การจัดทำบัตรแสดงตนผ่านเข้าบริเวณทำเนียบรัฐบาลและบัตรอนุญาตนำยานพาหนะผ่านเข้าบริเวณทำเนียบรัฐบาลปี ๒๕๕๕ (มท ๐๘๐๑.๑/ว๗๓) 14 ธ.ค. 2554
ข่าวกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง อปท. ร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงปีใหม่ 14 ธ.ค. 2554
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย แจ้งการย้ายสถานที่ปฏิบัติงานจากสถานที่ตั้งชั่วคราวกลับที่ตั้งเดิม (มท ๐๘๐๑.๑/ว๗๐) 13 ธ.ค. 2554
ขอความร่วมมือสั่งจ้างและสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ (มท ๐๘๐๑.๑/ว๗๒) 13 ธ.ค. 2554
การนำเสื้อเกราะไปกับอากาศยาน (มท ๐๘๐๑.๑/ว๗๑) 13 ธ.ค. 2554
การสัมมนาโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยแนวทางการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น สำหรับข้าราชการ พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๕ (มท ๐๘๐๙.๙/ว๒๔๓๗) 13 ธ.ค. 2554
โครงการอบรมพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศการจัดการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้กับบุคลากรเทศบาล ปี พ.ศ.๒๕๕๕ (มท ๐๘๑๐.๕/ว๒๔๔๔) 13 ธ.ค. 2554
การโอนจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไป (งวดที่ ๒) (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๒๔๔๕) [บัญชีรายละเอียดประกอบการจัดสรรงบประมาณ] 13 ธ.ค. 2554
การสนับสนุนการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านและชุมชน (SML) (มท ๐๘๙๑.๔/ว๒๔๓๖) 9 ธ.ค. 2554
โครงการสัมมนาผู้ดูแลเด็กดีเด่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๕ รุ่นที่ ๑ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๓.๔/ว๑๐๒๕๖) [รายชื่อผู้ดูแลเด็กดีเด่น ปี ๕๕ รุ่นที่ ๑] 8 ธ.ค. 2554
การประชุมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพหลักสูตรเกี่ยวกับวินัยฯ พ.ศ.๒๕๕๕ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๙.๖/ว๒๔๔๑) 8 ธ.ค. 2554
ประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๙.๓/ว๒๔๔๐) 8 ธ.ค. 2554
แต่งตั้งคณะกรรมการโฆษกกระทรวง (มท ๐๘๐๑.๑/ว๖๙) 8 ธ.ค. 2554
สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปี ๒๕๕๕ (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา) (มท ๐๘๑๐.๔/ว๖๗) 7 ธ.ค. 2554
ข่าวสารการควบคุมภายใน อปท. วันพุธที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๔ 7 ธ.ค. 2554
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (ด่วนที่สุด มท ๐๘๐๓/ว๒๔๓๓) 7 ธ.ค. 2554
การแต่งตั้งข้าราชการตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง 7 ธ.ค. 2554
ขอประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (มท ๐๘๐๙.๕/ว๕๕) [ใบสมัครฯ] [ใบรับฝากเงินฯ] [ตารางการอบรมโครงการฯ] 7 ธ.ค. 2554
ขอประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง ๔ ปี การบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานจ้างและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มท ๐๘๐๙.๕/ว๕๖) [ใบสมัครฯ] [ใบรับฝากเงินฯ] [ตารางการอบรมโครงการฯ] 7 ธ.ค. 2554
รายละเอียดเพิ่มเติมการประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยฯ ประจำปี ๒๕๕๕ (ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๙.๖/ว๒๔๓๑) 7 ธ.ค. 2554
<< หน้าแรก...     463      464      465      466     (467)     468      469      470      471     ....หน้าสุดท้าย >> 773