ด่วนที่สุด ที่ ตก 0023.3/ว 499 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2562 เรื่อง โครงการจัดงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นไทย ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2562  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 14 มี.ค. 2562 เวลา 15.28 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 77 ท่าน