การประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการครอบครัวศึกษา ปี 2555 มท 0892.1/ว1216 (ด่วนที่สุด) 4 พ.ค. 2555
การซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์และมาตรฐานการตรวจรับงานโครงการขุดลอกคูคลอง มท 0803/ว1215 (ด่วนที่สุด) 4 พ.ค. 2555
ตอบข้อหารือการเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าตอบแทนของผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทนผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2554 มท 0809.7/ว1911 4 พ.ค. 2555
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้าราชการครู พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษ (กรณีผู้ขอรับการประเมินมีผลการประเมินผลงานด้านที่ 3 ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมิน) มท 0809.4/ว1203 4 พ.ค. 2555
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนางานด้านสาธารณสุขของเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 มท 0891.3/ว1193 (ด่วนที่สุด) [เอกสารชี้แจง และแบบนำเสนอผลงาน] [ใบสำรองห้องพัก และแบบตอบรับเข้าร่วมการฝึกอบรม] 4 พ.ค. 2555
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มทักษะการจัดทำผลงานทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 มท 0809.4/ว1202 4 พ.ค. 2555
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึกรายการเงินประกันผลงานผ่าน GFMIS Web Online มท 0803/ว1195 (ด่วนที่สุด) 4 พ.ค. 2555
โครงการฝึกอบรมเพื่อประสิทธิภาพการบริหารงานคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 รุ่นที่ 1-4 มท 0893.3/ว966 [บัญชีรายชื่อฯ] 4 พ.ค. 2555
การตรวจสอบและขอคืนเงินค่าลงทะเบียนฯ ของ อปท.ที่ชำระค่าลงทะเบียนแล้วไม่สามารถเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนและการบริหารงบประมาณของสถานศึกษาในสังกัด อปท. และโครงการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำงบประมาณของ อปท.ในปีงบประมาณ พ.ศ.2554ได้ มท 0893.3/ว1177 4 พ.ค. 2555
การรายงานความก้าวหน้าโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 มท 0810.3/ว1196 (ด่วนที่สุด) 4 พ.ค. 2555
ขอให้รายงานเรื่องร้องเรียนในระบบ Electronic Form มท 0804.1/ว12 (ด่วนมาก) 4 พ.ค. 2555
แนวทางการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีการสนับสนุนการดำเนินงานและงบประมาณการจัดเก็บข้อมูล (จปฐ.) มท 0808.2/ว1192 3 พ.ค. 2555
สรุปผลการสัมมนา ผ่าวิกฤตมหาอุทกภัย 2554 เตรียมพร้อมรับมือวิกฤตน้ำ 2555 มท 0810.5/ว1184 (ด่วนที่สุด) 3 พ.ค. 2555
โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อรองรับการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (School Based Management for Local Development) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 มท 0893.3/ว994 [บัญชีรายชื่อฯ] 3 พ.ค. 2555
โครงการคัดเลือกโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง ประจำปี 2555 มท 0893.3/ว1178 (ด่วนที่สุด) 3 พ.ค. 2555
การประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ครั้งที่ 4/2555 มท 0801.2/ว147, ว146 3 พ.ค. 2555
โครงการอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2555 รุ่นที่ 11-13 มท 0893.4/ว1150,ว1151,ว1152 [บัญชีรายชื่อ] 3 พ.ค. 2555
การรับรองรายงานการประชุม สถ. ครั้งที่ 3/2555 มท 0801.2/ว145 3 พ.ค. 2555
ขอซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายสำหรับรายการค่าวัสดุ ค่าครุภัณฑ์ และค่าสิ่งก่อสร้างตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ มท 0803/ว1176 3 พ.ค. 2555
ขอความร่วมมือในการเร่งรัดจัดทำประมวลจริยธรรมผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองท้องถิ่น มท 0804.5/ว1162 (ด่วนมาก) 3 พ.ค. 2555
<< หน้าแรก...     461      462      463      464     (465)     466      467      468      469     ....หน้าสุดท้าย >> 800