การปฏิบัติในเรื่องการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ GFMIS ด่วนที่สุด มท 0803/ว2751 8 ต.ค. 2555
พระราชกฤษฎีกาเงินช่วยเหลือผู้ซึ่งออกจากราชการตามมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555 มท 0803/ว2744 8 ต.ค. 2555
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 2 สำหรับหน่วยงานในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด มท 0808.2/ว2739 5 ต.ค. 2555
การเสียภาษีโรงเรือนและที่ดินของโรงงานแบตเตอรี่ทหาร 5 ต.ค. 2555
การประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด และขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ ทั่วประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2556 ด่วนที่สุด มท 0803/ว2738 5 ต.ค. 2555
การยืมเงินสะสมเพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มท 0809.4/ว2735 5 ต.ค. 2555
รหัสงบประมาณและรหัสกิจกรรมหลักในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ด่วนที่สุด 0810.3/ว2737 5 ต.ค. 2555
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานและกระทรวงมหาดไทย มท 0891.4/ว2715 [MOU] [บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง กกพ. และ มท. (ขั้นตอน-ภ [บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง กกพ. และ มท. (ภาคผนวก ข 4 ต.ค. 2555
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การกำหนดระดับตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล กรณีพิเศษ มท 0809.2/ว142 4 ต.ค. 2555
หารือการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เป็นพนักงานส่วนตำบล มท 0809.2/ว141 4 ต.ค. 2555
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารงบประมาณทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 มท 0893.3/ว2637 [บัญชีรายชื่อฯ] 4 ต.ค. 2555
รายชื่อผู้ไดัรับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการพัฒนาเครือข่ายและวิทยากรการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาและแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มท 0893.3/ว2631 4 ต.ค. 2555
มอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการรายงานข้อมูลผู้มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 เข้าร่วมประชุม ด่วนที่สุด มท 0809.3/12047 4 ต.ค. 2555
การแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนการจัดการศึกษาตลอดชีวิตด้านอาชีพท้องถิ่น มท 0893.3/ว2632 4 ต.ค. 2555
คู่มือการเรียกรายงานระบบงบประมาณในระบบปฏิบัติการ (SAP R3) ด่วนที่สุด มท 0803/ว 2724 [คู่มือ] 4 ต.ค. 2555
ทุนรัฐบาลอินเดีย หลักสูตร 29th International Diploma in Educational Planning and Administration ด่วนที่สุด มท 0810.4/ว2712 3 ต.ค. 2555
รายละเอียดประกอบยอดคงค้างในรายงานการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 รวม 9 บัญชี มท 0803/11986 [แบบรายงาน] 3 ต.ค. 2555
หนังสือยืนยันยอดเงินฝากธนาคารและส่งให้ธนาคารรับรองยอดทุกบัญชีที่เปิดไว้กับธนาคารในนามสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด มท 0803/11985 3 ต.ค. 2555
แนวทางการปฏิบัติงานในระบบ e-GP ระยะที่ 2 สำหรับหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ ด่วนที่สุด มท 0803/ว2711 3 ต.ค. 2555
แผนการฝีกอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับวินัย ประจำปีงบประมาณ 2556 มท 0809.6/ว2713 3 ต.ค. 2555
<< หน้าแรก...     448      449      450      451     (452)     453      454      455      456     ....หน้าสุดท้าย >> 816