การสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๔/ว๔๕๒) 21 ก.พ. 2555
การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพื่อเสนอชื่อให้คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง กระทรวงมหาดไทย พิจารณา (เพิ่มเติม) (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๒.๓/ว๑๖๑๘, ว๒๕) 21 ก.พ. 2555
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (คำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๑๐๕/๒๕๕๕) 21 ก.พ. 2555
แนวทางการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด พ.ศ.๒๕๕๕ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว๔๕๘) 20 ก.พ. 2555
แจ้งสถานที่ฝึกอบรมสำหรับรุ่นที่ ๓-๖ ตามโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการเลือกตั้งท้องถิ่น (มท ๐๘๙๐.๔/ว๔๕๖) 20 ก.พ. 2555
เชิญประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษาท้องถิ่น และการจัดทำหลักสูตรท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ (มท ๐๘๙๓.๓/ว๔๕๑) 20 ก.พ. 2555
ขอประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง ๔ ปี การบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานจ้างและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มท ๐๘๐๙.๕/ว๒๐) 20 ก.พ. 2555
การเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓ และปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๓/ว๒๓) 20 ก.พ. 2555
การรายงานข้อมูลเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๔๕๐) 20 ก.พ. 2555
การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ สำนักงานปลัดกระทรวง (อ่านรายละเอียด) 20 ก.พ. 2555
แนวทางการกรอกข้อมูลในแบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ (สถจ.) (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๒.๔/ว๓๐) 17 ก.พ. 2555
แนวทางการกรอกข้อมูลในแบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ (ส่วนกลาง) (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๒.๔/ว๒๙) 17 ก.พ. 2555
การประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๑.๒/ว๖๑) 17 ก.พ. 2555
การประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๑.๒/ว๖๐) 17 ก.พ. 2555
ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๒.๓/ว๔๓๖) [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] 16 ก.พ. 2555
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดหาพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๔๓๗) 16 ก.พ. 2555
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๕๕ (มท ๐๘๙๑.๓/ว๔๓๐) 16 ก.พ. 2555
ประชาสัมพันธ์ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาระเบียบกฎหมายและเทคนิคการบริหารจัดการการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๔๑๗) 16 ก.พ. 2555
ข้าราชการการเมืองขอลาออกจากตำแหน่ง (มท ๐๘๐๑.๑/ว๒๑) 16 ก.พ. 2555
เลื่อนการฝึกอบรมโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ๓๐๐๐) และโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (LTAX GIS) ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ ๑ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๓/๕๖) 15 ก.พ. 2555
<< หน้าแรก...     471      472      473      474     (475)     476      477      478      479     ....หน้าสุดท้าย >> 794