ด่วนมาก การกำหนดอัตราค่าอาหารตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้จ่ายในการจัดสวัสดิภาพสัตว์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 14 มี.ค. 2562 เวลา 13.06 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 56 ท่าน