การบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการช่วยเหลือฟื้นฟูความเสียหายจากภัยพิบัติธรรมชาติ และสาธารณภัย ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๒/ว๕๓๒) [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 27 ก.พ. 2555
การบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเร่งด่วน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๒/ว๕๒๙) [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 27 ก.พ. 2555
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยังชีพผู้สูงอายุ งวดที่ ๓ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๕๔๓) [บัญชีรายละเอียดประกอบการจัดสรรงบประมาณ] 27 ก.พ. 2555
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยังชีพความพิการ งวดที่ ๓ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๕๔๒) [บัญชีรายละเอียดประกอบการจัดสรรงบประมาณ] 27 ก.พ. 2555
การอยู่เวร รปภ.สถ. และเวรติดตามสถานการณ์ เหตุการณ์สำคัญเร่งด่วนและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ประจำเดือน มี.ค.๒๕๕๕ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๑.๒/ว๖๙) 27 ก.พ. 2555
ข้อมูลภารกิจด้านการส่งเสริมการพัฒนาชุมชนในปีงบประมาณ ๒๕๕๔ (มท ๐๘๙๑.๔/ว๕๒๔) 27 ก.พ. 2555
ทุนรัฐบาลมาเลเซียระดับมัธยมศึกษา ประจำปี ๒๕๕๕ (ด่วนที่สุด ที่ ๐๘๙๓.๒/ว๕๑๘) 24 ก.พ. 2555
ทุนการศึกษาภาษาจีน ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียว มณฑลฮกเกี้ยน สาธารณรัฐประชาชนจีน 24 ก.พ. 2555
การสำรวจข้อมูลและคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ (มท ๐๘๙๑.๔/ว๕๑๗) 24 ก.พ. 2555
ซักซ้อมแนวทางการสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเพิ่มเติม (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๔/ว๕๓๑) 24 ก.พ. 2555
การแก้ไขโครงสร้างเวลาเรียนและเกณฑ์การจบการศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๙๓.๒/ว๕๑๙) 23 ก.พ. 2555
การสมัครเข้าร่วมฝึกอบรมโครงการพัฒนาสมรรถนะข้าราชการผู้มีศักยภาพสูง (Talent Management) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๒.๔/ว๕๑๑) [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 รายละเอียดการสมัครฯ] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ใบสมัครฯ] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 รายชื่อข้าราชการที่ผ่านการฝึกอบรมโคร 23 ก.พ. 2555
การเพิ่มเติมคุณวุฒิการศึกษาในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักบริหารงานช่าง (ก.ท.) (มท ๐๘๐๙.๕/ว๑๘) 23 ก.พ. 2555
การเพิ่มเติมคุณวุฒิการศึกษาในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักบริหารงานช่าง (ก.อบต.) (มท ๐๘๐๙.๕/ว๑๔) 23 ก.พ. 2555
การเพิ่มเติมคุณวุฒิการศึกษาในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักบริหารงานช่าง (ก.จ.) (มท ๐๘๐๙.๕/ว๑๓) 23 ก.พ. 2555
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ รายการเงินอุดหนุน สำหรับการจัดการศึกษา (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ครั้งที่ ๓ (เดือนมีนาคม-มิถุนายน ๒๕๕๕) (มท ๐๘๐๙.๔/ว๕๐๖) 23 ก.พ. 2555
การฝึกอบรมโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ๓๐๐๐ และ LTAX GIS) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มท ๐๘๐๘.๓/ว๑๑๖) 16 ก.พ. 2555
ซ้อมความเข้าใจแนวทางการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๕๕ (มท ๐๘๐๓/ว๔๙๘) 22 ก.พ. 2555
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (มท ๐๘๐๓/ว๔๙๙) 22 ก.พ. 2555
ขอความร่วมมือในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเกี่ยวกับด้านการบริหาร และด้านเทคนิคที่เกี่ยวกับระบบผลิตน้ำประปา จำนวน ๕ หลักสูตร (มท ๐๘๙๑.๒/๑๖๙๕) 22 ก.พ. 2555
<< หน้าแรก...     463      464      465      466     (467)     468      469      470      471     ....หน้าสุดท้าย >> 787