ด่วนที่สุด โครงการเพิ่มศักยภาพซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดตาก  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 4 ก.ค. 2562 เวลา 12.05 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 210 ท่าน