ที่ มท 0310.3/ว 4670 ลว 13 พฤศจิกายน 2556 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการบริหารการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล
 

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด ///จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
อยากทราบว่า หนังสือเรื่องนี้ดำเนินการถึงขั้นตอนไหน เพราะตอนนี้ก็เข้าปีปฏิทิน 2557  ซึ่งเป็นปีของการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ของปี 2557 แต่ทาง อบต. ยังไม่เห็นหนังสือแจ้งจากทางจังหวัดว่าจะต้องถือปฏิบัติอย่างไร

เขียนโดย   คุณ พนง.จัดเก็บฯ

วันที่ 15 ม.ค. 2557 เวลา 16.38 น. [ IP : 182.53.15.184 ]  
 

                  ขอดูหนังสือข้างต้น

เขียนโดย   คุณ ชุติมา

วันที่ 27 ม.ค. 2557 เวลา 11.19 น. [ IP : 182.52.91.183 ]  
 

                 ขอบคุน    

เขียนโดย   คุณ แอล

วันที่ 21 ม.ค. 2558 เวลา 15.57 น. [ IP : 118.175.34.100 ]  
 

                      

เขียนโดย   คุณ จินตนา

วันที่ 12 ม.ค. 2559 เวลา 10.30 น. [ IP : 118.175.30.36 ]  
 
     
: รายละเอียด  
 
: แนบไฟล์  
ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB
 
: ชื่อผู้เขียน  
 
 
 
  กรุณากรอก ตัวอักษรหรือตัวเลข ตามภาพด้านบน
 
 
 
 
[1]