ด่วนที่สุด ขอความอนุเคราะห์จัดส่งชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านสำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส  
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย2 จะจัดส่งทางไปรษณีย์

 

ข่าว ณ. วันที่ 10 เม.ย. 2562 เวลา 17.46 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 80 ท่าน