ข้อมูลผู้เข้าชมเว็บไซต์
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก
 
  ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2560 ถึง 16 ต.ค. 2562  
 
 
ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม
2562315,630602,778570,114286,445305,803210,608253,113269,850471,396350,209--3,635,946
2561174,377196,928203,11511111111216,7881219,360185,141176,477236,658199,359205,368259,781394,6752,668,036
2560113,718123,442195,398106,628129,454149,28311111111138,734149,823145,5171111111111157,138111111205,043175,3391111,789,544
ยอดยกมาตั้งแต่ 3 ก.ย. 2551 ถึง 31 ธ.ค. 2559   19,324,555
รวมผู้เข้าชมทั้งหมด   27,418,081
เว็บไซต์เริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 3 ก.ย. 2551
 
    1ปี     2ปี     3ปี     4ปี     5ปี     6ปี     7ปี     8ปี