โครงการเสริมสร้างเครือข่ายงานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (นำร่อง) (มท 0891.3/ว1025) 18 เม.ย. 2555
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 รายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษา (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ที่กันไว้เบิกเหลื่อมปี (มท 0809.4/ว1017) 18 เม.ย. 2555
รับรองผลการตรวจประเมินโครงการพัฒนางานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของพนักงานส่วนตำบล ครั้งที่ 3 (มท 0809.6/ว29) 18 เม.ย. 2555
รับรองผลการตรวจประเมินโครงการพัฒนางานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของพนักงานเทศบาล ครั้งที่ 3 (มท 0809.6/ว28) 18 เม.ย. 2555
รับรองผลการตรวจประเมินโครงการพัฒนางานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ครั้งที่ 2 (มท 0809.6/ว27) 18 เม.ย. 2555
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2555 (มท 0809.6/ว1023) [บัญชีรายชื่อฯ] 18 เม.ย. 2555
การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2555) (มท 0802.2/3643) 18 เม.ย. 2555
หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มท 0808.2/ว948) 18 เม.ย. 2555
โครงการสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพท้องถิ่นจังหวัดให้มีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมาย ระเบียบ และเรื่องร้องทุกข์ ประจำปี 2555 (มท 0804.1/ว8) 17 เม.ย. 2555
ขอซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 (มท 0810.3/ว1001) 17 เม.ย. 2555
การจัดทำทะเบียนประวัติพนักงานส่วนท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้อถิ่นตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก (มท 0893.4/ว1006) 17 เม.ย. 2555
โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการชี้แจงการจัดทำเอกสารหลักฐานการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (มท 0893.2/ว941) [บัญชีรายชื่อฯ] 17 เม.ย. 2555
การดาวน์โหลดแบบบันทึกบัญชีรายรับ-รายจ่ายครัวเรือน (มท 0891.4/ว1008) [แบบบันทึกบัญชีรายรับ-รายจ่ายครัวเรือน] 17 เม.ย. 2555
เลื่อนการดำเนินโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนางานด้านสาธารณสุขของเทศบาลตำบลที่จัดตั้งใหม่ (องค์การบริหารส่วนตำบลจัดตั้งเป็นเทศบาลตำบล) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 (มท 0891.3/ว 997) 17 เม.ย. 2555
การจัดสรรเงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) (มท 0808.2/ว975) 17 เม.ย. 2555
การอบรมโครงการฝึกอบรมการจัดเก็บภาษีและการบังคับภาษีค้างชำระขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มท 0808.3/ว713) 17 เม.ย. 2555
การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๕๕ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๕/ว๙๙๘) 12 เม.ย. 2555
การเทียบตำแหน่งนักบริหารงานช่างกับตำแหน่งนักบริหารงานช่างสุขาภิบาล (มท ๐๘๐๙.๒/ว๕๓) 12 เม.ย. 2555
การคุ้มครองคุณสมบัติผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการ กรณีได้รับผลกระทบจากการปรับระดับตำแหน่งบริหารสูงขึ้น (มท ๐๘๐๙.๒/ว๕๒) 12 เม.ย. 2555
แนวทางการเทียบตำแหน่งข้าราชการพลเรือนกับพนักงานส่วนท้องถิ่น (มท ๐๘๐๙.๒/ว๕๐) 12 เม.ย. 2555
<< หน้าแรก...     464      465      466      467     (468)     469      470      471      472     ....หน้าสุดท้าย >> 798