การประชุมเครือข่ายการแพทย์ฉุกเฉินระดับภาค ประจำปี ๒๕๕๕ มท 0891.3/ว1068 (ด่วนที่สุด) 23 เม.ย. 2555
การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตรและเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2555 มท 0809.4/ว1026 23 เม.ย. 2555
สารรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องในโอกาส วันเทศบาล วันที่ 24 เมษายน 2555 23 เม.ย. 2555
การฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า มท 0801.2/ว1062 (ด่วนที่สุด) 23 เม.ย. 2555
ทุนฝึกอบรมข้าราชการ ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2555 ของสำนักงาน มท 0810.4/ว24, ว1043 (ด่วนที่สุด) 23 เม.ย. 2555
เร่งรัดให้จัดส่งโครงการพัฒนางานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และข้อสังเกตเพิ่มเติม 0809.6/ว30 23 เม.ย. 2555
ทุนการศึกษาในระดับปริญญาโทของสำนักเลขาธิการแผนโคลัมโบ (CPS) ร่วมกับรัฐบาลมาเลเซีย (ด่วนที่สุด) 23 เม.ย. 2555
แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่ฝึกอบรมสำหรับรุ่นที่ 17 และรุ่นที่ 18 ตามโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการเลือกตั้งท้องถิ่น มท 0890.4/ว1045 (ด่วนที่สุด) 23 เม.ย. 2555
ขอประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน ด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น มท 0809.5/ว41 23 เม.ย. 2555
โครงการปลูกป่าและสร้างฝายชะลอน้ำ 20 เม.ย. 2555
กรมรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ กรมการปกครอง(ด่วนที่สุด) 20 เม.ย. 2555
การฝึกอบรมโครงการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศการจัดการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแก่บุคลากรกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในส่วนภูมิภาค ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 (ด่วนมาก) 20 เม.ย. 2555
โครงการเสริมสร้างเครือข่ายงานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (นำร่อง) 19 เม.ย. 2555
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมซักซ้อมความเข้าใจและระดมความคิดเห็นเพื่อพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานการคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดและท้องถิ่น (8 จังหวัด ในภาคกลาง) 19 เม.ย. 2555
ข่าวประชาสัมพันธ์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมโครงการรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2555 19 เม.ย. 2555
คำกล่าวสดุดีและประกาศเจตนารมณ์ของกระทรวงมหาดไทย เนื่องในวันที่ระลึกคล้ายวันสถาปนากระทรวงมหาดไทย ครบรอบ 120 ปี 19 เม.ย. 2555
ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนการดำเนินโครงการ 1479 คนพิการปลุกพลังคนพิการจากบูรพาสู่อีสาน (ด่วนที่สุด) 19 เม.ย. 2555
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาโครงการติดอาวุธทางการค้าแก่ผู้บริหารระดับจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง จังหวัดและท้องถิ่นพร้อมรุก-ปรับรับอาเซียน :AEC (มท 0807.3/ว1030) (ด่วนที่สุด) 19 เม.ย. 2555
การเร่งรัดให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดจัดส่งแบบสรุปผลการปฏิบัติราชการฯ (มท 0802.4/3704) (ด่วนที่สุด) 19 เม.ย. 2555
การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2554 (โครงการอาหารเสริม (นม)) (มท 0893.3/ว1028) (ด่วนที่สุด) [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 19 เม.ย. 2555
<< หน้าแรก...     470      471      472      473     (474)     475      476      477      478     ....หน้าสุดท้าย >> 805