การบริหารโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ (ด่วนที่สุด มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๕๘๖) 28 ธ.ค. 2554
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๕ รุ่นที่ ๑-๖ (มท ๐๘๙๓.๔/ว๒๕๗๕,ว๒๕๗๖,ว๒๕๗๗,ว๒๕๗๘,ว๒๕๗๙,ว๒๕๘๐) [บัญชีรายชื่อฯ] 27 ธ.ค. 2554
สารอวยพรปีใหม่ ๒๕๕๕ ของอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 27 ธ.ค. 2554
การจัดสรรเงินเหลือจ่ายของโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ ตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ.๒๕๕๒ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๓.๓/ว๒๕๗๓, ว๒๕๗๔) 27 ธ.ค. 2554
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ข่าวโครงการฝึกอบรมวิชาชีพประปา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ (มท ๐๘๙๑.๒/ว๒๕๘๒) [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 27 ธ.ค. 2554
การอยู่เวร รปภ.สถ.และเวรติดตามสถานการณ์ เหตุการณ์สำคัญเร่งด่วนและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ประจำเดือน ม.ค.๒๕๕๕ (มท ๐๘๐๑.๒/ว๓๕๐) 26 ธ.ค. 2554
แผนการฝึกอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับวินัย ประจำปี ๒๕๕๕ และการส่งใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรม (มท ๐๘๐๙.๖/ว๒๕๗๒) 26 ธ.ค. 2554
สำรวจข้อมูลผู้มีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนสู่วิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ (มท ๐๘๐๙.๔/ว๒๕๖๘) 26 ธ.ค. 2554
การมอบหมายให้รองปลัดกระทรวงมหาดไทย รับผิดชอบในการกำกับดูแล ตรวจสอบเร่งรัด เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการในหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทย เป็นรายพื้นที่ (มท ๐๘๐๑.๑/ว๗๙) 23 ธ.ค. 2554
วันหยุดราชการช่วงเทศกาลปีใหม่ปี ๒๕๕๕ (มท ๐๘๐๑.๑/ว๗๘) 23 ธ.ค. 2554
ขอเลื่อนการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด และขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ ทั่วประเทศ ประจำปี ๒๕๕๔ รุ่นที่ ๒๐-๓๐ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๓/ว๒๕๒๘) [บัญชีรายชื่อฯ] 23 ธ.ค. 2554
ขอให้จังหวัดรายงานผลการจัดสรรงบประมาณ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ งวดที่ ๑ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว๒๕๑๗) 23 ธ.ค. 2554
การกรอกข้อมูลครูผู้ดูแลเด็กที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งฯ (มท ๐๘๙๓.๔/ว๒๔๘๗) 22 ธ.ค. 2554
แจ้งแนวทางปฏิบัติงาน (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๓/ว๒๕๑๘) 22 ธ.ค. 2554
โครงการเสริมสร้างเครือข่ายงานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (นำร่อง) (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว๒๕๑๐) [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 22 ธ.ค. 2554
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษ (กรณีผู้ขอรับการประเมินมีผลการประเมินผลงานด้านที่ ๓ ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมิน) (มท ๐๘๐๙.๔/ว๒๕๐๙) 21 ธ.ค. 2554
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๓.๓/ว๒๔๘๑) 21 ธ.ค. 2554
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำผลงานทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ (กลุ่มสาระวิชาปฐมวัย) (มท ๐๘๐๙.๔/ว๒๕๐๗) 21 ธ.ค. 2554
การให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๕/ว๒๕๐๒) [แผ่นพับการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย ปี ๒๕๕๔] 21 ธ.ค. 2554
การแต่งตั้งข้าราชการ (คำสั่งที่ ๖๘๗-๖๙๔/๒๕๕๔ ลว. ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๔) (มท ๐๘๐๒.๓/ว๒๔๗๒) 20 ธ.ค. 2554
<< หน้าแรก...     461      462      463      464     (465)     466      467      468      469     ....หน้าสุดท้าย >> 773