แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ งวดที่ ๒ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว๒๒) [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 9 ม.ค. 2555
แจ้งแนวทางการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ในงวดที่ ๒ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว๒๘) 9 ม.ค. 2555
การกำหนดลักษณะ ชนิด เครื่องแบบและระเบียบในการแต่งกายของเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และบันทึกรายการในบัตรประวัติข้าราชการ พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มท ๐๘๙๓.๔/ว๐๑) 9 ม.ค. 2555
การสัมมนาต่อเนื่องเรื่องวินัย ครั้งที่ ๖ (มท ๐๘๐๙.๖/ว๒๓) [บัญชีรายชื่อฯ] 9 ม.ค. 2555
ข้อสังเกตการจัดทำโครงการพัฒนางานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของ อ.ก.จ.,อ.ก.ท. และ อ.ก.อบต. ประเมิน (ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๙.๖/ว๔) 6 ม.ค. 2555
ประชาสัมพันธ์การจัดแข่งขันทางวิชาการ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๕ 6 ม.ค. 2555
เปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษ (กรณีผู้ขอรับการประเมินมีผลการประเมินผลงานด้านที่ ๓ ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมิน) (มท ๐๘๐๙.๔/ว๑๗) 6 ม.ค. 2555
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารผลการปฏิบัติงานและประเมินสมรรถนะ (Performance Management & Competency Assessment) (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๒.๔/ว๒๐) 6 ม.ค. 2555
เร่งรัดการสำรวจข้อมูลความเสียหายอันเกิดเหตุจากอุทกภัย (วิทยุสื่อสาร สถ. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๒/ว๑๕) 5 ม.ค. 2555
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการลดหย่อนภาษีโรงเรือนและที่ดิน ให้แก่ประชาชนผู้เสียภาษีที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเพิ่มเติม (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๓/ว๒๕๘๘) 5 ม.ค. 2555
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มท ๐๘๐๘.๓/ว๐๒) 5 ม.ค. 2555
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด และขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ ทั่วประเทศ (เพิ่มเติม) (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๓/ว๑๒) 5 ม.ค. 2555
แจ้งย้ายสถานที่ปฏิบัติงานของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระนอง (มท ๐๘๐๑.๑/ว๑) 4 ม.ค. 2555
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ประกาศใช้ (มท ๐๘๐๓/ว๗) 4 ม.ค. 2555
โครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกเชิงรุกแบบบูรณาการของประเทศไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว๒๖๑๙) 4 ม.ค. 2555
การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนดของข้าราชการครูและพนักงานครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ (ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๙.๔/ว๖) 4 ม.ค. 2555
การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS ประจำไตรมาสที่ ๑ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ (มท ๐๘๐๓/ว๓) 4 ม.ค. 2555
ขอเชิญร่วมชมงานนิทรรศการ บีโอไอแฟร์ ๒๐๑๑ เป็นหมู่คณะ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๑.๒/ว๒๖๓๔) 4 ม.ค. 2555
ซ้อมความเข้าใจเอกสารการจดทะเบียนรับรองบุตรเพื่อขอใช้สิทธิเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลและเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (มท ๐๘๐๓/ว๒๖๓๑) 30 ธ.ค. 2554
การประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๓.๓/ว๒๖๒๕) 30 ธ.ค. 2554
<< หน้าแรก...     459      460      461      462     (463)     464      465      466      467     ....หน้าสุดท้าย >> 773