โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๓.๓/ว๒๖๒๖) 30 ธ.ค. 2554
การประชุมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานให้กับผู้บริหารงานท้องถิ่นและผู้บริหารงานที่ดินเพื่อบริการประชาชน (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๗.๓/ว๒๖๑๕) 30 ธ.ค. 2554
ขอเชิญร่วมชมงานนิทรรศการ บีโอไอแฟร์ ๒๐๑๑ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๑.๒/ว๓๖๕) 30 ธ.ค. 2554
ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตร การเป็นข้าราชการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๒.๓/ว๒๖๒๑) 29 ธ.ค. 2554
การจัดทำข้อมูลผลการประเมินสมรรถนะของบุคลากรกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๒.๔/ว๒๖๑๓) 29 ธ.ค. 2554
การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๒/ว ๒๕๘๓) 29 ธ.ค. 2554
การดำเนินการคัดเลือกนักการเมืองท้องถิ่นสตรีดีเด่น เนื่องในงานวันสตรีสากล ประจำปี ๒๕๕๕ (มท ๐๘๙๐.๔/ว๒๖๐๗) 29 ธ.ค. 2554
มติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๔ (ครั้งที่ ๑๓๘) (มท ๐๘๙๑.๔/ว๒๕๙๕) 29 ธ.ค. 2554
ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกและประเมินบุคคลจากผู้ที่ได้รับวุฒิเพิ่มขึ้นและสอบแข่งขันได้จากหน่วยงานอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ 29 ธ.ค. 2554
การคัดเลือกผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการศึกษา ผู้อำนวยการสำนัก/กองการศึกษาดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๔ (มท ๐๘๙๓.๓/ว๒๖๑๐) 29 ธ.ค. 2554
การพัฒนาความรู้ในส่วนราชการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ (มท ๐๘๑๒/ว๘๒, ว๒๕๙๗) [เอกสารแนบ] 29 ธ.ค. 2554
แจ้งปรับปรุงแบบรายงานที่ ๒ เรื่อง รายงานผลการพิจารณาคำขอประทานบัตรเหมืองแร่ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๔/ว๒๕๒๙) 29 ธ.ค. 2554
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ รายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษา (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๙.๔/ว๒๕๙๘) 29 ธ.ค. 2554
การบริหารโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว๒๖๐๘) 29 ธ.ค. 2554
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (มท ๐๘๐๓/ว๒๕๙๙) 29 ธ.ค. 2554
การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการชี้แจงระบบการประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับสถานศึกษาที่จัดตั้งใหม่และถ่ายโอนมาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๕ (มท ๐๘๙๓.๒/ว๒๕๖๕) 28 ธ.ค. 2554
การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการชี้แจงระบบการประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับสถานศึกษาที่จัดตั้งใหม่และถ่ายโอนมาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๕ (มท ๐๘๙๓.๒/ว ๒๕๑๒) [เอกสารแนบฯ] 28 ธ.ค. 2554
การแต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน (ด่วนที่สุด มท ๐๘๐๒.๓/ว๔๔๘) 28 ธ.ค. 2554
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ) [เอกสารแนบ] 28 ธ.ค. 2554
ซักซ้อมแนวทางการออกใบเสร็จรับเงินภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่และภาษีป้าย ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) (มท ๐๘๐๘.๔/ว๒๕๑๙) 28 ธ.ค. 2554
<< หน้าแรก...     460      461      462      463     (464)     465      466      467      468     ....หน้าสุดท้าย >> 773