โครงการอบรมหลักสูตร การพัฒนาท้องถิ่นอำเภอ (ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๔.๑/ว๕) 1 มี.ค. 2555
การจัดทำประมาณการรายได้และรายงานคลังประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ และรายงานฐานะการเงินของกองทุนและเงินหมุนเวียน (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว๖๐๒) [ดาวน์โหลดแบบรายงานฯ] 1 มี.ค. 2555
รายงานผลการพิจารณาเรื่องร้องเรียน กรณี บริษัท อัลติเมท พร็อบเพอร์ตี้ กรุ๊ป จำกัด ก่อสร้างสะพานท่าเทียบเรือล่วงล้ำลำน้ำ ในพื้นที่หมู่ที่ ๑ บ้านบางเบ้า ตำบลเกาะช้างใต้ อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด (มท ๐๘๐๔.๕/ว๖๐๙) 1 มี.ค. 2555
การประชาสัมพันธ์ข่าวกิจกรรมของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด (มท ๐๘๐๖/ว๖๑๒) 1 มี.ค. 2555
การประขาสัมพันธ์ข่าวกิจกรรมของหน่วยงานในสังกัด สถ. (มท ๐๘๐๖/ว๑๑) 1 มี.ค. 2555
โครงการอบรมสัมมนาครูแกนนำในการรณรงค์และป้องกันการแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี ๒๕๕๕ (มท ๐๘๙๓.๔/ว๓๔๔) [บัญชีรายชื่อฯ] [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 29 ก.พ. 2555
แต่งตั้ง (เลื่อน) ข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ 29 ก.พ. 2555
ขอซักซ้อมการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ เพิ่มเติม (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/๖๐๑) 29 ก.พ. 2555
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ด่วนที่สุด มท ๐๘๙๓.๓/ว๕๗๔) [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 29 ก.พ. 2555
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ด่วนที่สุด มท ๐๘๙๓.๓/ว๕๗๓) [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 29 ก.พ. 2555
ประชาสัมพันธ์งานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ ๒๕๕๔ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๑.๓/ว๕๙๓) 29 ก.พ. 2555
การพัฒนาความรู้ในส่วนราชการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ (มท ๐๘๑๒/ว๔ ,ว๕๘๒) [เอกสารแนบ] 29 ก.พ. 2555
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคล องค์กร สื่อ เพื่อคัดเลือกเข้ารับรางวัล ประชาบดี สำหรับผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นแก่ผู้อยู่ในภาวะยากลำบาก และผู้อยู่ในภาวะยากลำบากที่ประพฤติตนดีเด่น (มท ๐๘๙๑.๓/ว๕๘๗) 29 ก.พ. 2555
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (มท ๐๘๐๓/ว๕๘๕) 29 ก.พ. 2555
การมอบอำนาจเกี่ยวกับการบริหารงานพัสดุของส่วนราชการในกลุ่มภารกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย (มท ๐๘๐๑.๑/ว๒๓) 29 ก.พ. 2555
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง ๔ ปี การบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานจ้างและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ ๕-๘ (มท ๐๘๐๙.๕/ว๒๕) [บัญชีรายชื่อ รุ่น ๕-๘] 29 ก.พ. 2555
ขอความร่วมมือในการเร่งรัดจัดทำประมวลจริยธรรมผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองท้องถิ่น (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๔.๕/ว๕๘๓) 29 ก.พ. 2555
ขอความร่วมมือในการเร่งรัดจัดทำประมวลจริยธรรมผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองท้องถิ่น (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๔.๕/ว๕๓๓) 29 ก.พ. 2555
หารือเงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิกรณีการรับโอนข้าราชการประเภทอื่น (มท ๐๘๐๙.๕/ว๒๔, ๓๑๑) 29 ก.พ. 2555
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๓๔ (ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๑ ใน ๙) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๓/ว๔๗๑) [บัญชีจัดสรรเงินภาษีให้แก่ อปท.] 29 ก.พ. 2555
<< หน้าแรก...     460      461      462      463     (464)     465      466      467      468     ....หน้าสุดท้าย >> 785