สำรวจข้อมูลข้าราชการ เพื่อใช้ประกอบในการจัดทำคำสั่งปรับอัตราเงินเดือนสำหรับผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญก่อนวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๕ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๒.๓/ว๘๖๓) 27 มี.ค. 2555
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๓/ว๘๖๑) 27 มี.ค. 2555
ขยายระยะเวลาส่งโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV และก่อสร้างลานกีฬา (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว๘๕๘) 27 มี.ค. 2555
เปลี่ยนแปลงสถานที่จัดอบรมโครงการพัฒนาโปรแกรมระบบงานทะเบียนวัดผลและประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการชี้แจงการจัดทำเอกสารหลักฐานการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๓.๒/ว๘๕๑) 27 มี.ค. 2555
การชำระค่าสลากบำรุงกาชาดไทย สถ. ประจำปี ๒๕๕๕ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๑.๑/ว๒๙) 27 มี.ค. 2555
การจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ (มท ๐๘๐๓/ว๘๔๘) 26 มี.ค. 2555
การบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการช่วยเหลือฟื้นฟูความเสียหายจากภัยพิบัติธรรมชาติ และสาธารณภัย ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๒/ว๘๔๗) 26 มี.ค. 2555
เว็บไซต์ สถ.ภาคภาษาอังกฤษ (มท ๐๘๐๖/ว๑๔) 26 มี.ค. 2555
การบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเร่งด่วน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๒/ว๘๔๖) 26 มี.ค. 2555
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๓๔ (ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๑ ใน ๙) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๕ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๓/ว๘๔๑) 26 มี.ค. 2555
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ) 23 มี.ค. 2555
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน (ตำแหน่งเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และเลขาธิการสำนักงานนโยบายและบริหารจัดการน้ำและอุทกภัยแห่งชาติ) (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๑.๑/ว๒๖) 23 มี.ค. 2555
การขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพ ครั้งที่ ๔ พ.ศ.๒๕๕๔ เรื่อง ความปลอดภัยทางอาหาร : การจัดการน้ำมันทอดซ้ำเสื่อมสภาพ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว๘๒๘) 23 มี.ค. 2555
มาตรการการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๑๓๑๒) 22 มี.ค. 2555
แบบรายงานข้อมูลหมู่บ้านขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค ระบุค่าพิกัด (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๒/ว๘๑๑) 22 มี.ค. 2555
แบบตอบรับการเข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร"การพัฒนาสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 22 มี.ค. 2555
การประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ (มท ๐๘๐๑.๒/ว๑๐๕, ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๑.๒/ว๑๐๖) 21 มี.ค. 2555
การตรวจสอบข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๕๔ งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษา (ค่าเงินเดือนครูและค่าจ้างประจำ) ที่กันไว้เบิกเหลื่อมปี (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๙.๔/ว๘๐๑) [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 21 มี.ค. 2555
การสำรวจข้อมูลผู้บริหารท้องถิ่นที่ลาออกก่อนครบวาระแล้วสมัครรับเลือกตั้งใหม่ (มท ๐๘๙๐.๔/ว๗๘๘) 20 มี.ค. 2555
การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๗๘๔) [แบบ กง.1,2 ขย 1,4] 20 มี.ค. 2555
<< หน้าแรก...     448      449      450      451     (452)     453      454      455      456     ....หน้าสุดท้าย >> 779