ด่วนที่สุด ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้รักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 11 ต.ค. 2561 เวลา 09.53 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 160 ท่าน