ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 สน.คท. มท 0808.2/ว4862 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 29 ส.ค. 2561
การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว2682 29 ส.ค. 2561
ขอความร่วมมือเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดส่งแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตตามโครงการส่งเสริมท้องถิ่นปลอดทุจริต ประจำปี 2561 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว2681 29 ส.ค. 2561
สำรวจข้อมูลเพื่อเตรียมการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สน.บถ. มท 0809.2/ว150 29 ส.ค. 2561
การจัดงาน (รวมใจเป็นหนึ่งเดียว United as One) ด่วนที่สุด สล. มท 0801.2/ว153 29 ส.ค. 2561
การคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2561 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2676 29 ส.ค. 2561
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.3/ว2661 29 ส.ค. 2561
ขอเชิญเข้าร่วมพิธีมอบโล่พร้อมเกียรติบัตรครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กดีเด่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2561 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว2658 28 ส.ค. 2561
โครงการ/กิจกรรม : (วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปี พ.ศ.2562 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ) (World Babies Day 2018) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว2659 28 ส.ค. 2561
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) เพิ่มเติม สน.คท. มท 0808.2/11652-11664 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 28 ส.ค. 2561
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) เพิ่มเติม สน.คท. มท 0808.2/11889-11916 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 28 ส.ค. 2561
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพ่ิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนสิงหาคม 2561 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2654 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 28 ส.ค. 2561
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการด้านการเงินการคลังท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สน.คท. มท 0808.3/ว2626 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] 28 ส.ค. 2561
การยกเลิกสำเนาเอกสาร (สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว2656 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 28 ส.ค. 2561
การขับเคลื่อนโครงการ Thailand Rabies Awards 2018 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว4790 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] 27 ส.ค. 2561
โครงการ (มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว2637 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 27 ส.ค. 2561
การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2642 27 ส.ค. 2561
การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย ดินถล่ม และคลื่นลมแรง ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2619 27 ส.ค. 2561
การจัดโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน 76 จังหวัด ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว2641 27 ส.ค. 2561
ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร (การพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงดิจิทัลระดับชุมชน) ด่วนที่สุด ศส. มท 0806.3/ว2635 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 4] 27 ส.ค. 2561
<< หน้าแรก...     38      39      40      41     (42)     43      44      45      46     ....หน้าสุดท้าย >> 816