แบบสำรวจความต้องการเข้ารับการฝึกอบรม/สัมมนา เพื่อพัฒนางานด้านสาธารณสุขของ อบต. ที่ยกฐานะเป็นเทศบาล (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว๓๐๑) [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 3 ก.พ. 2555
การเพิ่มเติมคุณวุฒิการศึกษาในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักบริหารงานการคลัง ๖ นักวิชาการคลัง ๓ นักวิชาการเงินและบัญชี ๓ นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ๓ นักวิชาการพัสดุ ๓ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ๓ (มติ ก.อบต.) (มท ๐๘๐๙.๕/ว๑๒) 3 ก.พ. 2555
การเพิ่มเติมคุณวุฒิการศึกษาในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักบริหารงานการคลัง ๖ นักวิชาการคลัง ๓ นักวิชาการเงินและบัญชี ๓ นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ๓ นักวิชาการพัสดุ ๓ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ๓ (มติ ก.ท.) (มท ๐๘๐๙.๕/ว๑๑) 3 ก.พ. 2555
เผยแพร่หนังสือ สรุปบทเรียนจากโครงการส่งเสริมสนับสนุนให้เทศบาลตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบลต้นแบบนำแผนชุมชนมาสู่แผนพัฒนาท้องถิ่น (มท ๐๘๙๑.๔/ว๒๖๙) 3 ก.พ. 2555
โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ๑๕ ปี (เพิ่มเติม) (ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๙๓.๓/ว๓๐๔) 2 ก.พ. 2555
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสัมมนาโครงการเสริมสร้างเครือข่ายงานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (นำร่อง) รุ่นที่ ๓ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ [รุ่นที่ ๔ ภาคเหนือ] 2 ก.พ. 2555
โครงการคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่นและครูดีเด่น สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๔ (ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๙๓.๒/ว๒๖๗) 2 ก.พ. 2555
แจ้งแนวทางการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน (มท ๐๘๙๑.๔/ว๒๘๗) 2 ก.พ. 2555
ทุนรัฐบาลญี่ปุ่นสำหรับครูประจำการ ประจำปี ๒๕๕๕ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๓.๒/ว๓๑๒) 2 ก.พ. 2555
โครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ ประจำปี ๒๕๕๕ (มท ๐๘๙๓.๒/ว๓๑๑) 2 ก.พ. 2555
ทุนรัฐบาลอิสราเอล 2 ก.พ. 2555
ขอเชิญประชุมชี้แจงการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน งบประมาณปี พ.ศ.๒๕๔๗-๒๕๕๕ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๒๗๔) 2 ก.พ. 2555
การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพื่อเสนอชื่อให้คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง กระทรวงมหาดไทย พิจารณา (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๒.๓/ว๒๙๕) [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 2 ก.พ. 2555
แต่งตั้งข้าราชการเมือง ตำแหน่ง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท ๐๘๐๑.๑/ว๙) 2 ก.พ. 2555
การใช้งบประมาณสมทบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อจัดตั้งกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพระดับจังหวัด (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว๒๖๖) 2 ก.พ. 2555
แจ้งเปลี่ยนแปลงตารางการฝึกอบรมเพื่อทบทวนการปฎิบัติงานในระบบบัญชี e-LAAS ของหนังสือราชการ สถ. ที่ มท ๐๘๐๘.๔/ว๖๕๘ 1 ก.พ. 2555
การดำเนินการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.๒๕๕๐ (มท ๐๘๐๒.๓/ว๒๕๑, ว๑๓) [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 1 ก.พ. 2555
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มท ๐๘๐๘.๓/ว๒๗๒) 1 ก.พ. 2555
ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและประเมินบุคคลจากผู้ที่ได้รับวุฒิเพิ่มขึ้นตามผลการสอบแข่งขัน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ 1 ก.พ. 2555
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำผลงานทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ (กลุ่มสาระวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา) (มท ๐๘๐๙.๔/ว ๒๖๑) 31 ม.ค. 2555
<< หน้าแรก...     467      468      469      470     (471)     472      473      474      475     ....หน้าสุดท้าย >> 786