การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ด่วนที่สุด มท 0808.2/ว2168 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 23 ส.ค. 2555
กำหนดภาพเครื่องหมายราชการตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายราชการ พุทธศักราช 2482 (ฉบับที่ 267) มท 0801.1/ว52 23 ส.ค. 2555
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2556 (หลักสูตร 5 วัน) ด่วนมาก มท0809.6/ว2184 [เอกสารแนบ] [รายชื่อผู้สมัคร] 23 ส.ค. 2555
รายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ที่มีโรงเรียนในสังกัด) ที่ยังไม่ได้ส่งแบบ สบศ.1-3 ด่วนที่สุด มท 0809.4/ว2191 22 ส.ค. 2555
การกำหนดหลักเกณฑ์การลาของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (เพิ่มเติม) ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555 ด่วนที่สุด มท 0809.3/9166 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 22 ส.ค. 2555
การกำหนดหลักเกณฑ์การลาของพนักงานเทศบาล (เพิ่มเติม) ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555 ด่วนที่สุด มท 0809.3/9165 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 22 ส.ค. 2555
การกำหนดหลักเกณฑ์การลาของพนักงานส่วนตำบล (เพิ่มเติม) ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555 ด่วนที่สุด มท 0809.3/9164 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 22 ส.ค. 2555
ขอเชิญประชุมเพื่อซักซ้อมแนวทางการจัดเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากการค้าน้ำมันและยาสูบ ด่วนที่สุด มท 0808.3/ว2181 22 ส.ค. 2555
เลื่อนข้าราชการ 22 ส.ค. 2555
เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 รายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษา (ค่าเงินเดือนครูและค่าจ้างประจำ) ที่กันไว้เบิกเหลื่อมปี ด่วนที่สุด มท 0809.4/ว2190 22 ส.ค. 2555
การพิจารณาคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง กระทรวงมหาดไทย มท 0802.3/ว2172, ว62 22 ส.ค. 2555
การฝึกอบรม "โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความเข้าใจบุคลากรท้องถิ่นอำเภอ/จังหวัด ในการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมของภาคประชาชน" มท 0891.4/ว 2171 [แบบตอบรับการเข้ารับการฝึกอบรม] [แผนที่สถานที่จัดอบรม] 21 ส.ค. 2555
การจัดงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นแห่งชาติ ครั้งที่ 2 พ.ศ.2555 ด่วนที่สุด มท 0893.2/ว 2151 21 ส.ค. 2555
ขอประชาสัมพันธ์รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพนักงานจ้าง 4 ปี ฯ มท 0809.5/ว 64 [บัญชีรายชื่อ] 21 ส.ค. 2555
ความคืบหน้าโครงการสัมมนาต่อเนื่องเรื่องวินัย ครั้งที่ 7 ด่วนที่สุด มท 0809.6/ว 2170 21 ส.ค. 2555
ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางในการพิจารณาเกี่ยวกับมาตรการการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2555 ด่วนที่สุด มท0803/ว2166 20 ส.ค. 2555
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด มท0803/ว2165 20 ส.ค. 2555
แจ้งผลการคัดเลือกโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่างประจำปี 2555 ด่วนที่สุด นร0109/ว2082 20 ส.ค. 2555
ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ (ฉบับที่5) พ.ศ.2555 มท0803/ว2161 20 ส.ค. 2555
การกำหนดสายงานที่เทียบเท่าสายงานนักบริหารทั่วไปกรณีผู้ดำรงตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไปเคยดำรงตำแหน่งบริหารต่างสายงานมาก่อน มท 0809.2/ว117 17 ส.ค. 2555
<< หน้าแรก...     458      459      460      461     (462)     463      464      465      466     ....หน้าสุดท้าย >> 817