ขอซักซ้อมการดำนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ เพิ่มเติม (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว๕๔๐) 28 ก.พ. 2555
หารือการเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้น (มท ๐๘๐๙.๘/ว๒, ๒๒) [รายงานการประชุมคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) ครั้ง 28 ก.พ. 2555
รายงานการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ รายการค่ารักษาพยาบาล เงินช่วยเหลือบุตร สวัสดิการ และค่าเช่าบ้านของข้าราชการครู พนักงานครู สังกัดสถานศึกษาใน อปท. (มท ๐๘๐๙.๔/ว๕๒๒) 27 ก.พ. 2555
การจัดงานวันท้องถิ่นไทย "๑๘ มีนา วันท้องถิ่นไทย ๑๐๗ ปี สุขาภิบาลท่าฉลอม รำลึก ๑๕๐ ปี สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ" (มท ๐๘๐๑.๓/ว๘๗๑) 27 ก.พ. 2555
การบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการช่วยเหลือฟื้นฟูความเสียหายจากภัยพิบัติธรรมชาติ และสาธารณภัย ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๒/ว๕๓๒) [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 27 ก.พ. 2555
การบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเร่งด่วน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๒/ว๕๒๙) [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 27 ก.พ. 2555
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยังชีพผู้สูงอายุ งวดที่ ๓ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๕๔๓) [บัญชีรายละเอียดประกอบการจัดสรรงบประมาณ] 27 ก.พ. 2555
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยังชีพความพิการ งวดที่ ๓ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๕๔๒) [บัญชีรายละเอียดประกอบการจัดสรรงบประมาณ] 27 ก.พ. 2555
การอยู่เวร รปภ.สถ. และเวรติดตามสถานการณ์ เหตุการณ์สำคัญเร่งด่วนและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ประจำเดือน มี.ค.๒๕๕๕ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๑.๒/ว๖๙) 27 ก.พ. 2555
ข้อมูลภารกิจด้านการส่งเสริมการพัฒนาชุมชนในปีงบประมาณ ๒๕๕๔ (มท ๐๘๙๑.๔/ว๕๒๔) 27 ก.พ. 2555
ทุนรัฐบาลมาเลเซียระดับมัธยมศึกษา ประจำปี ๒๕๕๕ (ด่วนที่สุด ที่ ๐๘๙๓.๒/ว๕๑๘) 24 ก.พ. 2555
ทุนการศึกษาภาษาจีน ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียว มณฑลฮกเกี้ยน สาธารณรัฐประชาชนจีน 24 ก.พ. 2555
การสำรวจข้อมูลและคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ (มท ๐๘๙๑.๔/ว๕๑๗) 24 ก.พ. 2555
ซักซ้อมแนวทางการสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเพิ่มเติม (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๔/ว๕๓๑) 24 ก.พ. 2555
การแก้ไขโครงสร้างเวลาเรียนและเกณฑ์การจบการศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๙๓.๒/ว๕๑๙) 23 ก.พ. 2555
การสมัครเข้าร่วมฝึกอบรมโครงการพัฒนาสมรรถนะข้าราชการผู้มีศักยภาพสูง (Talent Management) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๒.๔/ว๕๑๑) [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 รายละเอียดการสมัครฯ] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ใบสมัครฯ] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 รายชื่อข้าราชการที่ผ่านการฝึกอบรมโคร 23 ก.พ. 2555
การเพิ่มเติมคุณวุฒิการศึกษาในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักบริหารงานช่าง (ก.ท.) (มท ๐๘๐๙.๕/ว๑๘) 23 ก.พ. 2555
การเพิ่มเติมคุณวุฒิการศึกษาในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักบริหารงานช่าง (ก.อบต.) (มท ๐๘๐๙.๕/ว๑๔) 23 ก.พ. 2555
การเพิ่มเติมคุณวุฒิการศึกษาในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักบริหารงานช่าง (ก.จ.) (มท ๐๘๐๙.๕/ว๑๓) 23 ก.พ. 2555
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ รายการเงินอุดหนุน สำหรับการจัดการศึกษา (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ครั้งที่ ๓ (เดือนมีนาคม-มิถุนายน ๒๕๕๕) (มท ๐๘๐๙.๔/ว๕๐๖) 23 ก.พ. 2555
<< หน้าแรก...     461      462      463      464     (465)     466      467      468      469     ....หน้าสุดท้าย >> 785