ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ) 28 พ.ย. 2554
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๓/ว๒๔๐๕) 28 พ.ย. 2554
ส่งมอบวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่านการทดสอบความรู้หลักสูตรการดำเนินการทางวินัยฯ พ.ศ.๒๕๕๔ (มท ๐๘๐๙.๖/ว๒๐๓๙) [บัญชีรายชื่อฯ] 28 พ.ย. 2554
ส่งมอบวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่านการทดสอบความรู้ในการฝึกอบรมหลักสูตรคณะกรรมการสอบสวน ประจำปี ๒๕๕๔ รุ่นที่ ๒๔-๒๘ (มท ๐๘๐๙.๖/ว๒๐๐๐) [บัญชีรายชื่อฯ] 28 พ.ย. 2554
กำหนดการสัมมนาต่อเนื่องเรื่องวินัย ครั้งที่ ๕ ใหม่ (ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๙.๖/ว๑๓) [บัญชีรายชื่อฯ] 28 พ.ย. 2554
แจ้งยืนยันการประชุมตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๓.๓/ว๒๔๐๗) 28 พ.ย. 2554
หลักเกณฑ์ในการพิจารณาการขอกู้เงินขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และเมืองพัทยา (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๓/ว๔๗๑๕) 25 พ.ย. 2554
การจัดส่งเสื้อตราสัญลักษณ์ฯ ให้กับหน่วยงานที่สั่งซื้อ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๒.๒/ว๑๒๕) 25 พ.ย. 2554
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๓๔ (ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๑ ใน ๙) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๔ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๓/ว๒๓๙๘) [บัญชีจัดสรรเงินภาษีให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำ 25 พ.ย. 2554
ขอขยายระยะเวลาการรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการของ อปท. ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ๒๕๕๒ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการ ๒๕๕๓ ข้อ๗ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว๔๗๕๑) 24 พ.ย. 2554
ซักซ้อมการจัดเก็บเอกสารการรับ-จ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มท ๐๘๐๘.๔/ว๒๓๙๗) 24 พ.ย. 2554
การสำรวจข้อมูลข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น และลูกจ้างของ อปท. ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๙.๓/ว๑๖) 24 พ.ย. 2554
การเปลี่ยนแปลงกำหนดการเดินทางเข้ารับตำแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นของนายวีระยุทธ เอี่ยมอำภา (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๑.๒/ว๓๑๕) 24 พ.ย. 2554
แจ้งแนวทางการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ในงวดที่ ๑ จำนวน ๓ เดือน (เดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม ๒๕๕๔) (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว๒๓๙๕) 23 พ.ย. 2554
ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมเวทีนโยบายสาธารณะระดับเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว๒๓๙๖) 23 พ.ย. 2554
ระเบียบวาระการประชุม สถ. ครั้งที่ ๘/๒๕๕๔ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๑.๒/ว๓๑๖) 23 พ.ย. 2554
เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ (มท ๐๘๐๓/ว๒๓๙๔) 23 พ.ย. 2554
การจัดสรรงบประมาณค่าตอบแทนคณะกรรมการตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ (มท ๐๘๐๙.๒/ว๒๓๗๑) 23 พ.ย. 2554
การบันทึกข้อมูลสินทรัพย์ถาวรผ่าน GFMIS Web Online ของหน่วยเบิกจ่าย (มท ๐๘๐๓/ว๒๓๙๑) 23 พ.ย. 2554
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๓/ว๒๓๗๒) 22 พ.ย. 2554
<< หน้าแรก...     465      466      467      468     (469)     470      471      472      473     ....หน้าสุดท้าย >> 773