แจ้งเรื่องแนวทางในการกำหนดรหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่าน มท 0803/ว1096 (ด่วนที่สุด) 25 เม.ย. 2555
อัตราราคางานต่อหน่วย มท 0808.2/ว1080 25 เม.ย. 2555
ประกาศผลการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2555 (รอบระดับประเทศ) มท0893.2/191 24 เม.ย. 2555
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2555) มท0808.2/ว1071 [รายชื่อบุคลากรถ่ายโอน ไตรมาสที่ 3] 24 เม.ย. 2555
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน กค. มท 0803/ว42 (ด่วนที่สุด) 24 เม.ย. 2555
การประชุมเครือข่ายการแพทย์ฉุกเฉินระดับภาค ประจำปี ๒๕๕๕ มท 0891.3/ว1068 (ด่วนที่สุด) 23 เม.ย. 2555
การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตรและเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2555 มท 0809.4/ว1026 23 เม.ย. 2555
สารรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องในโอกาส วันเทศบาล วันที่ 24 เมษายน 2555 23 เม.ย. 2555
การฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า มท 0801.2/ว1062 (ด่วนที่สุด) 23 เม.ย. 2555
ทุนฝึกอบรมข้าราชการ ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2555 ของสำนักงาน มท 0810.4/ว24, ว1043 (ด่วนที่สุด) 23 เม.ย. 2555
เร่งรัดให้จัดส่งโครงการพัฒนางานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และข้อสังเกตเพิ่มเติม 0809.6/ว30 23 เม.ย. 2555
ทุนการศึกษาในระดับปริญญาโทของสำนักเลขาธิการแผนโคลัมโบ (CPS) ร่วมกับรัฐบาลมาเลเซีย (ด่วนที่สุด) 23 เม.ย. 2555
แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่ฝึกอบรมสำหรับรุ่นที่ 17 และรุ่นที่ 18 ตามโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการเลือกตั้งท้องถิ่น มท 0890.4/ว1045 (ด่วนที่สุด) 23 เม.ย. 2555
ขอประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน ด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น มท 0809.5/ว41 23 เม.ย. 2555
โครงการปลูกป่าและสร้างฝายชะลอน้ำ 20 เม.ย. 2555
กรมรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ กรมการปกครอง(ด่วนที่สุด) 20 เม.ย. 2555
การฝึกอบรมโครงการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศการจัดการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแก่บุคลากรกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในส่วนภูมิภาค ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 (ด่วนมาก) 20 เม.ย. 2555
โครงการเสริมสร้างเครือข่ายงานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (นำร่อง) 19 เม.ย. 2555
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมซักซ้อมความเข้าใจและระดมความคิดเห็นเพื่อพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานการคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดและท้องถิ่น (8 จังหวัด ในภาคกลาง) 19 เม.ย. 2555
ข่าวประชาสัมพันธ์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมโครงการรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2555 19 เม.ย. 2555
<< หน้าแรก...     443      444      445      446     (447)     448      449      450      451     ....หน้าสุดท้าย >> 779