หลักเกณฑ์การขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๓/ว๒๐๘๗) 3 ต.ค. 2554
คู่มือการบันทึกรายการสำหรับโครงการเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (DPL) ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ ในระบบ GFMIS (มท ๐๘๐๓/ว๒๐๙๑) 3 ต.ค. 2554
แต่งตั้ง (เลื่อน) ข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ จำนวน ๑๑ ราย (-) 3 ต.ค. 2554
แต่งตั้ง (เลื่อน) ข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน ๑๗ ราย (-) 3 ต.ค. 2554
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงาน เพื่อประเมินเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น (ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ) (-) 3 ต.ค. 2554
แต่งตั้ง (เลื่อน) ข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ จำนวน ๔๐ ราย (-) 3 ต.ค. 2554
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (มท ๐๘๐๓/ว๒๐๕๘) 30 ก.ย. 2554
ขอเชิญประชุมเจ้าหน้าที่ด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มท ๐๘๙๓.๓/ว๒๐๗๓) 30 ก.ย. 2554
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์แนวทางการดำเนินงานของมูลนิธิปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริ (มท ๐๘๑๐.๒/ว๓๗) 30 ก.ย. 2554
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (มท ๐๘๙๓.๓/ว๒๐๗๔) [บัญชีรายชื่อฯ] 30 ก.ย. 2554
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่นฯ รุ่นที่ ๑/๒๕๕๕ (มท ๐๘๐๙.๖/ว๒๐๗๐) [บัญชีรายชื่อฯ] 30 ก.ย. 2554
เร่งรัดการดำเนินกระบวนการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ (ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๙.๖/ว๒๐๘๙) 30 ก.ย. 2554
ประกาศระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทนผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๕๔ ในราชกิจจานุเบกษา (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๙.๗/ว๒๐๘๔) 30 ก.ย. 2554
โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนดของพนักงานส่วนตำบล ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๙.๓/ว๒๐๗๙) 30 ก.ย. 2554
โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนดของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๙.๓/ว๒๐๗๗) 30 ก.ย. 2554
โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนดของพนักงานเทศบาล ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๙.๓/ว๒๐๗๘) 30 ก.ย. 2554
ขอส่งหนังสือกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแผ่นซีดีรอม ประจำปี ๒๕๕๓-๒๕๕๔ (ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๔.๑/ว๒๐๐๔) 30 ก.ย. 2554
การตรวจภาวะโรคกระดูกพรุน (มท ๐๘๐๓/ว๒๐๓๕) 29 ก.ย. 2554
การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๓/ว๒๐๓๒) 29 ก.ย. 2554
การตรวจสอบจำนวนเงินคงเหลือกสุทธิสำหรับรายการขอเบิกเงินในระบบ GFMIS (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๓/ว๒๐๔๙) 29 ก.ย. 2554
<< หน้าแรก...     470      471      472      473     (474)     475      476      477      478     ....หน้าสุดท้าย >> 768