การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๕ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๕/ว๒๔๓๒) 7 ธ.ค. 2554
ขอความร่วมมือให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด กรอกรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการจากภัยธรรมชาติ (มท ๐๘๐๙.๒/๑๕๘) 6 ธ.ค. 2554
การคัดเลือกกรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัด ใน ก.จ. และกรรมการผู้แทนเทศบาล ใน ก.ท. แทนตำแหน่งที่ว่าง (มท ๐๘๐๙.๒/ว๔๘๖๗) 6 ธ.ค. 2554
แจ้งแนวทางการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ เพิ่มเติม (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว๒๔๒๙) 6 ธ.ค. 2554
การบันทึกข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพฯ ในระบบสารสนเทศการจัดการฐานเบี้ยยังชีพฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว๒๔๒๕) 6 ธ.ค. 2554
รายชื่อข้าราชการ/พนักงาน และผู้บริหารท้องถิ่นชั้นสายสะพาย ประจำปี ๒๕๕๔ 6 ธ.ค. 2554
โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย (ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๙๓.๓/๒๔๒๖) 2 ธ.ค. 2554
การสำรวจการพัฒนาองค์การ (Organization Development Survey) แบบออนไลน์ ตามกรอบการประเมินผลภาคราชการแบบบูรณาการ (Government Evaluation System : GES) มิติภายใน ด้านการพัฒนาองค์การ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๒/๕๓๓) [ขั้นตอนและวิธีการกรอกแบบสำรวจฯ] 2 ธ.ค. 2554
การพัฒนาความรู้ในส่วนราชการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ (มท ๐๘๑๒/ว๒๔๑๖, ว๘๐) [เอกสารแนบ 1] [เอกสารแนบ 2] 1 ธ.ค. 2554
รายงานผลการตรวจสอบการเงินการบัญชีและพัสดุองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ (มท ๐๘๐๕/ว๒๔๑๓) 30 พ.ย. 2554
การจัดสรรเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ งวดที่ ๑ (มท ๐๘๐๘.๒/ว๒๔๑๘) 30 พ.ย. 2554
ข่าวกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งในตำแหน่งพนักงานบัญชี สถานธนานุบาล (โรงรับจำนำ) 29 พ.ย. 2554
การสำรวจปัญหาอุปสรรคและข้อขัดข้องในการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มท ๐๘๐๘.๒/ว๒๔๑๕) 29 พ.ย. 2554
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดทำแผนพัฒนาของ อปท.และแผนพัฒนาการศึกษาของสำนัก/กอง/ส่วนการศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด อปท. และโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานคลังของ อปท.และสถานศึกษาในสังกัด (มท ๐๘๙๓.๓/ว๒๔๑๗) [บัญชีรายชื่อโครงการจัดทำแผน ฯ] 29 พ.ย. 2554
แจ้งแนวทางปฏิบัติงาน (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๓/ว๒๔๑๒) 29 พ.ย. 2554
การอยู่เวร รปภ.สถ. และเวรติดตามสถานการณ์ เหตุการณ์สำคัญเร่งด่วนและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ประจำเดือน ธ.ค.๒๕๕๔ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๑.๒/ว๓๒๑) 29 พ.ย. 2554
การกำหนดกิจกรรมย่อยในระบบ GFMIS (มท ๘๐๓/ว๒๔๐๙) 28 พ.ย. 2554
ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้มีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินแต่งตั้ง (ย้าย) ให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่ไม่สูงกว่าเดิม (ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ) 28 พ.ย. 2554
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการระดับชำนาญการ จำนวน ๖๒ ราย 28 พ.ย. 2554
ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ) 28 พ.ย. 2554
<< หน้าแรก...     464      465      466      467     (468)     469      470      471      472     ....หน้าสุดท้าย >> 773