ซักซ้อมแนวทางการขอรับการสนับสนุนงบประมาณด้านสิ่งแวดล้อม มท0891.4/ว1834 19 ก.ค. 2555
การบริหารงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ด่วนที่สุด มท0810.3/ว1807 19 ก.ค. 2555
โครงการประชุมเชิงสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษาด้านการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น (รองผู้อำนวยการสถานศึกษา) ฝ่ายบริหารและฝ่ายวิชาการ มท 0809.4/ว1882, ว1878 18 ก.ค. 2555
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ครั้งที่ 6/2555 ด่วนที่สุด มท 0801.2/ว220 18 ก.ค. 2555
ประชาสัมพันธ์การสัมมนาวิชาการและประชุมใหญ่ สามัญประจำปี 2555 มท 0893.3/1890 18 ก.ค. 2555
โครงการประชุมเชิงสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษาด้านการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น (รองผู้อำนวยการสถานศึกษา) ฝ่ายบริหารและฝ่ายวิชาการ มท 0809.4/ว1882, ว1878 18 ก.ค. 2555
ขอความร่วมมือในการป้องกันควบคุมโรค มือ เท้า ปาก ด่วนที่สุด มท 0891.3/ว1879 18 ก.ค. 2555
ขอความร่วมมือในการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์การระบาดของโรคไข้เลือดออก ด่วนที่สุด มท 0891.3/ว1875 18 ก.ค. 2555
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด มท 0803/ว1881 17 ก.ค. 2555
ขยายระยะเวลาการจัดส่งโครงการพัฒนางานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มท 0809.6/ว56 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 17 ก.ค. 2555
ขยายระยะเวลาการจัดส่งโครงการพัฒนางานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มท 0809.6/ว56 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 17 ก.ค. 2555
ประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง การกระจายอำนาจของรัฐบาล ต่อความก้าวหน้าของข้าราชการส่วนท้องถิ่นในบริบทของ อปท.ยุคใหม่ มท 0809.3/ว1867 17 ก.ค. 2555
การพิจารณาคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทอำนวยการ ระดับสูง กระทรวงมหาดไทย มท 0802.3/ว1869, ว53 17 ก.ค. 2555
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตย สำหรับครูผู้สอนกลุ่มสังคมของโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 2 มท 0809.4/ว258 16 ก.ค. 2555
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน มท 0803/ว1863 16 ก.ค. 2555
คู่มือการบันทึกรายการสำหรับโครงการเพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศในระบบ GFMIS มท 0803/ว1864 [คู่มือการบันทึกรายการฯ (ส่วนที่ 1)] [คู่มือการบันทึกรายการฯ (ส่วนที่ 2)] [คู่มือการบันทึกรายการฯ (ส่วนที่ 3)] 16 ก.ค. 2555
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด มท 0808.3/ว1856 16 ก.ค. 2555
การจัดงานชุมนุมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ (INDABA) ครั้งที่ 4 พ.ศ.2555 ด่วนที่สุด มท 0893.2/ว1845 13 ก.ค. 2555
การจัดงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นแห่งชาติ ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2555 ด่วน มท 0893.2/ว1760 13 ก.ค. 2555
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด มท 0803/ว1857 13 ก.ค. 2555
<< หน้าแรก...     463      464      465      466     (467)     468      469      470      471     ....หน้าสุดท้าย >> 816