แจ้งหลักเกณฑ์การจัดทำโครงการพัฒนางานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการตรวจประเมินและให้นิติกรของเทศบาลผู้ผ่านการทดสอบความรู้หลักสูตรพัฒนาและเพิ่มทักษะคณะกรรมการสอบสวน รุ่นที่ ๑-๖ จัดส่งโครงการ (มท ๐๘๐๙.๖/ว๒๒) [บัญชีรายชื่อฯ รุ่นที่ ๑-๖] 16 ธ.ค. 2554
แจ้งหลักเกณฑ์การจัดทำโครงการพัฒนางานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการตรวจประเมินและให้นิติกรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ผ่านการทดสอบความรู้หลักสูตรพัฒนาและเพิ่มทักษะคณะกรรมการสอบสวน รุ่นที่ ๑-๖ จัดส่งโครงการ (มท ๐๘๐๙.๖/ว๒๑) [บัญชีรายชื่อฯ รุ่นที่ ๑-๖] 16 ธ.ค. 2554
แจ้ง อปท.ที่ยังมิได้รายงานข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการรายงานตามแบบที่กำหนด (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๙.๔/ว๒๔๖๙) 16 ธ.ค. 2554
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีการจัดทำโครงการส่งเสริมพิธีละศีลอดเดือนรอมฎอน (มท ๐๘๐๘.๔/ว๕๐๖๓) 16 ธ.ค. 2554
การแต่งตั้งข้าราชการประเภทอำนวยการและประเภทวิชาการ 15 ธ.ค. 2554
การลาหยุดโดยไม่ถือเป็นวันลาในช่วงวิกฤตอุทกภัย (เพิ่มเติม) (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๙.๓/ว๑๘) 15 ธ.ค. 2554
โครงการสัมมนาผู้ดูแลเด็กดีเด่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๕ รุ่นที่ ๒-๔ (มท ๐๘๙๓.๔/ว๒๔๕๕, ๒๔๕๖, ๒๔๕๗) [รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา ฯ] 14 ธ.ค. 2554
มอบหมายงานให้แก่ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท ๐๘๐๑.๑/ว๗๕) 14 ธ.ค. 2554
การจัดทำบัตรแสดงตนผ่านเข้าบริเวณทำเนียบรัฐบาลและบัตรอนุญาตนำยานพาหนะผ่านเข้าบริเวณทำเนียบรัฐบาลปี ๒๕๕๕ (มท ๐๘๐๑.๑/ว๗๓) 14 ธ.ค. 2554
ข่าวกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง อปท. ร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงปีใหม่ 14 ธ.ค. 2554
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย แจ้งการย้ายสถานที่ปฏิบัติงานจากสถานที่ตั้งชั่วคราวกลับที่ตั้งเดิม (มท ๐๘๐๑.๑/ว๗๐) 13 ธ.ค. 2554
ขอความร่วมมือสั่งจ้างและสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ (มท ๐๘๐๑.๑/ว๗๒) 13 ธ.ค. 2554
การนำเสื้อเกราะไปกับอากาศยาน (มท ๐๘๐๑.๑/ว๗๑) 13 ธ.ค. 2554
การสัมมนาโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยแนวทางการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น สำหรับข้าราชการ พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๕ (มท ๐๘๐๙.๙/ว๒๔๓๗) 13 ธ.ค. 2554
โครงการอบรมพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศการจัดการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้กับบุคลากรเทศบาล ปี พ.ศ.๒๕๕๕ (มท ๐๘๑๐.๕/ว๒๔๔๔) 13 ธ.ค. 2554
การโอนจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไป (งวดที่ ๒) (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๒๔๔๕) [บัญชีรายละเอียดประกอบการจัดสรรงบประมาณ] 13 ธ.ค. 2554
การสนับสนุนการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านและชุมชน (SML) (มท ๐๘๙๑.๔/ว๒๔๓๖) 9 ธ.ค. 2554
โครงการสัมมนาผู้ดูแลเด็กดีเด่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๕ รุ่นที่ ๑ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๓.๔/ว๑๐๒๕๖) [รายชื่อผู้ดูแลเด็กดีเด่น ปี ๕๕ รุ่นที่ ๑] 8 ธ.ค. 2554
การประชุมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพหลักสูตรเกี่ยวกับวินัยฯ พ.ศ.๒๕๕๕ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๙.๖/ว๒๔๔๑) 8 ธ.ค. 2554
ประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๙.๓/ว๒๔๔๐) 8 ธ.ค. 2554
<< หน้าแรก...     469      470      471      472     (473)     474      475      476      477     ....หน้าสุดท้าย >> 779