โครงการคัดเลือกโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง ประจำปี 2555 มท 0893.3/ว1178 (ด่วนที่สุด) 3 พ.ค. 2555
การประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ครั้งที่ 4/2555 มท 0801.2/ว147, ว146 3 พ.ค. 2555
โครงการอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2555 รุ่นที่ 11-13 มท 0893.4/ว1150,ว1151,ว1152 [บัญชีรายชื่อ] 3 พ.ค. 2555
การรับรองรายงานการประชุม สถ. ครั้งที่ 3/2555 มท 0801.2/ว145 3 พ.ค. 2555
ขอซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายสำหรับรายการค่าวัสดุ ค่าครุภัณฑ์ และค่าสิ่งก่อสร้างตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ มท 0803/ว1176 3 พ.ค. 2555
ขอความร่วมมือในการเร่งรัดจัดทำประมวลจริยธรรมผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองท้องถิ่น มท 0804.5/ว1162 (ด่วนมาก) 3 พ.ค. 2555
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2555 รุ่นที่ 11-12 มท 0893.4/ว1074, ว1075 [บัญชีรายชื่อ] 3 พ.ค. 2555
การแต่งตั้งข้าราชการ มท 0802.3/ว197,ว1154 2 พ.ค. 2555
การเร่งรัดให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด จัดส่งแบบสรุปผลการปฏิบัติราชการฯ มท 0802.4/ว1167 (ด่วนที่สุด) 2 พ.ค. 2555
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินจากคลังสำหรับโครงการเพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศ มท 0803/ว1160 (ด่วนที่สุด) 1 พ.ค. 2555
ขอเชิญท้องถิ่นจังหวัดเข้าร่วมประชุมสร้างความเข้าใจกระบวนการจัดการศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตกับท้องถิ่นจังหวัด มท 0807.3/ว 1138 1 พ.ค. 2555
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรผู้บริหารสถานศึกษา รุ่นที่ 5 มท 0807.3/ว 1141 [บัญชีรายชื่อ] 1 พ.ค. 2555
การจัดสัมมนาโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยแนวทางการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น สำหรับข้าราชการ พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น พ.ศ.2555 มท 0809.9/ว1156 (ด่วนที่สุด) 1 พ.ค. 2555
โครงการสัมมนามาตรฐานทั่วไปด้านการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2555 มท 0809.2/ว62 1 พ.ค. 2555
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึกรายการถอนคืนรายได้แผ่นดินผ่าน GFMIS Web Online มท 0803/ว1147 (ด่วนที่สุด) 1 พ.ค. 2555
การพัฒนาความรู้ในส่วนราชการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มท 0812/ว8, ว1136 [เอกสารแนบ] 1 พ.ค. 2555
จดหมายข่าว @POST ฉบับที่ 2/2555 ประจำเดือนพฤษภาคม 2555 มท 0806/ว18,ว19 30 เม.ย. 2555
รับรองผลการตรวจประเมินโครงการพัฒนางานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของพนักงานส่วนตำบล ครั้งที่ 4 มท 0809.6/ว38 30 เม.ย. 2555
รับรองผลการตรวจประเมินโครงการพัมนางานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของพนักงานเทศบาล ครั้งที่ 4 มท 0809.6/ว37 30 เม.ย. 2555
การฝึกอบรมโครงการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศการจัดการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแก่บุคลากรกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในส่วนภูมิภาค ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 มท 0810.5/ว1146 (ด่วนมาก) 30 เม.ย. 2555
<< หน้าแรก...     462      463      464      465     (466)     467      468      469      470     ....หน้าสุดท้าย >> 800