แต่งตั้งคณะกรรมการโฆษกกระทรวง (มท ๐๘๐๑.๑/ว๖๙) 8 ธ.ค. 2554
สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปี ๒๕๕๕ (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา) (มท ๐๘๑๐.๔/ว๖๗) 7 ธ.ค. 2554
ข่าวสารการควบคุมภายใน อปท. วันพุธที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๔ 7 ธ.ค. 2554
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (ด่วนที่สุด มท ๐๘๐๓/ว๒๔๓๓) 7 ธ.ค. 2554
การแต่งตั้งข้าราชการตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง 7 ธ.ค. 2554
ขอประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (มท ๐๘๐๙.๕/ว๕๕) [ใบสมัครฯ] [ใบรับฝากเงินฯ] [ตารางการอบรมโครงการฯ] 7 ธ.ค. 2554
ขอประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง ๔ ปี การบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานจ้างและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มท ๐๘๐๙.๕/ว๕๖) [ใบสมัครฯ] [ใบรับฝากเงินฯ] [ตารางการอบรมโครงการฯ] 7 ธ.ค. 2554
รายละเอียดเพิ่มเติมการประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยฯ ประจำปี ๒๕๕๕ (ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๙.๖/ว๒๔๓๑) 7 ธ.ค. 2554
การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๕ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๕/ว๒๔๓๒) 7 ธ.ค. 2554
ขอความร่วมมือให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด กรอกรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการจากภัยธรรมชาติ (มท ๐๘๐๙.๒/๑๕๘) 6 ธ.ค. 2554
การคัดเลือกกรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัด ใน ก.จ. และกรรมการผู้แทนเทศบาล ใน ก.ท. แทนตำแหน่งที่ว่าง (มท ๐๘๐๙.๒/ว๔๘๖๗) 6 ธ.ค. 2554
แจ้งแนวทางการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ เพิ่มเติม (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว๒๔๒๙) 6 ธ.ค. 2554
การบันทึกข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพฯ ในระบบสารสนเทศการจัดการฐานเบี้ยยังชีพฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว๒๔๒๕) 6 ธ.ค. 2554
รายชื่อข้าราชการ/พนักงาน และผู้บริหารท้องถิ่นชั้นสายสะพาย ประจำปี ๒๕๕๔ 6 ธ.ค. 2554
โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย (ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๙๓.๓/๒๔๒๖) 2 ธ.ค. 2554
การสำรวจการพัฒนาองค์การ (Organization Development Survey) แบบออนไลน์ ตามกรอบการประเมินผลภาคราชการแบบบูรณาการ (Government Evaluation System : GES) มิติภายใน ด้านการพัฒนาองค์การ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๒/๕๓๓) [ขั้นตอนและวิธีการกรอกแบบสำรวจฯ] 2 ธ.ค. 2554
การพัฒนาความรู้ในส่วนราชการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ (มท ๐๘๑๒/ว๒๔๑๖, ว๘๐) [เอกสารแนบ 1] [เอกสารแนบ 2] 1 ธ.ค. 2554
รายงานผลการตรวจสอบการเงินการบัญชีและพัสดุองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ (มท ๐๘๐๕/ว๒๔๑๓) 30 พ.ย. 2554
การจัดสรรเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ งวดที่ ๑ (มท ๐๘๐๘.๒/ว๒๔๑๘) 30 พ.ย. 2554
ข่าวกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งในตำแหน่งพนักงานบัญชี สถานธนานุบาล (โรงรับจำนำ) 29 พ.ย. 2554
<< หน้าแรก...     470      471      472      473     (474)     475      476      477      478     ....หน้าสุดท้าย >> 779