นายประดิษฐ์ ทายะมหา
ท้องถิ่นจังหวัด
 
 
 
 


นางสุมล สอนสำโรง
ท้องถิ่นอำเภอเมืองตาก


นางณัฐมน พรมวงษ์
ท้องถิ่นอำเภอบ้านตาก
 
 


นางรักชนก พันมีทอง
ท้องถิ่นอำเภอสามเงา


นายปราโมทย์ พาณิช
ท้องถิ่นอำเภอแม่สอด