นายประดิษฐ์ ทายะมหา
ท้องถิ่นจังหวัด
 
 
 


นางเจษฎาภรณ์ เลียงสมบัติ
หัวหน้างานบริหารทั่วไป
 


นางดวงหทัย โกมินทร์
นักส่งเสิรมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการ


นางสาวรัชพร แจ้งกลาง
นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ


นางสาวอ้อมใจ วิวัฒนาวิไล
พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน


นางสาวธิดา เงินลำปาง