรับบำเหน็จ บำนาญ บำเหน็จลูกจ้าง และเงินช่วยเหลือตามโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด (มท ๐๘๐๓/ว๖๕๑) 6 มี.ค. 2555
สำรวจข้อมูลจำนวนหมู่บ้าน และชุมชน (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว๖๖๑) 6 มี.ค. 2555
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำผลงานทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ (กลุ่มสาระวิชาภาษาไทย) (มท ๐๘๐๙.๔/ว๖๑๗) 5 มี.ค. 2555
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำผลงานทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ (กลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์) (มท ๐๘๐๙.๔/ว๖๑๘) 5 มี.ค. 2555
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำผลงานทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ (กลุ่มสาระวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีและกลุ่มสาระวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) (มท ๐๘๐๙.๔/ว๖๑๖) 5 มี.ค. 2555
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำผลงานทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ (กลุ่มสาระวิชาสังคมศึกษา) (มท ๐๘๐๙.๔/ว๖๑๕) 5 มี.ค. 2555
ตอบข้อหารือเครื่องหมายตำแหน่งบนอินทรธนูของครูผู้ดูแลเด็ก (มท ๐๘๙๓.๔/ว ๖๔๘, ๕๘๙) 5 มี.ค. 2555
<< หน้าแรก...     458      459      460      461     (462)     463      464      465      466     ....หน้าสุดท้าย >> 785