การจัดทำตารางเทียบขั้นเงินเดือนในขั้นที่เทียบได้ตรงกันกับขั้นเงินเดือนเดิม (มท ๐๘๐๙.๒/ว๔๙) 12 เม.ย. 2555
ทุนรัฐบาลมาเลเซียระดับมัธยมศึกษา ประจำปี ๒๕๕๕ (ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๙๓.๒/ว๙๘๔) 12 เม.ย. 2555
ภาคผนวก ๖ ท้ายระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (มท ๐๒๐๑.๒/ว๑๕๙๐) 12 เม.ย. 2555
อัตราราคางานต่อหน่วย (มท ๐๘๐๓/ว๓๕๓๓) [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 12 เม.ย. 2555
หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๓/ว๙๗๗) [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 11 เม.ย. 2555
โครงการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานดีเด่น ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต ประจำปี ๒๕๕๔ (มท ๐๘๑๐.๕/ว๙๘๐) 11 เม.ย. 2555
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ ๔ (มท ๐๘๐๙.๕/ว๓๗) 11 เม.ย. 2555
โครงการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๔ (ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๙๓.๒/ว๙๒๓) 11 เม.ย. 2555
โครงการอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๕ รุ่นที่ ๙-๑๐ (มท ๐๘๙๓.๔/ว๙๓๒,ว๙๓๓) [บัญชีรายชื่อฯ] 11 เม.ย. 2555
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๕ รุ่นที่ ๘-๑๐ (มท ๐๘๙๓๔/ว๙๕๓,ว๙๕๔,ว๙๕๕) [บัญชีรายชื่อฯ] 11 เม.ย. 2555
ขอความอนุเคราะห์เชิญประธานกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกเทศมนตรี) เข้าร่วมงานมหกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบล/เทศบาล) (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว ๙๗๒) 11 เม.ย. 2555
การฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๕/ว๙๖๑) [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3] 10 เม.ย. 2555
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๓/ว๙๖๓) 10 เม.ย. 2555
การปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๕๔ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๓/ว๙๖๒) [สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑] 10 เม.ย. 2555
การจัดสรรเงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (มท ๐๘๐๘.๒/ว๙๔๔) 10 เม.ย. 2555
การคัดเลือกครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กดีเด่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ (มท ๐๘๙๓.๔/ว๙๕๒) 10 เม.ย. 2555
ผลการออกสลากบำรุงกาชาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2555 7 เม.ย. 2555
การฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับกลางของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รุ่นที่ ๒ (มท ๐๘๐๒.๓/ว๙๔๑) 5 เม.ย. 2555
พิธีสวดพระอภิธรรมศพนางกิตติมา นพชาติสถิตย์ ภรรยา ทถจ.ราชบุรี (นายเจริญชัย นพชาติสถิตย์) ถึงแก่กรรม (ด่วนที่สุด มท ๐๘๐๑.๒/ว๑๒๕) 5 เม.ย. 2555
แจ้งหลักเกณฑ์การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน (ด่วนที่สุด มท ๐๘๐๘.๒/ว๙๔๓) [เอกสารแนบฯ] 5 เม.ย. 2555
<< หน้าแรก...     465      466      467      468     (469)     470      471      472      473     ....หน้าสุดท้าย >> 798