แนวทางเร่งรัดการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๕๔ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ตามโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๕๔ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว๒๐๕๒) 29 ก.ย. 2554
การบันทึกข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพขององค์กรปกคารองส่วนท้องถิ่น ในระบบสารสนเทศการจัดการฐานเบี้ยยังชีพ (ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว๒๐๕๐) 29 ก.ย. 2554
การขยายเวลาการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี ๒๕๕๔ (มท ๐๘๙๓.๒/ว๒๐๓๘) 28 ก.ย. 2554
แผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ฉบับที่ ๑ พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๗ (-) 28 ก.ย. 2554
การตรวจสอบงบประมาณงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนชรา และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๔ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว๒๐๓๓) 28 ก.ย. 2554
การดำเนินการโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มทักษะการจัดทำผลงานทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ (มท ๐๘๐๙.๔/ว๒๐๒๘) 28 ก.ย. 2554
ขอให้ดำเนินการวางระบบการควบคุมและการติดตามผลการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๔๐๖๒) 28 ก.ย. 2554
ขอเชิญร่วมงานฉลองครบรอบ ๙ ปี สถ. (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๑.๓/ว๓๓๘) 28 ก.ย. 2554
การพัฒนาความรู้ในส่วนราชการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ (มท ๐๘๑๒/ว๒๐๓๖, ว๗๑) [เอกสารแนบ] 28 ก.ย. 2554
ติดตามการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาและแจ้งพ้นสภาพนักศึกษา (มท ๐๘๙๓.๔/ว๑๙๖๙) [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 27 ก.ย. 2554
การอยู่เวร รปภ.สถ. และเวรติดตามสถานการณ์ เหตุการณ์สำคัญเร่งด่วนและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ประจำเดือน ต.ค.๒๕๕๔ (ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๑.๒/ว๒๕๖) 27 ก.ย. 2554
ขอความร่วมมือดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต ๒๕๕๔/๕๕ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๔/ว๒๐๑๑) 27 ก.ย. 2554
แจ้งแผนการส่งข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำหรับโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มท ๐๘๙๓.๒/ว๒๐๒๓) 26 ก.ย. 2554
โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕) (มท ๐๘๙๓.๒/ว๑๙๘๙) 26 ก.ย. 2554
การมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ (ด่วนมาก ๐๘๙๓.๒/ว๒๐๒๑) 26 ก.ย. 2554
ขอเชิญประชุม (ด่วนที่สุด มท ๐๘๙๓.๓/ว๒๐๒๒) 26 ก.ย. 2554
การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ งบเงินอุดหนุน สำหรับการจัดการศึกษา รายการค่าเงินเดือนและค่าจ้างประจำ (ด่วนที่สุด มท ๐๘๐๙.๔/ว๒๐๒๐) 26 ก.ย. 2554
แจ้งสำรวจผู้ดูแลเด็กที่ยังไม่ผ่านการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มท ๐๘๙๓.๔/ว๒๐๑๗) 26 ก.ย. 2554
ข่าวการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (-) 26 ก.ย. 2554
การแจ้งรายชื่อท้องถิ่นจังหวัด หัวหน้างานบริหารทั่วไป ในการกำหนดให้เป็นผู้ประสานงานระดับจังหวัด (ด่วนมาก มท ๐๘๙๑.๓/ว๒๐๐๓) 26 ก.ย. 2554
<< หน้าแรก...     471      472      473      474     (475)     476      477      478      479     ....หน้าสุดท้าย >> 768