นายยุทธนา สายสิงห์ทอง
ท้องถิ่นจังหวัดตาก
 
 
 


นางเจษฎาภรณ์ เลียงสมบัติ
หัวหน้างานบริหารทั่วไป
 


นางสาววันวิสาข์ ศรีดาเดช
นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ปฏิบัติการ