สรุปผลการประชุมสัมมนาทางวิชาการประจำปี ๒๕๕๔ เรื่อง สู่ ๑ ทศวรรษพัฒนาระบบราชการ (มท ๐๘๑๒/ว๗๖, ว๒๑๗๕) [เอกสารแนบ] 13 ต.ค. 2554
ข่าวกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง มท.๑ เน้นย้ำ อปท. เร่งช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 13 ต.ค. 2554
ขออนุมัติสมทบค่าก่อสร้างอาคารเรียน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ งบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๕๒ (จังหวัดสงขลา) (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๓.๓/๙๐๘๙) 13 ต.ค. 2554
ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างอาคารเรียนและครุภัณฑ์ทางการศึกษา เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ งบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๕๔ (จังหวัดนครปฐม) (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๓.๓/๙๐๘๘) 13 ต.ค. 2554
การจัดสรรเงินเหลือจ่ายของโครงการตามแผนปฎิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ ตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ.๒๕๕๒ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๓.๓/ว๒๑๗๗) 13 ต.ค. 2554
สำรวจข้อมูลผู้ดำรงตำแหน่งนิติกร ระดับ ๖-๘ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มท ๐๘๐๙.๖/ว๓๔๐) 13 ต.ค. 2554
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มทักษะการจัดทำผลงานทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ (ด่วนมาก มท ๐๘๐๙.๔/ว๒๑๗๓, ว๒๑๗๒) 13 ต.ค. 2554
การโอนจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไป (งวดที่ ๑) (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๒๑๗๔) [บัญชีรายละเอียดประกอบการจัดสรรงบประมาณฯ] 12 ต.ค. 2554
ข่าวประชาสัมพันธ์การจัดงานเวิลด์ไดแด็คเอเชีย ๒๐๑๑ (Worlddidac Asia 2011) และการจัดสัมมนาทางวิชาการ Asia Education Leaders Forum ครั้งที่ ๔ 12 ต.ค. 2554
หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลการบำบัดทดแทนไตด้วยวิธีปลูกถ่ายไตจากผู้บริจาคไตที่มีชีวิต (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๓/ว๒๑๕๓) 12 ต.ค. 2554
กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ (มท ๐๘๑๒/ว๗๔) [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 12 ต.ค. 2554
การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับองค์การมหาชน (มท ๐๘๑๒/ว๗๕) 12 ต.ค. 2554
ข่าวประชาสัมพันธ์แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล 12 ต.ค. 2554
ขอเลื่อนกำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด และขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต่าง ๆ ทั่วประเทศ ประจำปี ๒๕๕๔ รุ่นที่ ๒๐-๒๓ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๓/ว๒๑๖๐) [บัญชีรายชื่อฯ] 11 ต.ค. 2554
การคัดเลือกและแต่งตั้งผู้ดูแลเด็กให้ดำรงตำแหน่งพนักงานส่วนท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก (ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๙๓.๔/ว๔๒๒๓) 11 ต.ค. 2554
การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่ง (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๔๒๒๔) 10 ต.ค. 2554
ขอความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง และวิทยุสือสารกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (มท๐๘๐๘.๒/ว๒๑๕๒) 10 ต.ค. 2554
การฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับต้นและหลักสูตรนักบริหารระดับกลางของ สถ. (มท ๐๘๐๒.๓/ว๑๐๘) 10 ต.ค. 2554
การประเมินผลการบังคับใช้กฎหมายสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มท ๐๘๙๑.๓/ว๒๑๕๑) 10 ต.ค. 2554
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ในการคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (มท ๐๘๐๒.๔/ว๒๑๔๙,ว๑๓๒) 7 ต.ค. 2554
<< หน้าแรก...     468      469      470      471     (472)     473      474      475      476     ....หน้าสุดท้าย >> 767