การจัดสรรเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2555 งวดที่ 4 มท 0808.2/ว2006 1 ส.ค. 2555
การจัดสรรเงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน มท 0808.2/ว2005 1 ส.ค. 2555
การสำรวจตำแหน่งว่างเพื่อใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) มท 0809.2/ว2038 1 ส.ค. 2555
การคัดเลือกกรรมการผู้แทนปลัดเทศบาล ใน ก.ท. และกรรมการผู้แทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลใน ก.อบต. กรณีครบวาระการดำรงตำแหน่ง ด่วนที่สุด มท 0809.2/ว3507 1 ส.ค. 2555
การคัดเลือกกรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดในคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด มท 0809.2/ว3506 1 ส.ค. 2555
การให้บริการทดสอบคุณภาพวัสดุก่อสร้าง มท 0892.2/ว1931 1 ส.ค. 2555
การดำเนินกิจการพาณิชย์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด มท 0808.3/ว3447 1 ส.ค. 2555
การบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเร่งด่วน ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ด่วนที่สุด มท 0891.2/ว2023 1 ส.ค. 2555
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 6 มท 0809.5/ว63 [บัญชีรายชื่อฯ] 1 ส.ค. 2555
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ มท 0802.4/ว2018 31 ก.ค. 2555
การปรับปรุงฐานข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพฯ ในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ด่วนที่สุด มท 0891.3/ว1991 31 ก.ค. 2555
แจ้งมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2555 เรื่อง การเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการ มท 0803/ว1988 31 ก.ค. 2555
การปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำของส่วนราชการ มท 0803/ว1987 31 ก.ค. 2555
หารืออำนาจการพิจารณาให้ความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการอำนวยการฯ ระดับจังหวัดมท 0808.2/ว1969 31 ก.ค. 2555
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ตามโครงการเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 มท 0802.5/41 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 31 ก.ค. 2555
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด มท 0808.3/ว2002 31 ก.ค. 2555
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรคณะกรรมการสอบสวน ประจำปี 2555 (หลักสูตร 7 วัน) รุ่นที่ 30 มท 0809.6/ว2016 [บัญชีรายชื่อฯ] 31 ก.ค. 2555
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 มท 0808.3/ว2003 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 31 ก.ค. 2555
การตรวจสอบข้อมูลการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของเทศบาลใน 17 จังหวัดภาคเหนือ ด่วนที่สุด มท 0809.3/ว1989 30 ก.ค. 2555
เปลี่ยนแปลงสถานที่ดำเนินงานการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 10 ปี และแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ.2557-2560) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด มท 0810.3/ว1979 30 ก.ค. 2555
<< หน้าแรก...     461      462      463      464     (465)     466      467      468      469     ....หน้าสุดท้าย >> 817