การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับองค์การมหาชน (มท ๐๘๑๒/ว๗๕) 12 ต.ค. 2554
ข่าวประชาสัมพันธ์แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล 12 ต.ค. 2554
ขอเลื่อนกำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด และขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต่าง ๆ ทั่วประเทศ ประจำปี ๒๕๕๔ รุ่นที่ ๒๐-๒๓ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๓/ว๒๑๖๐) [บัญชีรายชื่อฯ] 11 ต.ค. 2554
การคัดเลือกและแต่งตั้งผู้ดูแลเด็กให้ดำรงตำแหน่งพนักงานส่วนท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก (ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๙๓.๔/ว๔๒๒๓) 11 ต.ค. 2554
การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่ง (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๔๒๒๔) 10 ต.ค. 2554
ขอความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง และวิทยุสือสารกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (มท๐๘๐๘.๒/ว๒๑๕๒) 10 ต.ค. 2554
การฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับต้นและหลักสูตรนักบริหารระดับกลางของ สถ. (มท ๐๘๐๒.๓/ว๑๐๘) 10 ต.ค. 2554
การประเมินผลการบังคับใช้กฎหมายสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มท ๐๘๙๑.๓/ว๒๑๕๑) 10 ต.ค. 2554
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ในการคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (มท ๐๘๐๒.๔/ว๒๑๔๙,ว๑๓๒) 7 ต.ค. 2554
การมอบหมายอำนาจหน้าที่ให้รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (มท ๐๘๐๒.๓/ว๑๐๕) 6 ต.ค. 2554
หารือเงินที่ปรับเพิ่มตามคุณวุฒิกรณีการรับโอนข้าราชการประเภทอื่น (มท ๐๘๐๙.๕/ว๔๕) 6 ต.ค. 2554
ทุนรัฐบาลสาธารณรัฐอินเดีย 5 ต.ค. 2554
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๓/ว๒๑๒๖) 5 ต.ค. 2554
การบันทึกรายการขอเบิกเงินในระบบ GFMIS Web Online (มท ๐๘๐๓/ว๒๑๑๖) 5 ต.ค. 2554
การแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๑ (มท ๐๘๐๙.๙/ว๙) 5 ต.ค. 2554
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ชี้แจงการรับเงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิของข้าราชการส่วนท้องถิ่น สำหรับข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพและใช้ระบบวิทยฐานะ 5 ต.ค. 2554
ขอความร่วมมือในการประสานงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว๒๐๗๖) 4 ต.ค. 2554
โครงการประกวดรางวัลโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๕๔ (มท ๐๘๙๑.๓/ว๒๑๐๘) 4 ต.ค. 2554
แจ้งจัดสรรงบประมาณและแนวทางใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๕ ตามโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๕ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว๒๑๐๖) [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] 3 ต.ค. 2554
ซ้อมความเข้าใจกรณีการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน และขยายเวลาเก็บรักษาเงิน (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๓/ว๒๐๙๐) 3 ต.ค. 2554
<< หน้าแรก...     469      470      471      472     (473)     474      475      476      477     ....หน้าสุดท้าย >> 768