แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรคณะกรรมการสอบสวน ประจำปี ๒๕๕๕ (หลักสูตร ๗ วัน) (รุ่นที่ ๒๙) (ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๙.๖/ว๖๔๖) [บัญชีรายชื่อฯ] 5 มี.ค. 2555
การแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๔/ว๖๕๑) 5 มี.ค. 2555
แจ้งแนวทางการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุและโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ งวดที่ ๓ (เพิ่มเติม) (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว๖๓๖) 5 มี.ค. 2555
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจโครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เชิงรุก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ งวดที่ ๓ (เดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนมิถุนายน ๒๕๕๕) (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว๖๔๙) 5 มี.ค. 2555
ระเบียบวาระการประชุมผู้แทนนายกเทศมนตรีระดับจังหวัด ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ 5 มี.ค. 2555
การกำหนดชื่อตำแหน่งและชื่อย่อในการบริหารงานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (มท ๐๘๐๒.๔/ว๖๔๕,ว๓๗) 5 มี.ค. 2555
การจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายที่สนใจเรียนทางสายวิทยาศาสตร์ ประจำปี ๒๕๕๕ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๓.๒/ว๕๗๖) 2 มี.ค. 2555
การสนับสนุนการจัดสมัชชาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อการปฏิรูประดับชาติ ปี ๒๕๕๕ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๔/ว๖๒๖) [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 2 มี.ค. 2555
การสนับสนุนการจัดเวที ฟื้นพลังชุมชนท้องถิ่นสู่การอภิวัฒน์ประเทศไทย ปี ๒๕๕๕ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๔/ว๖๒๕) [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 2 มี.ค. 2555
ประชาสัมพันธ์โครงการความร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในการบริการชุมชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๓.๔/ว๕๘๘) 2 มี.ค. 2555
อนุมัติโอนจัดสรรงบประมาณประจำปี ๒๕๕๕ ให้แก่คณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด ครั้งที่ ๒ (เดือนกุมภาพันธ์-เดือนกันยายน ๒๕๕๕) (มท ๐๘๙๐.๓/ว๖๒๑) 2 มี.ค. 2555
ขอความอนุเคราะห์เข้าสำรวจความชุกชุมของลูกน้ำยุงลายในพื้นที่ (มท ๐๘๙๑.๓/ว๖๑๓) 2 มี.ค. 2555
การรับรองรายงานการประชุม สถ. ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ (มท ๐๘๐๑.๒/ว๘๒) 2 มี.ค. 2555
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด งวดที่ ๑ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว๖๓๐) 2 มี.ค. 2555
การคัดเลือกกรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบล ในคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลแทนตำแหน่งที่ว่าง (ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๙.๒/ว๙๘๙) 2 มี.ค. 2555
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มทักษะการจัดทำผลงานทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ (มท ๐๘๐๙.๔/ว๖๑๔) 1 มี.ค. 2555
รับรองผลการตรวจประเมินโครงการพัฒนางานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของพนักงานส่วนตำบล (มท ๐๘๐๙๖/ว๑๕) 1 มี.ค. 2555
รับรองผลการตรวจประเมินโครงการพัฒนางานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของพนักงานเทศบาล (มท ๐๘๐๙๖/ว๑๔) 1 มี.ค. 2555
รับรองผลการตรวจประเมินโครงการพัฒนางานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (มท ๐๘๐๙๖/ว๑๓) 1 มี.ค. 2555
ขยายเวลาการลงทะเบียนเป็นสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีและเลื่อนกำหนดการคัดเลือกคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีทุกระดับ (วิทยุสื่อสาร สถ. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๔/ว๖๒๐) 1 มี.ค. 2555
<< หน้าแรก...     459      460      461      462     (463)     464      465      466      467     ....หน้าสุดท้าย >> 785