แจ้งส่งมอบครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับนำมาใช้ในราชการ (มท ๐๘๐๓/ว๑๓๖) 17 พ.ย. 2554
รายงานการตรวจพิจารณาร่างกฎหมายและให้ความเห็นข้อหารือของคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของกระทรวงมหาดไทย (มท ๐๘๐๔.๕/ว๒๒๘๗, ว๒๒๘๖) 17 พ.ย. 2554
ขอเลื่อนการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด และขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ ทั่วประเทศ ประจำปี ๒๕๕๔ รุ่นที่ ๒๐-๓๐ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๓/ว๒๓๕๑) [รายชื่ออบรมรุ่น 20-30] 17 พ.ย. 2554
การเลื่อนกำหนดระยะเวลาการจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทนประจำเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม ๒๕๕๔ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๙.๓/ว๒๓๔๖) 16 พ.ย. 2554
เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ (วิทยุสื่อสาร สถ. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว๒๓๔๗) 16 พ.ย. 2554
รายงานข้อมูลเครื่องสูบน้ำจาก อปท. ในพื้นที่สนับสนุนการร้องขอของกระทรวงมหาดไทย (วิทยุสื่อสาร สถ. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๒/ว๒๓๔๘) 16 พ.ย. 2554
เลื่อนกำหนดระยะเวลาการโอนเงินเพิ่มจากเงินบำนาญปกติร้อยละ ๒๕ ของพนักงานครูเทศบาลผู้รับบำนาญและข้าราชการบำนาญส่วนจังหวัด (ครู) (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๕/ว๔๘) 16 พ.ย. 2554
สำรวจความเสียหายที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยของ สถ.จ. และ สถ.อ. (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว๒๓๔๓) 16 พ.ย. 2554
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ งวดที่ ๑ (เดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๕๔) (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๒๓๔๑) [บัญชีรายละเอียดประกอบการจัดสรรงบประมาณฯ] 16 พ.ย. 2554
การสำรวจความเสียหายในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัย (ด้านการศึกษา) (วิทยุสื่อสาร สถ. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๓.๓/ว๒๓๔๐) 15 พ.ย. 2554
หลักเกณฑ์การกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลกรณีกู้เพื่อดำเนินกิจการอื่น เกี่ยวกับระยะเวลาการชำระหนี้เงินกู้และการพิจารณาฐานะการคลัง (มท ๐๘๐๘.๔/ว๐๐๓) 15 พ.ย. 2554
การกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา (มท ๐๘๐๙.๙/ว๑๑) 15 พ.ย. 2554
มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีและมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนกัน (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๐๑.๓/ว๔๔๗๑) 15 พ.ย. 2554
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการลดหย่อนภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีป้าย ให้แก่ประชาชนผู้เสียภาษีที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๓/ว๒๓๒๖) 15 พ.ย. 2554
แนวทางการปฎิบัติการรายงานข้อมูลความเสียหายของทรัพย์สินและสิ่งสาธารณประโยชน์ที่อยู่ในความรับผิดชอบของค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนที่สุด มท ๐๘๙๑.๒ /ว ๒๓๓๙) 14 พ.ย. 2554
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ พ.ศ.๒๕๕๔ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๔๕๑๓) 14 พ.ย. 2554
การสำรวจงบประมาณเพื่อจัดสรรให้กับบุคลากรถ่ายโอน (มท ๐๘๐๙.๕/ว๕๓) 14 พ.ย. 2554
ส่งมอบวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่านการทดสอบความรู้หลักสูตรพัฒนาและเพิ่มทักษะคณะกรรมการสอบสวน รุ่นที่ ๗ (มท ๐๘๐๙.๖/ว๒๐๔๔) [บัญชีรายชื่อฯ] 14 พ.ย. 2554
ส่งมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ได้รับการอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๔ (มท ๐๘๐๙.๖/ว๒๐๔๓) [บัญชีรายชื่อฯ] 14 พ.ย. 2554
การประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๕ (มท ๐๘๐๙.๖/ว๒๓๑๘) [บัญชีรายชื่อฯ] 14 พ.ย. 2554
<< หน้าแรก...     467      468      469      470     (471)     472      473      474      475     ....หน้าสุดท้าย >> 773