การมอบหมายอำนาจหน้าที่ให้รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (คำสั่ง สถ.ที่ ๗๔/๒๕๕๕, ๗๕/๒๕๕๕) 8 ก.พ. 2555
การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำนวน ๒ ราย (คำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๘๕/๒๕๕๕) 8 ก.พ. 2555
เร่งรัดและรวบรวมแบบสำรวจข้อมูลเด็กในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อายุครบ ๓ ปี ไม่ได้เข้ารับบริการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๙๓.๔/ว๓๔๙) 8 ก.พ. 2555
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการเสวนาเชิงวิชาการ เรื่อง ส่งเสริมเด็กปฐมวัยเรียนรู้จากภัยธรรมชาติ สร้างรากฐานชุมชนเข้มแข็ง (มท ๐๘๙๓.๔/ว๓๔๘) 8 ก.พ. 2555
แจ้งมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง ขอขยายระยะเวลาดำเนินมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนด้านการเดินทาง (ตั้งแต่วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๕-๓๐ เมษายน ๒๕๕๕) (มท ๐๘๐๑.๑/ว๑๔) 8 ก.พ. 2555
ซ้อมความเข้าใจการรายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ (มท ๐๘๐๓/ว๓๔๗) 7 ก.พ. 2555
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๕๕ (มท ๐๘๐๓/ว๓๔๓) 7 ก.พ. 2555
ขอให้เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมการใช้งานในระบบสารสนเทศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลการเลือกตั้งท้องถิ่นระดับจังหวัดเข้ารับการอบรมสัมมนา (มท ๐๘๙๐.๔/ว๓๓๗) 7 ก.พ. 2555
การจัดทำข้อมูลประกอบการขอปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งท้องถิ่นจังหวัดเป็นตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง (เพิ่มเติม) (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๒.๔/ว๓๔๑) 7 ก.พ. 2555
เร่งรัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บันทึกข้อมูลระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๖/ว๓๓๔) 7 ก.พ. 2555
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔) 7 ก.พ. 2555
หารือเรื่องอำนาจหน้าที่ของเทศบาลเกี่ยวกับถนนที่ได้รับการถ่ายโอนจากกรมทางหลวง (มท ๐๘๐๔.๓/ว๒๘๓) 7 ก.พ. 2555
การดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ.๒๕๔๓ (มท ๐๘๐๔.๓/ว๓๒๔) 7 ก.พ. 2555
เร่งรัดการรายงานข้อมูลตามแบบสรุปงบหน้าข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุที่มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (แบบ ผส.๒) และแบบสรุปงบหน้าข้อมูลจำนวนคนพิการที่มีสิทธิรับเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แบบ พก.๒) (วิทยุสื่อสาร สถ. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว๓๒๙) 7 ก.พ. 2555
โครงการอบรมพัฒนาการจัดประสบการณ์การจัดการศึกษาปฐมวัยผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๕ รุ่นที่ ๑-๒ (มท ๐๘๙๓.๔/ว๓๓๐, ว๓๓๑) 7 ก.พ. 2555
คำสั่งมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี และมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนกัน (มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๕) (มท ๐๘๐๑.๑/ว๑๑) 6 ก.พ. 2555
มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี (มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๕) (มท ๐๘๐๑.๑/ว๑๐) 6 ก.พ. 2555
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ ๒ และรุ่นที่ ๓ (มท ๐๘๐๙.๕/ว๑๖) [บัญชีรายชื่อ รุ่นที่ ๒] [บัญชีรายชื่อ รุ่นที่ ๓] 6 ก.พ. 2555
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ ๒ (เดือนมกราคม ๒๕๕๕) (มท ๐๘๐๘.๒/ว๓๑๘) 6 ก.พ. 2555
แบบสำรวจความต้องการเข้ารับการฝึกอบรม/สัมมนา เพื่อพัฒนางานด้านสาธารณสุขของ อบต. ที่ยกฐานะเป็นเทศบาล (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว๓๐๑) [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 3 ก.พ. 2555
<< หน้าแรก...     465      466      467      468     (469)     470      471      472      473     ....หน้าสุดท้าย >> 785