หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
HOME
ข่าวสาร
NEWS
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
ระเบียบ/กฎหมาย
LAW
มติ/การประชุม
RESOLUTION
สนทนา
WEBBOARD
ผลิตภัณฑ์/สถานที่
OTOP/TRAVEL
ติดต่อเรา
CONTACT US
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดตาก
www.taklocal.org
คำขวัญประจำจังหวัดตาก
" ธรรมชาติน่ายล
ภูมิพลเขื่อนใหญ่
พระเจ้าตากเกรียงไกร
เมืองไม้และป่างาม "
 
 
 
 
มติที่ประชุมของ
ก.จังหวัดตาก
 
 
OTOP
ผลิตภัณฑ์ใน
จังหวัดตาก
 
 
TRAVEL
สถานที่สำคัญใน
จังหวัดตาก
 
 
คู่มือประชาชน
เอกสาร แบบฟอร์ม
สำหรับติดต่อราชการ
 
CLICK
สายตรงท้องถิ่นจังหวัด
โทร.055-515-246,
055-511-141
 

ประวัติความเป็นมา

ตราสัญลักษณ์
 
รูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงหลั่งทักษิโณทกบนคอช้าง
 
  ความเป็นมา สถ.จ.ตาก
 
เป็นส่วนราชการที่จัดตั้งขึ้นใหม่ ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ที่มีบทบาทภารกิจสำคัญ ในการส่งเสริมสนับสนุน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการพัฒนาและให้คำปรึกษาแนะนำ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การบริหารงานบุคคล การเงิน การคลัง และการบริหารจัดการเพื่อให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง และมีศักยภาพในการให้บริการสาธารณะ ทั้งนี้ อำนาจหน้าที่และโครงสร้างส่วนราชการของ กรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น เป็นไปตามกฏกระทรวงแบ่ง ส่วนราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2545
 
 
อาณาเขตติดต่อ
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ จังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ลำพูน และลำปาง
ทิศใต้ ติดต่อกับ จังหวัดกาญจนบุรี
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ จังหวัดสุโขทัย กำแพงเพชร นครสวรรค์ และอุทัยธานี
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ รัฐกะเหรี่ยง ประเทศพม่า