โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด และขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ ทั่วประเทศ (เพิ่มเติม) (ด่วนที่สุด มท ๐๘๐๓/๑๐๖๐๐) [รายละเอียดแนบท้าย] 20 ธ.ค. 2554
ขอความร่วมมือในการบันทึกข้อมูลในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อติดตามความก้าวหน้าของโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ (ด่วนที่สุด มท ๐๘๑๐.๓/ว๒๔๘๘) 20 ธ.ค. 2554
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (ด่วนที่สุด มท ๐๘๐๓/ว๒๔๘๐) 20 ธ.ค. 2554
ขอความร่วมมือในการประสานงาน อบจ. เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปและประเมินผลการดำเนินงานด้านการส่งเสริมการคุ้มครองพิทัษ์สิทธิผู้ด้อยโอกาส กลุ่มผู้ติดเชื้อเอชไอวี ผู้ป่วยเอดส์และครอบครัวไปใช้ในการดำเนินงาน (มท ๐๘๙๑.๓/ว๒๔๗๗) 20 ธ.ค. 2554
การแต่งตั้งโฆษกกระทรวงมหาดไทย ฝ่ายข้าราชการประจำ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๑.๑/ว๗๖) 19 ธ.ค. 2554
สวัสดิการจัดหาเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่และ/หรือเครื่องมือสื่อสารพร้อมอุปกรณ์เสริม (มท ๐๘๐๒.๒/ว๒๓๙๓) 19 ธ.ค. 2554
รายละเอียดประกอบยอดคงค้างในรายงานการเงิน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ (มท ๐๘๐๓/ว๒๔๗๙) 19 ธ.ค. 2554
แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๘ ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 19 ธ.ค. 2554
ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น 19 ธ.ค. 2554
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๓๔ (ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๑ ใน ๙) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๔ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๓/ว๒๔๗๘) [บัญชีจัดสรรเงินภาษีให้แก่ อปท. ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๔] 19 ธ.ค. 2554
แจ้งรายละเอียดเงินอุดหนุนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ งวดที่ ๒ (เพิ่มเติม) (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๒๔๗๐) 16 ธ.ค. 2554
แจ้งหลักเกณฑ์การจัดทำโครงการพัฒนางานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการตรวจประเมินและให้นิติกรขององค์การบริหารส่วนตำบลผู้ผ่านการทดสอบความรู้หลักสูตรพัฒนาและเพิ่มทักษะคณะกรรมการสอบสวน รุ่นที่ ๑-๖ จัดส่งโครงการ (มท ๐๘๐๙.๖/ว๒๓) [บัญชีรายชื่อฯ รุ่นที่ ๑-๖] 16 ธ.ค. 2554
แจ้งหลักเกณฑ์การจัดทำโครงการพัฒนางานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการตรวจประเมินและให้นิติกรของเทศบาลผู้ผ่านการทดสอบความรู้หลักสูตรพัฒนาและเพิ่มทักษะคณะกรรมการสอบสวน รุ่นที่ ๑-๖ จัดส่งโครงการ (มท ๐๘๐๙.๖/ว๒๒) [บัญชีรายชื่อฯ รุ่นที่ ๑-๖] 16 ธ.ค. 2554
แจ้งหลักเกณฑ์การจัดทำโครงการพัฒนางานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการตรวจประเมินและให้นิติกรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ผ่านการทดสอบความรู้หลักสูตรพัฒนาและเพิ่มทักษะคณะกรรมการสอบสวน รุ่นที่ ๑-๖ จัดส่งโครงการ (มท ๐๘๐๙.๖/ว๒๑) [บัญชีรายชื่อฯ รุ่นที่ ๑-๖] 16 ธ.ค. 2554
แจ้ง อปท.ที่ยังมิได้รายงานข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการรายงานตามแบบที่กำหนด (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๙.๔/ว๒๔๖๙) 16 ธ.ค. 2554
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีการจัดทำโครงการส่งเสริมพิธีละศีลอดเดือนรอมฎอน (มท ๐๘๐๘.๔/ว๕๐๖๓) 16 ธ.ค. 2554
การแต่งตั้งข้าราชการประเภทอำนวยการและประเภทวิชาการ 15 ธ.ค. 2554
การลาหยุดโดยไม่ถือเป็นวันลาในช่วงวิกฤตอุทกภัย (เพิ่มเติม) (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๙.๓/ว๑๘) 15 ธ.ค. 2554
โครงการสัมมนาผู้ดูแลเด็กดีเด่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๕ รุ่นที่ ๒-๔ (มท ๐๘๙๓.๔/ว๒๔๕๕, ๒๔๕๖, ๒๔๕๗) [รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา ฯ] 14 ธ.ค. 2554
มอบหมายงานให้แก่ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท ๐๘๐๑.๑/ว๗๕) 14 ธ.ค. 2554
<< หน้าแรก...     462      463      464      465     (466)     467      468      469      470     ....หน้าสุดท้าย >> 773