สำรวจข้อมูลจำนวนเด็กนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2555 ด่วนมาก มท 0893.3/ว1314 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 21 พ.ค. 2555
การอนุมัติยกเว้นให้การเช่าหรือจ้างที่ใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2554 ไปพลางก่อน ซึ่งสัญญาสิ้นสุดก่อนที่พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2555 ประกาศใช้และจำเป็นต้องเช่าหรือจ้างต่อเนื่องไปอีกให้สัญญามีผลย้อนหลังไปถึงวันที่เช่าหรือเริ่มปฏิบัติงานจริง มท 0803/ว1330 21 พ.ค. 2555
โครงการอบรมพัฒนาการจัดประสบการณ์การจัดการศึกษาปฐมวัยผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2555 รุ่นที่ 3-4 มท 0893.4/ว 1269 , มท 0893.4/ว 1270 [บัญชีรายชื่อ] 18 พ.ค. 2555
การบันทึกข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวของ อปท. ผ่านระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มท 0806/ว1325 18 พ.ค. 2555
ยกเลิกข้อความในข้อ 5 ของข้อแนะนำแนวทางปฏิบัติแนบท้ายหนังสือสำนักงาน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด มท 0809.3/ว1321 18 พ.ค. 2555
ตรวจสอบสิทธิการใช้งานของบัตรกำหนดสิทธิการใช้ (GFMIS Smart Card) ด่วนที่สุด มท 0803/ว1319 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 18 พ.ค. 2555
โครงการสัมมนามาตรฐานทั่วไปด้านการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2555 มท 0809.2/ว 1254 [แบบตอบรับการเข้าร่วมสัมมนาฯ] 17 พ.ค. 2555
โครงการเสริมสร้างเครือข่ายงานพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด มท 0891.3/4703 17 พ.ค. 2555
การเตรียมรถรับ-ส่ง ผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนามาตรฐานทั่วไปการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นประจำปี 2555 มท 0809.2/68 17 พ.ค. 2555
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพสำหรับบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาล) ประจำปีงบประมาณ 2555 รุ่นที่ 1 ด่วนที่สุด มท 0891.3/ว1300 17 พ.ค. 2555
ขอให้จัดส่งข้อมูลการกู้เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากสถาบันการเงิน ด่วนที่สุด มท 0808.3/ว1303 17 พ.ค. 2555
การขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 3 พ.ศ.2553 มติ 5 นโยบายสนับสนุนพื้นที่จัดการตนเองเพื่อสังคมสุขภาวะ ด่วนที่สุด มท 0891.3/ว1266 15 พ.ค. 2555
การทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2555 มท 0810.4/ว1272 15 พ.ค. 2555
ขอข้อมูลโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนดของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด มท 0809.3/ว9 15 พ.ค. 2555
แจ้งกำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีปรับปรุง รอบเดือนตุลาคม 2553 ด่วนที่สุด มท 0809.4/ว1282 15 พ.ค. 2555
ทุนรัฐบาลญี่ปุ่นหลักสูตร Domestic Wastewater Treatment Techniques 15 พ.ค. 2555
โครงการ ทรูปลูกปัญญา ประจำปี 2555 มท 0893.2/ว1279 15 พ.ค. 2555
การพิจารณาคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง กระทรวงมหาดไทย มท 0802.3/ว1260 15 พ.ค. 2555
ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น นอกระดับควบขั้นสูง ในสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสายงานนิติกร (ฉบับที่ 3) มท 0809.2/ว66 15 พ.ค. 2555
บัญชีประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุมโครงการเสริมสร้างเครือข่ายงานพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด มท 0891.3/ว1279 15 พ.ค. 2555
<< หน้าแรก...     459      460      461      462     (463)     464      465      466      467     ....หน้าสุดท้าย >> 800