ขอซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 (มท 0810.3/ว1001) 17 เม.ย. 2555
การจัดทำทะเบียนประวัติพนักงานส่วนท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้อถิ่นตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก (มท 0893.4/ว1006) 17 เม.ย. 2555
โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการชี้แจงการจัดทำเอกสารหลักฐานการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (มท 0893.2/ว941) [บัญชีรายชื่อฯ] 17 เม.ย. 2555
การดาวน์โหลดแบบบันทึกบัญชีรายรับ-รายจ่ายครัวเรือน (มท 0891.4/ว1008) [แบบบันทึกบัญชีรายรับ-รายจ่ายครัวเรือน] 17 เม.ย. 2555
เลื่อนการดำเนินโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนางานด้านสาธารณสุขของเทศบาลตำบลที่จัดตั้งใหม่ (องค์การบริหารส่วนตำบลจัดตั้งเป็นเทศบาลตำบล) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 (มท 0891.3/ว 997) 17 เม.ย. 2555
การจัดสรรเงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) (มท 0808.2/ว975) 17 เม.ย. 2555
การอบรมโครงการฝึกอบรมการจัดเก็บภาษีและการบังคับภาษีค้างชำระขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มท 0808.3/ว713) 17 เม.ย. 2555
การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๕๕ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๕/ว๙๙๘) 12 เม.ย. 2555
การเทียบตำแหน่งนักบริหารงานช่างกับตำแหน่งนักบริหารงานช่างสุขาภิบาล (มท ๐๘๐๙.๒/ว๕๓) 12 เม.ย. 2555
การคุ้มครองคุณสมบัติผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการ กรณีได้รับผลกระทบจากการปรับระดับตำแหน่งบริหารสูงขึ้น (มท ๐๘๐๙.๒/ว๕๒) 12 เม.ย. 2555
แนวทางการเทียบตำแหน่งข้าราชการพลเรือนกับพนักงานส่วนท้องถิ่น (มท ๐๘๐๙.๒/ว๕๐) 12 เม.ย. 2555
การจัดทำตารางเทียบขั้นเงินเดือนในขั้นที่เทียบได้ตรงกันกับขั้นเงินเดือนเดิม (มท ๐๘๐๙.๒/ว๔๙) 12 เม.ย. 2555
ทุนรัฐบาลมาเลเซียระดับมัธยมศึกษา ประจำปี ๒๕๕๕ (ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๙๓.๒/ว๙๘๔) 12 เม.ย. 2555
ภาคผนวก ๖ ท้ายระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (มท ๐๒๐๑.๒/ว๑๕๙๐) 12 เม.ย. 2555
อัตราราคางานต่อหน่วย (มท ๐๘๐๓/ว๓๕๓๓) [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 12 เม.ย. 2555
หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๓/ว๙๗๗) [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 11 เม.ย. 2555
โครงการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานดีเด่น ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต ประจำปี ๒๕๕๔ (มท ๐๘๑๐.๕/ว๙๘๐) 11 เม.ย. 2555
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ ๔ (มท ๐๘๐๙.๕/ว๓๗) 11 เม.ย. 2555
โครงการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๔ (ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๙๓.๒/ว๙๒๓) 11 เม.ย. 2555
โครงการอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๕ รุ่นที่ ๙-๑๐ (มท ๐๘๙๓.๔/ว๙๓๒,ว๙๓๓) [บัญชีรายชื่อฯ] 11 เม.ย. 2555
<< หน้าแรก...     466      467      468      469     (470)     471      472      473      474     ....หน้าสุดท้าย >> 800