การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๒ เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 11 ก.พ. 2562 เวลา 09.45 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 59 ท่าน