ข้อเสนอแนะมาตราการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมุนษยชนเพื่อแก้ไขปัญหาการออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงทับที่อยู่อาศัยและที่ทำกินของประชาชน  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 9 พ.ย. 2561 เวลา 10.41 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 114 ท่าน