การกรอกข้อมูลครูผู้ดูแลเด็กที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งฯ (มท ๐๘๙๓.๔/ว๒๔๘๗) 22 ธ.ค. 2554
แจ้งแนวทางปฏิบัติงาน (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๓/ว๒๕๑๘) 22 ธ.ค. 2554
โครงการเสริมสร้างเครือข่ายงานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (นำร่อง) (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว๒๕๑๐) [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 22 ธ.ค. 2554
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษ (กรณีผู้ขอรับการประเมินมีผลการประเมินผลงานด้านที่ ๓ ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมิน) (มท ๐๘๐๙.๔/ว๒๕๐๙) 21 ธ.ค. 2554
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๓.๓/ว๒๔๘๑) 21 ธ.ค. 2554
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำผลงานทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ (กลุ่มสาระวิชาปฐมวัย) (มท ๐๘๐๙.๔/ว๒๕๐๗) 21 ธ.ค. 2554
การให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๕/ว๒๕๐๒) [แผ่นพับการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย ปี ๒๕๕๔] 21 ธ.ค. 2554
การแต่งตั้งข้าราชการ (คำสั่งที่ ๖๘๗-๖๙๔/๒๕๕๔ ลว. ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๔) (มท ๐๘๐๒.๓/ว๒๔๗๒) 20 ธ.ค. 2554
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด และขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ ทั่วประเทศ (เพิ่มเติม) (ด่วนที่สุด มท ๐๘๐๓/๑๐๖๐๐) [รายละเอียดแนบท้าย] 20 ธ.ค. 2554
ขอความร่วมมือในการบันทึกข้อมูลในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อติดตามความก้าวหน้าของโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ (ด่วนที่สุด มท ๐๘๑๐.๓/ว๒๔๘๘) 20 ธ.ค. 2554
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (ด่วนที่สุด มท ๐๘๐๓/ว๒๔๘๐) 20 ธ.ค. 2554
ขอความร่วมมือในการประสานงาน อบจ. เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปและประเมินผลการดำเนินงานด้านการส่งเสริมการคุ้มครองพิทัษ์สิทธิผู้ด้อยโอกาส กลุ่มผู้ติดเชื้อเอชไอวี ผู้ป่วยเอดส์และครอบครัวไปใช้ในการดำเนินงาน (มท ๐๘๙๑.๓/ว๒๔๗๗) 20 ธ.ค. 2554
การแต่งตั้งโฆษกกระทรวงมหาดไทย ฝ่ายข้าราชการประจำ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๑.๑/ว๗๖) 19 ธ.ค. 2554
สวัสดิการจัดหาเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่และ/หรือเครื่องมือสื่อสารพร้อมอุปกรณ์เสริม (มท ๐๘๐๒.๒/ว๒๓๙๓) 19 ธ.ค. 2554
รายละเอียดประกอบยอดคงค้างในรายงานการเงิน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ (มท ๐๘๐๓/ว๒๔๗๙) 19 ธ.ค. 2554
แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๘ ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 19 ธ.ค. 2554
ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น 19 ธ.ค. 2554
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๓๔ (ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๑ ใน ๙) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๔ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๓/ว๒๔๗๘) [บัญชีจัดสรรเงินภาษีให้แก่ อปท. ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๔] 19 ธ.ค. 2554
แจ้งรายละเอียดเงินอุดหนุนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ งวดที่ ๒ (เพิ่มเติม) (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๒๔๗๐) 16 ธ.ค. 2554
แจ้งหลักเกณฑ์การจัดทำโครงการพัฒนางานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการตรวจประเมินและให้นิติกรขององค์การบริหารส่วนตำบลผู้ผ่านการทดสอบความรู้หลักสูตรพัฒนาและเพิ่มทักษะคณะกรรมการสอบสวน รุ่นที่ ๑-๖ จัดส่งโครงการ (มท ๐๘๐๙.๖/ว๒๓) [บัญชีรายชื่อฯ รุ่นที่ ๑-๖] 16 ธ.ค. 2554
<< หน้าแรก...     468      469      470      471     (472)     473      474      475      476     ....หน้าสุดท้าย >> 779