ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์คำแนะนำกรมอนามัยด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว2393 6 ส.ค. 2561
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 สน.คท. มท 0808.3/ว2399 [อบจ.] [เทศบาล , อบต.] 6 ส.ค. 2561
การเร่งรัดให้ก่อหนี้ผูกพันสัญญารายการในลักษณะงบลงทุนที่ดำเนินการขออุทธรณ์กับกรมบัญชีกลางและไม่ปรากฏรายการในร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. .... ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.3/ว2394 6 ส.ค. 2561
การดำเนินงานหอกระจายข่าวหมู่บ้าน/ชุมชน ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว4335 6 ส.ค. 2561
การป้องกัน แก้ไขปัญหาและช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว2328 6 ส.ค. 2561
ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญในตำแหน่งเจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติงาน กจ. 3 ส.ค. 2561
โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข : พัฒนาวัดตามแนวทาง 5ส ที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม กศ. มท 0816.3/ว2371 3 ส.ค. 2561
การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ กศ. มท 0816.3/ว2374 3 ส.ค. 2561
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อจัดทำคู่มือการประเมินคุณธรรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ด่วนที่สุด ศปท.สถ. มท 0817.2/ว2365 3 ส.ค. 2561
โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข : พัฒนาวัดตามแนวทาง 5ส ที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2348 2 ส.ค. 2561
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 7/2561 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2363 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 2 ส.ค. 2561
ขอความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรม (วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2561) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว2362 2 ส.ค. 2561
ประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... สน.บถ. มท 0809.2/ว2325 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 2 ส.ค. 2561
ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์การจัดงาน Thailand Social Expo 2018 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.2/ว2359 2 ส.ค. 2561
บัญชีนวัตกรรมไทย สน.คท. มท 0808.2/ว2331 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 2 ส.ค. 2561
บัญชีนวัตกรรมไทย สน.คท. มท 0808.2/ว2330 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 2 ส.ค. 2561
แจ้งเลื่อนการจัดงาน รวมใจเป็นหนึ่งเดียว United as One ด่วนที่สุด สล. มท 0801.2/ว 2741 1 ส.ค. 2561
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2345 1 ส.ค. 2561
แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2349 1 ส.ค. 2561
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.3/ว2344 1 ส.ค. 2561
<< หน้าแรก...     43      44      45      46     (47)     48      49      50      51     ....หน้าสุดท้าย >> 816