คู่มือการจัดทำและประสานแผนพัฒนาในระดับพื้ันที่
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
ด่วนที่สุด ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ. 2562  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 18 ก.ค. 2562 เวลา 09.57 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 97 ท่าน