แก้ไขหลักเกณฑ์การเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นในตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (เลื่อนไหล) มท 0809.2/ว65 24 ก.ค. 2555
ขอเลื่อนกำหนดการฝึกอบรมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี การบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานจ้างและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 15 ด่วนที่สุด มท 0809.5/ว60 [บัญชีรายชื่อฯ] 24 ก.ค. 2555
ขอเลื่อนกำหนดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน ด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น รุ่น 5 ด่วนที่สุด มท 0809.5/ว61 24 ก.ค. 2555
การดำเนินงานโครงการระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) มท 0810.5/ว1915 24 ก.ค. 2555
จดหมายข่าว @ POST ฉบับที่ 5/2555 ประจำเดือน สิงหาคม 2555 มท 0806/ว31, ว32 24 ก.ค. 2555
ทุนรัฐบาลไทยหลักสูตร Utilizing Indigenous Food Resources for Food Security มท 0810.4/ว1913 23 ก.ค. 2555
การประชุมสัมมนาระดับชาติ เรื่อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการทำงานด้านเด็กและเยาวชน มท 0810.4/ว1912 23 ก.ค. 2555
การดำเนินงานโครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เชิงรุก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 งวดสุดท้าย (เดือนกรกฎาคม ถึงเดือนกันยายน 2555) ด่วนที่สุด มท 0891.3/ว1916 23 ก.ค. 2555
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนางานด้านสาธารณสุขของเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ด่วนที่สุด มท 0891.3/ว1917 [บัญชีรายชื่อ] 23 ก.ค. 2555
แต่งตั้ง (เลื่อน) ข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ 20 ก.ค. 2555
ส่งครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กดีเด่นเข้าร่วมพิธีมอบโล่พร้อมเกียรติบัตร งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี 2555 มท 0893.4/ว1852 20 ก.ค. 2555
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของ อปท. ปีงบประมาณ 2555 20 ก.ค. 2555
ขอเปลี่ยนแปลงการประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ครั้งที่ 6/2555 ด่วนที่สุด มท 0801.2/ว224 20 ก.ค. 2555
โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเขียนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาสำหรับสถานศึกษาที่ไม่ได้รับการรับรองผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามจาก สมศ. มท 0893.2/ว1907 20 ก.ค. 2555
การย้ายตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการให้ตรงตามตำแหน่งโดยไม่มีการเดินทาง กจ. มท 0802.3/ว54 20 ก.ค. 2555
งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี 2555 มท 0893.3/ว1906 20 ก.ค. 2555
เลื่อนข้าราชการ 19 ก.ค. 2555
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด มท0803/ว83 19 ก.ค. 2555
การฝึกอบรมหลักสูตรเทคนิคการเป็นวิทยากรมืออาชีพ พ.ศ. 2555 ด่วนมาก มท0809.6/ว1893 [บัญชีรายชื่อ] 19 ก.ค. 2555
อัตราค่าเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการ มท0803/ว1899,0803.5/ว3211 19 ก.ค. 2555
<< หน้าแรก...     462      463      464      465     (466)     467      468      469      470     ....หน้าสุดท้าย >> 816